Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • AİD

  əd. [ər.] Nisbəti və əlaqəsi olan, təəllüqü olan, məxsus. İdarəyə aid işlər. Dilçiliyə aid terminlər

  Tam oxu »
 • AİDİYYƏT

  is. [ər.] Aid olma, nisbət və əlaqəsi olma, dəxli olma. Bunun sizə aidiyyəti varmı? □ Aidiyyəti üzrə rəs

  Tam oxu »
 • AİDLİK

  bax aidiyyət

  Tam oxu »
 • AİLƏ

  is. [ər.] 1. Ata-anadan, uşaqlardan, nəvələrdən və yaxın qohumlardan ibarət olub, bir yerdə yaşayan adamların hamısı; külfət

  Tam oxu »
 • AİLƏBAZ

  sif. və is. [ər. ailə və fars. …baz] Ümumi mənafeyi deyil, birinci növbədə öz qohum və yaxınlarının mənafeyini güdən (adam)

  Tam oxu »
 • AİLƏBAZLIQ

  is. Ümumi mənafeyin ziddinə olaraq, ilk növbədə öz qohumlarının və yaxın adamlarının mənafeyini güdmə

  Tam oxu »
 • AİLƏCANLI

  sif. Öz ailəsini çox sevən, onun qeydinə qalan, ailəsinə yaxşı baxan. Ailəcanlı kişi. – [Müəllim:] Qonşu, görürəm, siz doğrudan da əsil qayğıkeş, ailə

  Tam oxu »
 • AİLƏÇİLİK

  is. dan. 1. bax ailəpərəstlik. 2. məc. Bir işin öz mənfəətinə, xəlvəti və öz yaxın adamlarının məhdud çərçivəsi içərisində aparılması, həll edilməsi;

  Tam oxu »
 • AİLƏLİ

  sif. Ailəsi olan, külfəti olan, arvad-uşağı olan; evli. Ailəli adam

  Tam oxu »
 • AİLƏPƏRƏST

  sif. [ər. ailə və fars. …pərəst] 1. bax ailəcanlı. 2. bax ailəbaz. Ailəpərəst adam

  Tam oxu »
 • AİLƏPƏRƏSTLİK

  is. 1. Ailəsinə məhəbbət, ailəsini sevmə. 2. bax ailəbazlıq

  Tam oxu »
 • AİLƏSİZ

  sif. Ailəsi, külfəti olmayan, arvad-uşağı olmayan, evli olmayan. Evsiz, ailəsiz məhəbbətmi var? S.Vurğun

  Tam oxu »
 • AİLƏSİZLİK

  is. Ailəsi, külfəti, arvaduşağı olmama, ailəsiz adamın halı

  Tam oxu »
 • AİLƏVİ

  sif. [ər.] Ailəyə mənsub, ancaq ailəyə məxsus, ailəyə aid olan. Ailəvi məsələ. Ailəvi söhbət. Ailəvi qonaqlıq

  Tam oxu »
 • AJÁN

  [fr.] Polis, polis agenti. Nə zalım əmniyyədən, nə ajandan qorxdular. S.Rüstəm. Dustaq etmiş haqq deyən o insanı ajanlar

  Tam oxu »
 • AJÚR

  is. 1. Deşikli hörgü. 2. İncə krujevalı (şəbəkəli, torlu) parça

  Tam oxu »
 • AKADEMİK

  [yun.] 1. Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü. 2. Müvafiq akademiyaya seçilmiş alimin, rəssamın, heykəltəraşın və b

  Tam oxu »
 • AKADEMİK

  sif. 1. Akademiyaya aid olan. Akademik lüğət. Akademik kitabxana. 2. Akademizm (2-ci mənada) ənənələrinə riayət etmə

  Tam oxu »
 • AKADÉMİYA

  [miladdan qabaq IV əsrdə Afina şəhəri yaxınlığındakı bağlarda qədim yunan filosofu Platon tərəfindən təşkil edilmiş məktəbin adından] 1

  Tam oxu »
 • AKADEMİ́ZM

  [yun.] 1. Elm və tədris məşğələlərində sırf nəzəri cəhətə həddindən artıq fikir verilməsi, onların praktikadan, həyatın tələblərindən ayrılması

  Tam oxu »
 • AKÁSİYA

  is. [yun.] bot. Paxlalılar fəsiləsindən ağac və ya kol cinsi. Ağ akasiya. Sarı akasiya. – Akasiya 5-6 m hündürlüyündə ağac olub xırda lələkli yarpaqla

  Tam oxu »
 • AKIN

  is. [qazax.] Qazax və qırğızlarda xalq aşığı, ozan

  Tam oxu »
 • AKKÓRD

  is. [ital.] mus. Bir-birindən çeşidli intervalda yerləşən, eyni zaman ərzində ən azı üç həmahəng səslənən tonun birləşməsi

  Tam oxu »
 • AKKORDEÓN

  [fr.] Qarmona oxşaryan musiqi aləti. Nəfəsli musiqi alətləri əsas etibarı ilə üç qrupa ayrılır: klavişli musiqi alətləri (ərğənun, qarmon, fisqarmoniy

  Tam oxu »
 • AKKORDEONÇU

  is. Akkordeon çalan çalğıçı

  Tam oxu »
 • AKKREDİTİ́V

  [fr.] İdarə və ya şəxsə vermək üçün kredit; müəssisənin digər bir müəssisəyə göstəriş sənədi. Akkreditiv ilə hər yerdə əmanət kassalarından pul almaq

  Tam oxu »
 • AKKUMULYÁSİYA

  [lat.] fiz. Elektrik enerjisinin toplanması

  Tam oxu »
 • AKKUMULYÁTOR

  [lat.] fiz. Sonradan istifadə olunmaq məqsədi ilə elektrik enerjisi, yaxud istilik toplamaq üçün cihaz

  Tam oxu »
 • AKMEİ́ZM

  [yun.] 1912-1913-cü illərdə rus ədəbiyyatında meydana gəlmiş burjuazadəgan cərəyanı

  Tam oxu »
 • AKR

  is. [ing.] köhn. Gündə bir cüt öküzlə şumlanan sahə. 1 akr = 4046,86 kv.m

  Tam oxu »
 • AKRİXİ́N

  [lat.] tib. Kinəni əvəz edən malyariya dərmanı

  Tam oxu »
 • AKROBÁT

  [yun.] 1. Sirkdə akrobatik nömrələr göstərən artist; canbaz. 2. idm. Gimnastika ilə məşğul olan idmançı

  Tam oxu »
 • AKROBATİ́K

  sif. Akrobatikaya aid. Akrobatik nömrə

  Tam oxu »
 • AKROBÁTİKA

  [yun.] Gimnastika və sirk sənətinin bir növü

  Tam oxu »
 • AKROBATLIQ

  is. Akrobatın işi, sənəti, məharəti; canbazlıq

  Tam oxu »
 • AKRÓPOL

  [yun.] Qədim yunan şəhərlərinin adətən təpə üzərində yerləşən möhkəmləndirilmiş hissəsi

  Tam oxu »
 • AKSELBÁNT

  [alm.] Bəzi ordularda: müxtəlif ştab zabitləri və adyutantların geyim üstündən çiyinlərindən keçirdikləri bəzəkli qaytanlar

  Tam oxu »
 • AKSİÓM

  [yun.] 1. riyaz. Sübutsuz qəbul edilən fikir. Həndəsədə olduğu kimi, maddi nöqtənin dinamikası elmini qurmaq üçün bir neçə aksiom qəbul olunur

  Tam oxu »
 • AKSİONÉR

  [fr.] bax səhmdar

  Tam oxu »
 • AKSİYA₂

  is. [lat.] Müəyyən iqtisadi və ya siyasi məqsədlə hərəkat

  Tam oxu »
 • ÁKSİYA₁

  [fr.] iq. Səhm (aksioner şirkətin üzvlərinə verilən qiymətli kağız). Aksiyaların birjada ucuzlaşdığını Aslan bəy öyrənmişdi

  Tam oxu »
 • AKSİZ

  is. Verginin bir növü. Aksiz markası

  Tam oxu »
 • AKT

  is. [lat.] 1. Şahidlərin iştirakı ilə, yaxud yoxlama nəticəsində müəyyən edilən bir faktı təsdiq edən sənəd, yazı, protokol və s

  Tam oxu »
 • AKTİ́V₁

  [lat.] 1. Partiya təşkilatının və ya başqa ictimai təşkilatın ən fəal hissəsi. Partiya aktivi. Həmkarlar ittifaqı aktivi

  Tam oxu »
 • AKTİ́V₂

  [lat.] mal. Mühasibatda: balansın, müəyyən tarixdə müəssisə, ya idarənin mövcud olan bütün qiymətli şeylərindən və ya borc tələblərindən ibarət olan h

  Tam oxu »
 • AKTİVLƏŞDİRİLMƏ

  “Aktivləşdirilmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • AKTİVLƏŞDİRİLMƏK

  məch. Fəallaşdırılmaq, fəaliyyəti artırılmaq (gücləndirilmək)

  Tam oxu »
 • AKTİVLƏŞDİRMƏ

  “Aktivləşdirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • AKTİVLƏŞDİRMƏK

  f. Fəallaşdırmaq, fəaliyyətini artırmaq (gücləndirmək)

  Tam oxu »
 • AKTİVLƏŞMƏ

  “Aktivləşmək”dən f.is

  Tam oxu »