Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • AVADANLIQ

  is. 1. Ev şeyləri, müxəlləfat, dir-dirrik. Evinə avadanlıq almaq. 2. Bir iş üçün lazım olan təchizat və ləvazimat; maşınlar, alətlər, cihazlar, mexani

  Tam oxu »
 • AVAM

  sif. [ər.] Oxumamış, savadsız. Avam adam. – Naçalnik Qurbanəli bəyə cavab verdi ki, Kərbəlayı Qasım qanmır, avamdı

  Tam oxu »
 • AVAMCASINA

  zərf Avam adam kimi, heç bir şeyi başa düşməyən adam kimi; cahilcəsinə. Məşədi Kazım ağa … avamcasına güldü

  Tam oxu »
 • AVAMLIQ

  is. Cahillik, cəhalət, savadsızlıq, mədəni gerilik, mədəniyyətsizlik. [Kor kişi] tamamilə əski həyatın bir yadigarı idi

  Tam oxu »
 • AVAMYANA

  bax avamcasına

  Tam oxu »
 • AVAND

  is. Bir şeyin, xüsusən, toxunmuş şeyin üst tərəfi, sığallı tərəfi; üz. Bu parçanın astarı avandından yaxşıdır

  Tam oxu »
 • AVANDLAŞDIRMAQ

  f. Yaxşılaşdırmaq, düzəltmək, sahmanlaşdırmaq, sahmana salmaq

  Tam oxu »
 • AVANDLAŞMA

  “Avandlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • AVANDLAŞMAQ

  f. Yaxşılaşmaq, düzəlmək, sahmanlaşmaq, sahmana düşmək, qaydaya düşmək

  Tam oxu »
 • AVANI

  sif. məh. Ehtiyatlı, tədbirli. Aslan bəy bir az avanı oğlandır, o, işini möhkəm aparıb, heç zad eyləyə bilməzsən

  Tam oxu »
 • AVANQÁRD

  [fr.] Ön dəstə, qabaqcıl dəstə; pişdar. // məc. Hər hansı bir ictimai qrupun, sinfin kütləni öz arxasınca aparan qabaqcıl hissəsi

  Tam oxu »
 • AVANQARDLIQ

  is. Qabaqcıllıq; rəhbərlik. İşçi sinfinin avanqardlıq rolu

  Tam oxu »
 • AVÁNS

  is. [fr.] Əvvəlcədən ödəmə, beh. Avans almaq. Avans vermək. 2. Müəyyən xərclər üçün qabaqcadan verilən pul

  Tam oxu »
 • AVANTǗRA

  [fr.] Təsadüfi müvəffəqiyyət ümidi ilə edilən şübhəli təşəbbüs, həqiqi qüvvə və şəraiti nəzərə almadan görülən iş; xətərli təşəbbüs, macəra

  Tam oxu »
 • AVANTÜRAÇI

  is. Macəraçı, macəra axtaran, avantüra düzəldən, fırıldaqçı

  Tam oxu »
 • AVANTÜRAÇILIQ

  is. Avantüraya meyil (bax avantüra)

  Tam oxu »
 • AVANTÜRİ́ST

  [fr.] bax avantüraçı. Rayon işçiləri çox Möhlətov kimi avantüristlərin maskasını yırtmışdır… Mir Cəlal

  Tam oxu »
 • AVANTÜRİ́ZM

  [fr.] bax avantüraçılıq

  Tam oxu »
 • AVAR₁

  is. Qayığı sürmək üçün kürək, qayıqçı kürəyi. Avar çəkmək. – Şamil bütün qüvvəti ilə avar çəkərək, qayığı gölün o biri sahilinə doğru sürürdü

  Tam oxu »
 • AVAR₂

  is. məh. Keçmişdə kənd evlərinin damına döşənən qamışaoxşar ot; ümumiyyətlə, qaba quru ot

  Tam oxu »
 • AVAR₃

  is. 1. Əsas kütləsi Dağıstanda yaşayan Qafqaz xalqlarından birinin adı və bu xalqa mənsub adam. Avar dili Qafqaz dillərinin Dağıstan qoluna daxildir

  Tam oxu »
 • AVARA₂

  is. məh. Camış balası, ikiyaşar kəlçə

  Tam oxu »
 • AVARA

  [fars.] 1. is. Heç bir işlə məşğul olmayaraq boş-boş gəzən adam, işsizgücsüz adam. Burası xırda alverçilərin və bazar avaralarının dolandığı yer idi

  Tam oxu »
 • AVARA-AVARA

  zərf Veyil-veyil, boşboşuna, heç bir işlə məşğul olmayaraq. Avara-avara veyllənmək

  Tam oxu »
 • AVARAÇILIQ

  bax avaralıq. Avaraçılıqla gününü keçirmək

  Tam oxu »
 • AVARALANMA

  “Avaralanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • AVARALANMAQ

  f. Avara-avara gəzmək, veyllənmək, xeyirli bir işlə məşğul olmamaq, vaxtını boş-boşuna keçirmək

  Tam oxu »
 • AVARALAŞMA

  “Avaralaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • AVARALAŞMAQ

  f. dan. 1. Avara olmaq; tənbəlləşmək, intizamsızlaşmaq, heç bir işlə məşğul olmamaq. 2. Xarab olmaq, korlanmaq, pisləşmək

  Tam oxu »
 • AVARALIQ

  is. 1. Heç bir işlə məşğul olmama, vaxtını boş-boş keçirmə; sərsərilik. Bu oğlan avaralığa öyrənib, heç bir işdən yapışmaq istəmir

  Tam oxu »
 • AVARÇƏKƏN

  is. Qayıqda avar çəkməklə məşğul olan adam. Avarçəkənlərin yarışı başa çatdı

  Tam oxu »
 • AVARÇI

  is. bax avarçəkən

  Tam oxu »
 • AVARƏ

  [fars.] bax avara1. Mişki-Çin avarə olmuşdur vətəndən mən kimi. Füzuli. Ey səba, yarə de ki, avarə gördüm Vaqifi

  Tam oxu »
 • AVARİYA

  is. [ital.] Qəza, nəqliyyat vasitələrinin toqquşması nəticəsində əzilərək sıradan çıxması. Çətin işdə, avariya vaxtlarında bir də görərdin qapıda maşı

  Tam oxu »
 • AVARLAMA

  “Avarlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • AVARLAMAQ

  f. Avar çəkmək

  Tam oxu »
 • AVARLI

  sif. Avarı olan, kürəyi olan, avarla hərəkətə gətirilən. Avarlı qayıq

  Tam oxu »
 • AVAZ

  is. [fars.] 1. Səs, səda. Avazın yaxşı gəlir, oxuduğun Quran olsa. (Ata. sözü). Həkim özü yaxşıca avaz ilə oxuyurdu

  Tam oxu »
 • AVAZAT

  is. [fars. “avaz” söz. cəmi] mus. Orta əsr Yaxın Şərq musiqi dəstgahlarında son altı pərdənin ibtidasını təşkil edən havacat silsiləsi

  Tam oxu »
 • AVAZƏ

  is. [fars.] bax avaz. Ta əzəldən var mənim guşimdə eşq avazəsi. Xətayi. Nalədəndir ney kimi avazeyi-eşqim bülənd

  Tam oxu »
 • AVAZIMA

  “Avazımaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • AVAZIMAQ

  f. Rəngi qaçmaq, rəngi solmaq

  Tam oxu »
 • AVAZIMIŞ

  f.sif. Rəngi qaçmış, solmuş. Cəlalzadə Dəmirovun avazımış sifətinə baxdı. S.Rəhimov

  Tam oxu »
 • AVAZLANMA

  is. Tələffüz tərzi, səsin tonu, yüksəlib-enməsi; intonasiya

  Tam oxu »
 • AVAZLAŞMA

  “Avazlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • AVAZLAŞMAQ

  qarş. Səs-səsə vermək, bir yerdə oxumaq. AVAZLIsif. Səsi olan; gözəl səsli, xoş səsli. Naz eləyən nazlı dilbər; Qumru tək avazlı dilbər; Salla yana si

  Tam oxu »
 • AVAZSIZ

  zərf Ahəngsiz, adi səslə, hava ilə olmayaraq. Qənbər başını salır aşağı və bir də avazsız həmin sözləri deyir

  Tam oxu »
 • AVDUĞ

  bax abduq

  Tam oxu »
 • AVESTA

  is. Qədim, əfsanəvi peyğəmbər Zərdüştə isnad edilən müqəddəs kitablar külliyyatı. Avestanın yazıldığı dili bəzən Midiya dili adlandırırlar

  Tam oxu »
 • AVIRTMAC

  is. məh. Un ilə yağdan bişirilən bir xörək

  Tam oxu »