Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • AY₃

  is. astr. İlin on iki hissəsindən biri. 8-i 31, 4-ü 30, 1-i 28 (hər dörd ildən bir 29) gündən ibarətdir

  Tam oxu »
 • AY₂

  nida. 1. Çağırış, müraciət, haylama, haraylama nidası. Ay camaat! – Ay qalan uşaqlar, siz bizim dalımızda olun, qorxmayın! M

  Tam oxu »
 • AY

  is. 1. Yer kürəsinin peyki olub, onunla birlikdə Günəşin ətrafında fırlanan və gecələr inikas edən Günəş işığı ilə işıqlanan göy cismi

  Tam oxu »
 • AY-BALIQ

  is. zool. Tropik dənizlərdə yaşayan girdəsifət balıq. Ay-balıq ən çox kürü tökən balıqdır

  Tam oxu »
 • AY-HAY

  nida, dan. Kinayə, istehza, narazılıq və s. ifadə edir. Ay-hay, səndən də qorxacağıq! – [Surxay:] Ay-hay, elə biz mədəndə oyun çıxarırıq da… S

  Tam oxu »
 • AY-ULDUZ

  is. köhn. Ay-ulduz şəklində qızıldan qadın bəzəyi; boyunbağı. Ay-ulduz şəbəkə üsulu ilə düzəldilir

  Tam oxu »
 • AY-ULDUZLU

  sif. 1. Üzərində ay-ulduz şəkli təsvir olunmuş. Ay-ulduzlu bayraq. 2. Döşündə, boynunda ay-ulduz şəklində bəzəyi olan; ay-ulduz taxılmış

  Tam oxu »
 • ÁYA

  əd. Sual və təəccüb ilə bərabər təmənna və ümid bildirir; görəsən. Aya bu işdən bir şey çıxacaq? Aya bir az tez gələ bilməzdin? – Hər xilqətə gərçi bi

  Tam oxu »
 • AYÁ

  is. 1. Barmaqlar daxil olmadan əlin içi, açıq yeri. 2. Yarpağın üzü. [Gülxətminin] yarpaqları dar xaçvaridir, aya və qın hissəsi də tüklərlə örtülüdür

  Tam oxu »
 • AYAĞIAĞIR

  bax ağırayaq

  Tam oxu »
 • AYAĞIPƏRDƏLİ

  sif. zool. Suda üzmək üçün barmaqlarının arası bir-birinə dəri pərdə ilə bitişik olan. Ayağıpərdəli quşlar (qaz, ördək, anqut və s

  Tam oxu »
 • AYAĞISÜRÜŞKƏN

  sif. dan. Əxlaqı yüngül, pozğun (qadın haqqında)

  Tam oxu »
 • AYAĞIYÜNGÜL

  bax ayağı yüngül (“ayaq1”də)

  Tam oxu »
 • AYAĞIYÜNGÜLLÜK

  is. Xoşqədəmlik

  Tam oxu »
 • AYAQ

  is. 1. İnsan və heyvanın yeriməsinə xidmət edən bədən üzvü. Balaca ayaq. Qarın üstündə heyvan ayağının izi var

  Tam oxu »
 • AYAQ₂

  is. klas. Qədəh, piyalə. Meygərçi səfa verər damağə; Axdığı üçün düşər ayağə. Füzuli. Ta girib meyxanə içrə başıma çəkdim ayaq

  Tam oxu »
 • AYAQ-AYAĞA

  zərf 1. Bir vaxtda, birdən, o biriləri ilə bir vaxtda ayağını qoyub götürərək; bərabər, birlikdə. Uşaqlar ayaqayağa yeriyirlər

  Tam oxu »
 • AYAQ-AYAQ

  zərf Bir ayaq-bir ayaq, addım-addım, yavaş-yavaş, ağır-ağır. Ayaqayaq nərdivana çıxarlar. (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • AYAQAÇDI

  is. etnoqr. Qızın toydan sonra atası evinə birinci dəfə gəlməsi adəti. Məşədi öz qızını və kürəkənini … axşam çörəyinə ayaqaçmaya çağırmışdı

  Tam oxu »
 • AYAQAÇMA

  is. etnoqr. Qızın toydan sonra atası evinə birinci dəfə gəlməsi adəti. Məşədi öz qızını və kürəkənini … axşam çörəyinə ayaqaçmaya çağırmışdı

  Tam oxu »
 • AYAQALTI

  is. 1. Ayaq altına salınan, yaxud ayaq silmək üçün qapının ağzında, girəcəyində salınan xalça, balaca palaz, həsir, əsgi və s

  Tam oxu »
 • AYAQCIQ

  is. 1.”Ayaq”dan kiç. Quşun ayaqcığı. 2. bot. Çiçək və meyvənin saplaqcığı

  Tam oxu »
 • AYAQÇI₂

  is. qəd. Keçmişdə: qədəh gəzdirən, şərab paylayan; saqi. Cam içirən ayaqçıya döndü Füzuli; Şairlərə bir içim mey sundu Füzuli

  Tam oxu »
 • AYAQÇI₁

  is. məh. 1. köhn. Qapı-qapı gəzib, mal satan adam; çərçi. 2. Kağızpaylayan, kuryer

  Tam oxu »
 • AYAQDAŞI

  bax dabandaşı. Hamamçının qabağında … xırda bankaların içində rüşul, ayaqdaşı, xına, yumurta və bu kimi şeylər olardı

  Tam oxu »
 • AYAQDUZAĞI

  is. 1. Ayaq buxovu. 2. məc. Əngəl, maneə

  Tam oxu »
 • AYAQKİRƏSİ

  is. köhn. dan. Getmək və gəzməklə əlaqədar olan bir iş üçün tələb olunan zəhmət haqqı

  Tam oxu »
 • AYAQQABI

  is. Ayağa geyilən şey. Dəri ayaqqabı. Rezin ayaqqabı. Ayaqqabı mağazası. Ayaqqabı fabriki

  Tam oxu »
 • AYAQQABIÇI

  is. Çəkməçi, ayaqqabı tikən, ya yamayan usta

  Tam oxu »
 • AYAQLAMA

  “Ayaqlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • AYAQLAMAQ

  f. 1. Tapdalamaq, tapdalayıb əzmək, ayaqları altında əzmək, ayağı ilə məhv etmək, xarab etmək. Əkini ayaqlamaq

  Tam oxu »
 • AYAQLANDIRMA

  “Ayaqlandırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • AYAQLANDIRMAQ

  f. Üzərinə qaldırmaq, təhrik etmək, cəsarətləndirmək

  Tam oxu »
 • AYAQLANMA

  “Ayaqlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • AYAQLANMAQ

  1. məch. Tapdalanmaq, tapdalanıb əzilmək, ayaq altında əzilmək, məhv edilmək, xarab edilmək. // Ayaqla basılmaq, sıxılmaq; ayaqla vurulmaq, əzişdirilm

  Tam oxu »
 • AYAQLAŞMA

  “Ayaqlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • AYAQLAŞMAQ

  f. 1. Biri ilə ayaq-ayağa gedə bilmək, bərabər getmək, birgə yerimək. Bizi müşayiət edən küçə adamları faytonla ayaqlaşıb bərabər gedə bilərdilər

  Tam oxu »
 • AYAQLATMAQ

  icb. Tapdalatmaq, ayaq altında əzdirmək, xarab etdirmək. Əkini malqaraya ayaqlatmaq

  Tam oxu »
 • AYAQLI

  sif. 1. Ayağı olan (bax ayaq1 4-cü mənada). Ayaqlı şkaf. Ayaqlı paltarasan. 2. məc. Zirək, cəld, çevik, ayaqdan cəld

  Tam oxu »
 • AYAQLIQ

  is. 1. Dikinə duran və ya qoyulan şeylərin dayanacağı. Nərdivanın ayaqlığı. Heykəlin ayaqlığı. Sütunun ayaqlığı

  Tam oxu »
 • AYAQSEYRİ

  is. dan. Əylənmək və ya istirahət üçün yaxın yerlərə ayaqla səyahət. Ayaqseyrinə çıxmaq

  Tam oxu »
 • AYAQSIZ

  sif. Ayağı olmayan, qıçsız. Ayaqsız adam. Ayaqsız taxt. – Oraq onun [quşun] hər iki ayağını biçmiş, o kiçik heyvan ayaqsız (z

  Tam oxu »
 • AYAQÜSTÜ

  1. zərf Tələsik, oturmadan, ötəri, ayaq üstündə. Ayaqüstü yemək. Ayaqüstü işləmək. Ayaqüstü xəstəyə baş çəkdim

  Tam oxu »
 • AYAQÜSTÜLÜK

  is. Məclisdə, qonaqlıqda və s.-də qonaqlara xidmət etmə. Ayaqüstülük etmək

  Tam oxu »
 • AYAQYALIN

  sif. 1. Yalınayaq, ayağı çılpaq, ayağında heç bir şey olmayan. Ayaqyalın uşaqlar qara düşüb, çil toyuğu basmarlayıb tutdular

  Tam oxu »
 • AYAQYERİ

  is. 1. Quyuya düşmək üçün divarlarında ayaq keçirməkdən ötrü açılan oyuq. 2. Faytonda, karetdə və s.-də minmək üçün düzəldilmiş ayaq yeri

  Tam oxu »
 • AYAQYOLU

  is. Təbii ehtiyacları rəf etmək üçün yer; abdəstxana, rahatxana. ◊ Ayaqyoluna düşmək – ishala düşmək, qarnı işləmək

  Tam oxu »
 • AYALAMA

  məh. bax ayalqa

  Tam oxu »
 • AYALQA

  məh. bax ayama

  Tam oxu »
 • AYAMA

  is. Bir adama el tərəfindən verilən ləqəb, ad. Sadıq bir az duruxub cavab verdi ki, “lağlağı” onun ayamasıdır

  Tam oxu »