Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • AZ

  sif. 1. Sayca çox olmayan, cüzi (çox ziddi). Az pul. Az miqdar. Az bilik. İclasa az adam gəlmişdi. // Çox sürməyən, sürəksiz, çox davam etməyən, tez q

  Tam oxu »
 • AZ-AZ

  zərf 1. Yavaş-yavaş, tədriclə. Xəstə az-az sağalmağa başlamışdır. Uşaq az-az yeriyir. Yağış az-az yağır

  Tam oxu »
 • AZ-ÇOX

  zərf Bir miqdar, bir qədər, hər bir miqdarda olursa olsun. Az-çox məlumatı olmaq. Az-çox iş görmək. – [Bəkir:] Bu yerlərə mən az-çox bələdəm

  Tam oxu »
 • AZ-MAZ

  zərf dan. Bir az, az miqdarda, cüzi; zəif. O, farsca az-maz bilir. Bu işdən az-maz başım çıxır. Az-maz yemək yedim

  Tam oxu »
 • AZACIQ

  sif. və zərf Çox az, çox az miqdarda, cüzi. Mənə azacıq su verin. Azacıq vaxt qalmışdır. Azacıq yemək

  Tam oxu »
 • AZAD₂

  is. [fars.] bot. Cənubda bitən bərk oduncaqlı ağac növü. Azərbaycanda qarağac, dağdağan və azad ağacı cinslərindən olan yabanı şəkildə yayılmış və bec

  Tam oxu »
 • AZAD₁

  sif. [fars.] 1. Azadlıqdan istifadə edən, başqasından asılı olmayan, sərbəst. Azad xalq. Azad əmək. Azad həyat

  Tam oxu »
 • AZADƏ

  bax azad1 1-ci mənada. Aşiq azadə gərəkdir ki, dönər zindanə; Bərgigüldən ola gər bülbüli-şeydayə qəfəs

  Tam oxu »
 • AZADƏLİK

  bax azadlıq 1-ci mənada. Dünyada eşq dərdini huşyar olan bilir; Azadəlik səfasını bidar olan bilir. S

  Tam oxu »
 • AZADFİKİRLİ

  sif. Azad düşünən, müstəqil düşünən. Doktor hələ çar zamanı Rusiyadan Təbrizə və oradan da Tehrana mühacirət etmiş azadfikirli həkim idi

  Tam oxu »
 • AZADFİKİRLİLİK

  is. Azad düşünən, müstəqil düşünən adamın dünya görüşü, məsləki. İntibah dövründə görkəmli alimlər, filosoflar, yazıçılar azadfikirlilik mövqeyindən ç

  Tam oxu »
 • AZADXAH

  [fars.] bax azadixah. Başqa bir azadxahı həbsxanada o qədər döydülər ki, oradaca öldü. P.Makulu

  Tam oxu »
 • AZADXAHLIQ

  is. Azadlıq istəmə, hürriyyətpərvərlik. [Hücrə sahibi:] Bu, azadxahlıq naminə yaraşan iş deyil. P.Makulu

  Tam oxu »
 • AZADİXAH

  sif. [fars.] köhn. Azadlıq istəyən, azadlıq yolunda mübarizə edən; hürriyyətçi. Mirzə Yusif xan keçən məktubunda müxtəsər olaraq yazmışdı ki, azadixah

  Tam oxu »
 • AZADİYYƏT

  [fars. azad və ər. …iyyət] bax azadlıq 1-ci mənada. Sənin torpağın xarabdır və əhlin nadandır və sivilizasionicahandan bixəbərdir və azadiyyətdən məhr

  Tam oxu »
 • AZADLIQ

  is. 1. Hər hansı bir sinfin, yaxud bütün cəmiyyətin və ya onun üzvlərinin ictimai-siyasi həyatına və fəaliyyətinə mane olan sıxıntı və məhrumiyyətləri

  Tam oxu »
 • AZADLIQSEVƏN

  sif. Azadlığı sevən, müstəqil olmağa çalışan; istiqlaliyyət uğrunda mübarizə edən, hürriyyətpərvər. Azadlıqsevən xalqlar

  Tam oxu »
 • AZADLIQSEVƏR

  sif. Azadlığı sevən, müstəqil olmağa çalışan; istiqlaliyyət uğrunda mübarizə edən, hürriyyətpərvər. Azadlıqsevən xalqlar

  Tam oxu »
 • AZADMAHI

  is. Cavan qızıl balıq

  Tam oxu »
 • AZADMAYI

  is. Cavan qızıl balıq

  Tam oxu »
 • AZADPƏRVƏR

  [fars.] bax azadlıqsevən, azadlıqsevər

  Tam oxu »
 • AZADPƏRVƏRLİK

  is. Azadlıq sevmə. [C.Cabbarlı] doğma xalqının mübarizə tarixini əfsanə və nağıllarını öyrənməyə, xalqın mənəvi qüdrətini, azadpərvərliyini öz əsərlər

  Tam oxu »
 • AZALDILMA

  “Azaldılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • AZALDILMAQ

  məch. Az hala salınmaq, az edilmək, əskildilmək. Xərclər xeyli azaldılmışdır. Vaxtı azaldılmaq

  Tam oxu »
 • AZALMA

  “Azalmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • AZALMAQ

  f. Miqdarca, sayca, həcmcə və s. əskilmək, zəifləmək, çəkilmək, məhdudlaşmaq. Çayın suyu azaldı. Təhlükə azaldı

  Tam oxu »
 • AZALTMA

  “Azaltmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • AZALTMAQ

  f. Əskiltmək, az etmək, ixtisar etmək (miqdarca, sayca, həcmcə və s.). Həcmini azaltmaq. Çəkisini azaltmaq

  Tam oxu »
 • AZAN

  is. [ər.] Müsəlmanları namaza çağırmaq üçün azançının səhər, günorta və axşamüstü minarədən ucadan oxuduğu təkbir

  Tam oxu »
 • AZANÇI

  is. din. Azan oxuyan, azanverən. [Xortdan:] Bəs necə olubdur ki, özünüz üçün bir xoşsövt azançı tapmayırsınız? Ə

  Tam oxu »
 • AZANÇILIQ

  is. din. Azançı sənəti

  Tam oxu »
 • AZANVERƏN

  bax azançı

  Tam oxu »
 • AZAR

  is. [fars.] 1. Xəstəlik, naxoşluq. [Ağakərim xan:] …Mən heç ömrümdə azar çəkməmişəm, pamazı paltarım olur həmişə qalın… N

  Tam oxu »
 • AZAR-BEZAR

  is. dan. Hər cür azar, xəstəlik. Muzdur Məşədi Əsgər iyirmi səkkiz ilin ərzində su ilə od arasında bişib bərkidikdə əsla azar-bezar bilməzdi

  Tam oxu »
 • AZARGƏZDİRƏN

  sif. 1. Xəstəlik yayılmasına səbəb olan, xəstəlik mənbəyi olan, mikrobları yayan. Azargəzdirən milçəklər

  Tam oxu »
 • AZARXANA

  is. [fars.] köhn. Xəstəxana. [Hacı Fərəc:] Zəhmət olmasa bir yerdə gedək, o bədbəxt oğlunu azarxanadan alıb, aparıb verək anasına, yazıqdır

  Tam oxu »
 • AZARKEŞ

  is. və sif. [fars.] məh. İdman həvəskarı. Futbol azarkeşləri. – “Azarkeşlər” içində yenə bir həyəcan var

  Tam oxu »
 • AZARLAMA

  “Azarlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • AZARLAMAQ

  f. Xəstələnmək, naxoşlamaq. Azarladım ölmədim, üzüldüm öldüm. (Ata. sözü). Xalam azarlamışdı. Hacı Mirzə Səttar həkimi gətirmişdilər ki, baxsın və müa

  Tam oxu »
 • AZARLATMA

  “Azarlatmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • AZARLATMAQ

  f. Xəstələndirmək, xəstəliyə salmaq, azarlamasına səbəb olmaq. Uşağı soyuğa verib azarlatmaq

  Tam oxu »
 • AZARLI

  sif. və is. Xəstə, azara düşmüş. Azarlı uşaq. – Azarlı da öz yerində uzanmışdı və bir söz danışmırdı

  Tam oxu »
 • AZARLIXANA

  is. köhn. Xəstəxana. [Usta:] Məni götürüb apardılar azarlıxanaya. Bir-iki ay orada qaldım ki, yaxşı olum

  Tam oxu »
 • AZARLILIQ

  is. Azarlı adamın vəziyyəti, halı

  Tam oxu »
 • AZARSIZ

  sif. Əziyyətsiz, əzabsız, zəhmətsiz, asan. Azarsız iş. Bu iş azarsız (z.) başa gəlməz

  Tam oxu »
 • AZAY

  is. məh. Şikayət, deyinmə, gileylənmə; giley

  Tam oxu »
 • AZAYLANMAQ

  f. məh. Şikayətlənmək, deyinmək, gileylənmək. [Ağsaqqallardan biri:] …Kərbəlayı, bizim də məqsədimizdə elə sənsən

  Tam oxu »
 • AZCA

  sif. və zərf Azacıq, bir az. Azca pul. Azca gəzmək. Azca yatmaq. – Azca keçməmiş onun [Musanın] ayaq səsləri qaranlıq və sakit payız küçəsinin qoynund

  Tam oxu »
 • AZCA-AZCA

  zərf 1. Hamısını birdən yox, az-az. Bu sudan azca-azca əlimə tök. 2. Yavaş-yavaş. Uşaq azca-azca yeriyir

  Tam oxu »
 • AZCANA

  dan. bax azacıq

  Tam oxu »