Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • AT1

  is. 1. Qoşulan və minilən ev heyvanı. Kəhər at nalı neylər?! Ağ buxaq xalı neylər… (Bayatı). Ata minəndə özünü, atdan düşəndə atı unutma

  Tam oxu »
 • AT₂

  is. Şahmatda filə bərabər fiqur

  Tam oxu »
 • AT-AT

  is. Uşaqların ağac üstə minərək oynadıqları oyun. At-at oynamaq

  Tam oxu »
 • ATA

  is. 1. Övladı olan kişi; dədə. Doğma ata. Ögey ata. Bu uşaq lap atasına oxşayır. – Ata olmayan, ata qədrini bilməz

  Tam oxu »
 • ATA-ANA

  is. Öz övladına münasibətdə kişi və qadın; valideyn. Ata-analar öz uşaqlarının tərbiyəsinə fikir verməlidirlər

  Tam oxu »
 • ATA-ANALI

  sif. Atası və anası olan. Ataanalı uşaq. Atanı-analı böyüsünlər

  Tam oxu »
 • ATA-ANASIZ

  sif. Atası və anası olmayan; yetim. Ata-anasız uşaqlar. – [Hacı Murad:] Budur, on iki ildir ki, sən ata-anasız yetimi … boya çatdırmışam

  Tam oxu »
 • ATA-BABA

  is. Əcdad, ulu baba, nəslin ilk baniləri. Ata-baba yurdu. Ata-baba qaydası. Onun ata-babası kəndli olmuşdur

  Tam oxu »
 • ATA-BALA

  is. Ata ilə oğlu, ya qızı. [Hacı Murad:] İrəli gəl, əyləş. Bir az ata-bala dərdləşək. S.S.Axundov. Ata-bala … parlaq şimal ulduzuna doğru yol aldılar

  Tam oxu »
 • ATABİR

  sif. Bir atadan törəmiş, ata tərəfdən doğma olan. Atabir qardaş. Onlar atabir, ana ayrı bacıdırlar. – Mənim tək bircə qardaşım var, … atamın yadigarı,

  Tam oxu »
 • ATADANBİR

  bax atabir

  Tam oxu »
 • ATADANQALMA

  sif. İrs olaraq atadan qalmış. Atadanqalma ev. – … Hacı Məcid(in) Diyallı kəndindəki atadanqalma evi məhz iki-üç dənə balaca örtülüdən ibarətdir

  Tam oxu »
 • ATALI

  sif. Atası olan. Atalı uşaq. Atalı (z.) böyümək

  Tam oxu »
 • ATALI-ANALI

  1. bax ata-analı. “Gərdəkdə” gəlin üçün oturmağa bir kürsü qoyub, üstə atalı-analı iki-üç yaşar bir oğlan uşağı oturdarlar

  Tam oxu »
 • ATALIQ

  is. 1. Ata ilə övlad arasındakı qan qohumluğu. Atalığını müəyyən etmək. Atalığını danmaq. 2. Ata üzərinə düşən vəzifə, borc

  Tam oxu »
 • ATAMAN

  is. 1. tar. Rusiyada: kazak vilayətlərində və qədimdə kazak qoşunlarında hərbi inzibati vəzifələrin adı

  Tam oxu »
 • ATAMANLIQ

  is. dan. Başçılıq (mənfi mənada). Atamanlıq etmək

  Tam oxu »
 • ATASIZ

  sif. Atası olmayan, ata tərəfdən yetim olan. Atasız uşaq. – [Fərhad:] Deyirlər ki, atasız adam yetim olmaz, anasız yetim olar

  Tam oxu »
 • ATASIZ-ANASIZ

  sif. Yetim. [Piri kişi:] …Balanı ölümdən xilas etmək üçün bu atasızanasız yetimi bəlaya salmısan. S.S

  Tam oxu »
 • ATAVİ́ZM

  [lat.] biol. Çox uzaq əcdadında olmuş xassə və əlamətlərin nəsildə görünməsi. İnsanlarda … ulu əcdadlarının çoxdan yox olmuş əlamətləri təkdənbir ayrı

  Tam oxu »
 • ATAYANA

  zərf Ata kimi, ataya məxsus bir tərzdə. Sədr atayana bir səslə: – Oğul, adam bir böyük-kiçik bilər, sözünün yerini bilər, axı

  Tam oxu »
 • ATBAZ

  is. [at və fars. …baz] Son dərəcə at sevən adam, at həvəskarı. [Berezovski:] Hərgah siz atbaz deyilsinizsə, ata həvəsiniz yoxdursa, o atı mənə satın

  Tam oxu »
 • ATBAZLIQ

  is. Həddindən artıq at sevmə, at həvəskarı olma

  Tam oxu »
 • ATCIL

  sif. dan. Atı, at saxlamağı həddindən artıq sevən. Bundan sonra ağsaqqal həkim atcıl əmisinin qocalan vaxtı atdan nə cürə yıxıldığını xatırlayıb, özün

  Tam oxu »
 • ATÇAPAN

  is. Cıdır iştirakçısı; jokey

  Tam oxu »
 • ATÇAPDI

  is. Cıdır. Milli at oyunları və atçapma yarışları

  Tam oxu »
 • ATÇAPMA

  is. Cıdır. Milli at oyunları və atçapma yarışları

  Tam oxu »
 • ATÇI

  is. Ata baxan, at saxlayan. // Yaxşı at minən adam; atbaz

  Tam oxu »
 • ATÇILIQ

  is. At saxlama, at yetişdirmə. Qədim skiflərin atçılıq təsərrüfatları olmuşdur. – Əhalinin bir qismi kənd təsərrüfatı – əkinçilik, bağçılıq, dəyirmanç

  Tam oxu »
 • ATÇİBİNİ

  bax atmilçəyi

  Tam oxu »
 • ATDIRILMAQ

  “Atdırmaq”dan məch

  Tam oxu »
 • ATDIRMA

  “Atdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ATDIRMAQ

  1. “Atmaq”dan icb.f. Tonqala atdırmaq. 2. f. Kəsmək, üzmək. [Koxa] xəncəri çıxarıb pişiyin boynunu atdırdı

  Tam oxu »
 • ATEİ́ST

  [yun.] Ateizm tərəfdarı, allahsız. Ateist fikrin tarixi. Ateist görüşlərin rüşeymləri. Ateist baxış və əqidəsi

  Tam oxu »
 • ATEİ́ZM

  [yun.] Allahın varlığını, fövqəltəbii qüvvələri və dinləri elmi biliklərə əsasən inkar etmə; allahsızlıq

  Tam oxu »
 • ATELYÉ

  [fr.] Rəssam, heykəltəraş, fotoqraf və s. emalatxanası. // Ümumiyyətlə emalatxana. Soyuducu cihazlar təmir olunan atelyelərin sayı artırılır

  Tam oxu »
 • ATƏŞ

  is. [fars.] 1. Od. Atəşin təqazası yandırmaqdır. O xasiyyət daim onda büruz edər. “Əkinçi”. Hər tərəfi atəş sarımış, alovların təşkil etdiyi atəşin da

  Tam oxu »
 • ATƏŞBAR

  sif. [fars.] şair. Od yağdıran, qızğın, hərarətli. Batdı əncüm, çıxdı gün, ya bir əsiri-eşqdir; Tökdü dürri-əşkü çəkdi ahiatəşbar sübh

  Tam oxu »
 • ATƏŞBAZ

  is. [fars.] 1. Yanar və partlayıcı maddələrdən bəzəkli, rəngbərəng işıqlar verən fişənglər və s. hazırlayan usta; fişəngçi, pirotexnik

  Tam oxu »
 • ATƏŞBAZLIQ

  is. 1. Yanar və partlayıcı maddələrdən bəzəkli, rəngbərəng işıqlar verən fişənglər və s. hazırlama işi; pirotexnika

  Tam oxu »
 • ATƏŞBÖCƏYİ

  is. zool. Üst qabığı fosforla örtülü olduğundan qaranlıqda işıq saçan böcək

  Tam oxu »
 • ATƏŞFƏŞAN

  sif. [fars.] Atəş saçan, od püskürən; çox parlaq. Yaşıl çəmən üstü gün atəşfəşan; Parıldayır lacivərdi-asiman

  Tam oxu »
 • ATƏŞFƏŞANLIQ

  bax atəşbazlıq 2-ci mənada. Müsamirədə dövlət filarmoniyasının … artistləri də iştirak edəcəkdilər. Axırda atəşfəşanlıq olacaqdı

  Tam oxu »
 • ATƏŞGAH

  is. [fars.] 1. bax atəşgədə. Tam bu sırada Solmaz atəşgah qapısında görünür… C.Cabbarlı. Sonralar Suraxanı kəndində tikilmiş atəşgah indi də durur

  Tam oxu »
 • ATƏŞGƏDƏ

  is. [fars.] Atəşpərəstlərin ibadətgahı, məbədi. Suraxanı atəşgədəsi. Atəşgədələrdə müxtəlif dini ayinlər icra edilir, qurbanlar kəsilirdi

  Tam oxu »
 • ATƏŞXANA

  is. [fars.] Od yanan yer, ocaq, odluq

  Tam oxu »
 • ATƏŞİN

  sif. [fars.] Odlu, od kimi isti. Qan-yaş töküb yanında gəzər atəşin kəbab; Məşuqə bənzər atəşü aşiq kəbab ona

  Tam oxu »
 • ATƏŞİNLİK

  is. Qızğınlıq, hərarətlilik, ehtiraslılıq

  Tam oxu »
 • ATƏŞKEŞ

  is. [fars.] Ocaqdan od çəkmək üçün dəmir alət

  Tam oxu »
 • ATƏŞKƏS

  is. Müharibə aparan tərəflər arasında atəşin müvəqqəti dayandırılması. Atəşkəs rejiminin pozulması

  Tam oxu »