Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • APAÇIQ

  sif. və zərf Tamamilə açıq, tamamilə aydın. Apaçıq məsələ. Bütün əlamətlər bu yerlərdə neft yataqları olduğunu apaçıq göstərir

  Tam oxu »
 • APAĞ

  sif. Tamamilə ağ, lap ağ, ağappaq. Apağ süfrə. Apağ sifət

  Tam oxu »
 • APARÁT

  [lat.] 1. tex. Alət, cihaz, qurğu. Radio aparatı. Aparatla əyirmə. 2. İdarə və ya təsərrüfatın müəyyən sahəsində xidmət edən müəssisələrin məcmusu

  Tam oxu »
 • APARATÇI

  is. xüs. Aparatda işləyən, aparatı idarə edən fəhlə. Aparatçılar briqadiri təcrübə sahəsində tökmə üsulu ilə hazırlanmış maşınların istilik rejimini y

  Tam oxu »
 • APARICI

  sif. 1. Başda gedən, irəlidə gedən, qabaqda gedən. // Əsas, baş, ən mühüm. “Rast” ladının mayəsinə bütün pərdələr tabedir: alt kvarta, alt medianta, a

  Tam oxu »
 • APARILMA

  “Aparılmaq”dan f.is. Yüklərin vaxtında aparılmasını təmin etməli

  Tam oxu »
 • APARILMAQ

  “Aparmaq”dan (1, 2, 3, 8 və 12-ci mənalarda) məch. Sərnişinlərin hamısı yerlərinə aparıldı. Mübarizə aparılmaq

  Tam oxu »
 • APARMA

  “Aparmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • APARMAQ

  f. 1. Bir şeyi əlinə götürərək, yaxud dalına yükləyərək bir yerdən başqa yerə köçürmək, gətirmək. Uşağı qucağında aparmaq

  Tam oxu »
 • APARTMAQ

  icb. Aparmağa məcbur etmək

  Tam oxu »
 • APAŞKAR

  bax apaydın

  Tam oxu »
 • APAYDIN

  sif. Tamamilə aydın, tamamilə bəlli. Apaydın məsələ. Apaydın hava. – Qəhrəmanın üzündə ümidsizlik və tərəddüd əlamətləri apaydın görünməkdə idi

  Tam oxu »
 • APELLYÁSİYA

  is. [lat. appellatio – müraciət] hüq. Məhkəmənin qanuni qüvvəyə minməmiş qərarlarından yuxarı instansiyaya şikayət vermə qaydası

  Tam oxu »
 • APLİKÁSİYA

  is. [lat.] Qurama, ornamentlərin yaradılması üsulu

  Tam oxu »
 • APÓRT

  [xüs. is.-dən] Alma ağacı növü və bu ağacın çox qalan turşməzə-şirin iri alması. Aport özünü yaxşı tozlamır

  Tam oxu »
 • APOSTRÓF

  [yun.] dilç. Sözlərdə buraxılan səsi əvəz etmək üçün hərflərin arasında üstdə qoyulan vergül şəkilli işarə (’)

  Tam oxu »
 • APPENDİSİT

  [lat.] tib. Kor bağırsağın artımının iltihabı. Appendisit tutmaları

  Tam oxu »
 • APRÉL

  [lat.] Təqvim ilinin dördüncü ayı. Aprel ayının ilk günləri

  Tam oxu »
 • APRİOR

  [lat.] fəls. Təcrübədən və təcrübənin nəticəsindən asılı olmayaraq. Aprior bilik

  Tam oxu »
 • APRİORİ

  [lat.] fəls. Təcrübədən və təcrübənin nəticəsindən asılı olmayaraq. Aprior bilik

  Tam oxu »
 • APROBÁSİYA

  is. [lat.] 1. Bəyənmə, təsdiqetmə. 2. Keyfiyyəti təyin etmə. Aprobasiya metodikası

  Tam oxu »
 • APTÉK

  [əsli yun.] Həkimlərin resepti üzrə dərman hazırlayıb satan müəssisə; dərmanxana, əczaxana. Aptek ilk dəfə 754-cü ildə Bağdad şəhərində yaradılmışdır

  Tam oxu »
 • APTEKÇƏ

  kiç. İlk tibbi yardım göstərmək üçün lazım olan dərmanlar toplusu və içində bu cür dərmanlar olan qutu

  Tam oxu »
 • APTEKÇİ

  is. 1. Həkimin resepti ilə dərman hazırlayan aptek işçisi; əczaçı. …Qız stol başında aptekçilər kimi dərmanlar əhatəsində oturmuşdur

  Tam oxu »
 • APTEKÇİLİK

  is. Aptekçi sənəti, işi; əczaçılıq

  Tam oxu »
 • AR

  is. [ər.] 1. Həya, abır, utanma; namus, qeyrət, izzəti-nəfs, mənlik. Bu adamda heç ar deyən şey yoxdur

  Tam oxu »
 • ARA

  is. 1. İki nöqtə, iki şey arasındakı məsafə. Bakı ilə Gəncə arasında asfalt yol var. Məktəblə evimizin arası yüz addım olar

  Tam oxu »
 • ARA-BƏRƏ

  is. dan. 1. Aralıq, ara, orta. Köçün ara-bərəsində, tozun içində, qabağı öküz yüklü, arxası ağır şələli, boyunlarında uşaqları olanlar da qan-tər için

  Tam oxu »
 • ARA-SIRA

  zərf Arabir, bəzən, hərdənbir, bəzi vaxt, bəzi hallarda, vaxtdan-vaxta. Səhərlərə məxsus olan nəsimdən ara-sıra yarpaqlar qımıldanır… Yarpaqlar arasın

  Tam oxu »
 • ARABA

  is. İki və ya dördtəkərli nəqliyyat vasitəsi. Minik arabası. Yük arabası. Əl arabası (əl ilə sürülən araba)

  Tam oxu »
 • ARABABƏND

  is. Araba qayıran usta

  Tam oxu »
 • ARABACIQ

  kiç. Kiçik araba. // Uşaq arabası, oyuncaq araba

  Tam oxu »
 • ARABAÇI

  is. 1. Araba sürən adam, araba işlədən adam. Küçələrdə arabaçılar, suçular … o yan-bu yana yeriməkdə idi

  Tam oxu »
 • ARABAÇILIQ

  is. Arabaçı sənəti, işi. Kişi Nurəddinlə bərabər arabaçılığa getmişdi. S.S.Axundov

  Tam oxu »
 • ARABİR

  zərf Hərdənbir, gahdanbir, bəzən. Arabir yağış yağır. Arabir bizə gələrdi. – [Kərim baba tüfəngini] hər gün silər, təmizlər və arabir dərənin içinə en

  Tam oxu »
 • ARAÇI

  is. Ara düzəldən adam, dəllal. // Arada duran adam, vasitəçi. Mahmud … öz ürəyini soyutmaq istəyirdi

  Tam oxu »
 • ARAÇILIQ

  is. Vasitəçilik, miyançılıq, ara düzəltmə; dəllallıq. □ Araçılıq etmək – vasitəçilik etmək, ara düzəltmək

  Tam oxu »
 • ARADABİR

  bax arabir

  Tam oxu »
 • ARADÜZƏLDƏN

  is. dan. Vasitəçi (yalnız mənfi mənada)

  Tam oxu »
 • ARAHƏKİMİ

  is. Heç bir təhsili olmayan və qeyri-elmi üsullarla müalicə edən adam; türkəçarəçi

  Tam oxu »
 • ARAKÇEYEVÇİLİK

  is. [Rusiya çarı I Aleksandr dövründə nazir olmuş Arakçeyevin adından] 1. XIX əsrin əvvəlində Rusiyada: qeyri-məhdud polis istibdadı, hərbi zümrənin b

  Tam oxu »
 • ARAKƏSİLMƏZLİK

  is. Arasıkəsilməz şeyin halı, fasiləsizlik, davamlılıq, sürəklilik

  Tam oxu »
 • ARAKƏSMƏ

  is. Bir otağı, yeri, binanı iki yerə ayıran yüngül divar; aralığa çəkilən divar, taxta və s. Evin arakəsməsi taxtadandır

  Tam oxu »
 • ARAQ

  is. [ər.] 1. Meyvədən və s.-dən çəkilən spirtli içki. Tut arağı. Zoğal arağı. Araq çəkmək. – Ərəqlə badədir ol iki cövhər; Ki, yoxdur onlara dünyadə s

  Tam oxu »
 • ARAQ-ÇAXIR

  top. Spirtli içkilər

  Tam oxu »
 • ARAQ-VARAQ

  araq-varaq eləmək – hərtərəfli axtarmaq, axtarılmayan yer qoymamaq. [Dostum] bütün hökumət dairələrini bir-birinə çaxnaşdırmış, bütün şəhəri araq-var

  Tam oxu »
 • ARAQARIŞDIRAN

  sif. və is. Fitnə-fəsad salan. [Pyotr:] [Vano] bəlkə araqarışdıranlardandır, qəsdən göndərilib. S.Rəhman

  Tam oxu »
 • ARAQÇƏKƏN

  is. 1. Araq çəkməklə məşğul olan adam. 2. Araq çəkmək üçün cihaz, alət və s

  Tam oxu »
 • ARAQÇI

  is. dan. 1. Araqçəkən, araq hazırlayıb satan adam. 2. Çox araq içən, içkilərdən ən çox arağı sevən adam

  Tam oxu »
 • ARAQÇIN

  is. [ər. ərəq və fars. çin] Qiymətli parçadan, çox vaxt tirmədən və s.-dən tikilib, üstü güləbətin (zərli) və ya ipək sapla naxışlanmış baş geyimi, tə

  Tam oxu »