Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • AQ

  [ər.] bax ağ4

  Tam oxu »
 • AQAVA

  is. [yun.] bot. Qısa gövdəli bitki cinsi

  Tam oxu »
 • AQİBƏT

  is. [ər.] Son, axır, nəticə, nəhayət. [Piri baba:] Ay dəliqanlılar, aqibətinizi çox pis görürəm. S.S

  Tam oxu »
 • AQİBƏTLİ

  sif. Müvəffəqiyyətlə nəticələnən, axırı yaxşı olan, uğurlu

  Tam oxu »
 • AQİBƏTSİZ

  sif. Axırı pis olan, sonu müvəffəqiyyətsiz, nəticəsiz. Aqibətsiz iş

  Tam oxu »
 • AQİBƏTSİZLİK

  is. Heç bir şeylə nəticələnməmə; müvəffəqiyyətsizlik, nəticəsizlik

  Tam oxu »
 • AQİL

  sif. [ər.] Ağıllı, müdrik, tədbirli. Tutmazam zənciri-zülfü tərkin, ey naseh, məni; Xah bir aqil xəyal et, xah bir divanə tut

  Tam oxu »
 • AQİLANƏ

  sif. və zərf [ər. aqil və fars. …anə] köhn. Ağıllı, ağıla müvafiq, ağıllı adama layiq. Aqilanə hərəkət

  Tam oxu »
 • AQNÓSTİK

  [yun.] fəls. Aqnostisizm tərəfdarı

  Tam oxu »
 • AQNOSTİSİ́ZM

  [yun.] fəls. Dünyanı dərk etməyin mümkün olmadığını, insan ağlının məhdud olub, duyğular xaricində heç bir şeyi dərk edə bilmədiyini iddia edən fəlsəf

  Tam oxu »
 • AQRÁR

  sif. [lat.] 1. Torpağa aid olan. Aqrar məsələ. Aqrar islahatı. 2. Kənd təsərrüfatının sənayedən yüksək olması ilə səciyyələnən

  Tam oxu »
 • AQRARİ

  [lat.] 1. İri torpaq sahibi, mülkədar. 2. Cəm şəklində:

  Tam oxu »
 • AQRARİLƏR

  – xarici ölkələrdə iri zadəgan, qolçomaq, torpaq mülkiyyətini müdafiə edən bir sıra partiyaların üzvlərinə verilən ad

  Tam oxu »
 • AQREQÁT₂

  is. [lat.] Maddənin üç halının – bərk, duru və qaz hallarının ümumi adı

  Tam oxu »
 • AQREQÁT₁

  [lat.] tex. Ümumi bir işi görmək üçün bir-birinə birləşdirilmiş bir neçə müxtəlif tipli maşından, qurğudan ibarət mürəkkəb maşın

  Tam oxu »
 • AQREQATÇI

  is. xüs. Aqreqatda işləyən, aqreqatı idarə edən fəhlə

  Tam oxu »
 • AQRO...

  [yun.] Mürəkkəb sözlərdə: sözün əkinçiliyə, torpağa aid olduğunu göstərən ixtisar, məs.: aqrotexnik, aqrominimum və s

  Tam oxu »
 • AQROBİOLÓGİYA

  [yun.] Əkinçiliyə, bitkiçiliyə və heyvandarlığa təsir edən ümumi bioloji qanunauyğunluqlar haqqında elm

  Tam oxu »
 • AQROBİOLOJİ́

  sif. Aqrobiologiyaya aid olan

  Tam oxu »
 • AQROKİMYA

  is. [yun. aqro və ər. kimya] Bitkilərin qidalanmasından, gübrələr tətbiqindən və bitkilərin kimyəvi yollarla qorunma üsullarından bəhs edən elm

  Tam oxu »
 • AQROKİMYƏVİ

  sif. Aqrokimyaya aid olan

  Tam oxu »
 • AQROMƏNTƏQƏ

  is. [yun. aqro və ər. məntəqə] k.t. Aqronomluq məntəqəsi. Lətif Cəmilə deyirdi: – Məktəb yerini şumlayın, aqroməntəqəni təmizləyin, arxları təmizləyin

  Tam oxu »
 • AQROMİ́NİMUM

  [yun. aqro və lat. minimum] Kənd təsərrüfatı sahəsində ən zəruri tədbirlərin və biliklərin məcmusu. Aqrominimumun əsas məsələlərindən biri ziyanverici

  Tam oxu »
 • AQRONÓM

  [yun.] Kənd təsərrüfatı (aqronomiya) mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • AQRONOMİ́K

  sif. Aqronomiyaya aid olan. Aqronomik üsullar. Aqronomik tədbirlər. – Qorxmazın aqronomik qaydalarını Abbas kişi sadə sözlərlə izah edirdi

  Tam oxu »
 • AQRONÓMİYA

  [yun.] Kənd təsərrüfatı və əkinçilik haqqında elm

  Tam oxu »
 • AQRONOMLUQ

  1. is. Aqronom sənəti, aqronomun işi. Aqronomluq maraqlı işdir. – Kosaoğlu çox danışdı. Axırda təklif etdi ki, İmranı aqronomluqdan çıxartmaq lazımdır

  Tam oxu »
 • AQROŞƏHƏR

  is. [yun. aqro və fars. şəhr] Sovet dövründə kolxozçuların yaratdığı şəhər tipli qəsəbə

  Tam oxu »
 • AQROTÉXNİKA

  [yun.] Kənd təsərrüfatı bitkilərini becərmə üsulları. Yüksək aqrotexnika bol məhsul götürmənin rəhnidir

  Tam oxu »
 • AQROTEXNİKİ́

  sif. Aqrotexnikaya aid olan. Məhsuldarlığı artırmaq üçün aqrotexniki biliyi artırmaq tələb olunur. – [Əsədov:] …Allahın beş traktorunu ala bilmir, yen

  Tam oxu »
 • AL₁

  1. sif. Qırmızı. Al bayraq. Al qan. Al şəfəq. – Al yanaqların sanasan ki, qızılgül xərməni; Tər zənəxdaninə baxdıqca cünun eylər məni

  Tam oxu »
 • AL₂

  is. köhn. Hiylə, məkr, yalan. Aldandılar, aldanmadıq dünyəvi məkrü alına. Nəsimi. Onun hər muyunda yüz min qal oldu; Qaşı fitnə, qəmzəsində al oldu

  Tam oxu »
 • AL₃

  is. Xurafata inananların təsəvvüründə: qaranlıqda tək qaldıqda guya insanın gözünə görünən mövhum surət, xəyal; qulyabanı (bəzən “al anası” şəklində i

  Tam oxu »
 • AL-ƏLVAN

  sif. Rəngbərəng, ala-bəzək. Dağlar başı al-əlvan; Halım olubdur yaman; Gedirəm halal eylə; Gəlməyimə yox güman

  Tam oxu »
 • AL-QIRMIZI

  sif. Tünd-qırmızı

  Tam oxu »
 • AL-YAŞIL

  is. köhn. Al-yaşıl rəngli ipək parça. Əziziyəm bizə gəl; Al-yaşıl gey, bizə gəl. (Bayatı). [Heydər bəy:] Amma buranın xalqı belə firəng çitinə hərisdi

  Tam oxu »
 • ALA

  is. məh. 1. bax alaq. 2. Yeməli göyərti

  Tam oxu »
 • ALA

  is. dan. Qanın pozulması nəticəsində dəridə əmələ gələn ağ ləkə (dəri xəstəliyi). // Xal, ləkə. □ Ala düşmək – xal düşmək, ağ ləkə düşmək

  Tam oxu »
 • ALA₁

  1. sif. Qarışıq rəngli, tükünün bir hissəsi ağ, o biri hissəsi başqa rəngdə olan. Ala at. Ala inək. Ala öküz

  Tam oxu »
 • ALA...

  Bir sıra mürəkkəb sözlərin əvvəlində sözün ifadə etdiyi şeydə alalıq, rəngbərənglik, ala-bulalıq, ağ rəng ilə qarışıqlıq, yaxud yarımçılıq, qeyri-müəy

  Tam oxu »
 • ALA-BABAT

  sif. və zərf dan. Nə yaxşı, nə pis; orta, babat, birtəhər. Ala-babat palto. Çəpəri ala-babat düzəltmək

  Tam oxu »
 • ALA-BABATLIQ

  is. Ala-babat şeyin halı

  Tam oxu »
 • ALA-BƏZƏK

  sif. 1. Müxtəlif rənglərdən ibarət, rəngbərəng, ala-bula. Ala-bəzək parça. Ala-bəzək qutu. Ala-bəzək xalça

  Tam oxu »
 • ALA-BƏZƏKLİK

  is. Alabəzək şeyin halı, alabulalıq

  Tam oxu »
 • ALA-BİŞMİŞ

  sif. Yarıbişmiş, ala-çiy, lazımınca bişməmiş. Ala-bişmiş ət

  Tam oxu »
 • ALA-BULA

  sif. Rəngbərəng xallardan, zolaqlardan ibarət, cürbəcür rənglərə boyanmış, müxtəlif rəngli. Ala-bula pişik

  Tam oxu »
 • ALA-BULALIQ

  is. Ala-bula şeyin halı, ala-bəzəklik

  Tam oxu »
 • ALA-BULANIQ

  1. sif. Yarıbulanıq, bir yeri bulanıq, bir yeri duru. 2. zərf Ala-bula. Ala-bulanıq görmək

  Tam oxu »
 • ALA-ÇALPOV

  is. 1. Yağış ilə bir yerdə yağan qar, küləkli qar; fırtına, çovğun (adətən mart ayında olur). Ala-çalpov qar yağırdı

  Tam oxu »
 • ALA-ÇARPAZ

  bax çarpaz

  Tam oxu »