Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • AKADEMİK

  [yun.] 1. Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü. 2. Müvafiq akademiyaya seçilmiş alimin, rəssamın, heykəltəraşın və b

  Tam oxu »
 • AKADEMİK

  sif. 1. Akademiyaya aid olan. Akademik lüğət. Akademik kitabxana. 2. Akademizm (2-ci mənada) ənənələrinə riayət etmə

  Tam oxu »
 • AKADÉMİYA

  [miladdan qabaq IV əsrdə Afina şəhəri yaxınlığındakı bağlarda qədim yunan filosofu Platon tərəfindən təşkil edilmiş məktəbin adından] 1

  Tam oxu »
 • AKADEMİ́ZM

  [yun.] 1. Elm və tədris məşğələlərində sırf nəzəri cəhətə həddindən artıq fikir verilməsi, onların praktikadan, həyatın tələblərindən ayrılması

  Tam oxu »
 • AKÁSİYA

  is. [yun.] bot. Paxlalılar fəsiləsindən ağac və ya kol cinsi. Ağ akasiya. Sarı akasiya. – Akasiya 5-6 m hündürlüyündə ağac olub xırda lələkli yarpaqla

  Tam oxu »
 • AKIN

  is. [qazax.] Qazax və qırğızlarda xalq aşığı, ozan

  Tam oxu »
 • AKKÓRD

  is. [ital.] mus. Bir-birindən çeşidli intervalda yerləşən, eyni zaman ərzində ən azı üç həmahəng səslənən tonun birləşməsi

  Tam oxu »
 • AKKORDEÓN

  [fr.] Qarmona oxşaryan musiqi aləti. Nəfəsli musiqi alətləri əsas etibarı ilə üç qrupa ayrılır: klavişli musiqi alətləri (ərğənun, qarmon, fisqarmoniy

  Tam oxu »
 • AKKORDEONÇU

  is. Akkordeon çalan çalğıçı

  Tam oxu »
 • AKKREDİTİ́V

  [fr.] İdarə və ya şəxsə vermək üçün kredit; müəssisənin digər bir müəssisəyə göstəriş sənədi. Akkreditiv ilə hər yerdə əmanət kassalarından pul almaq

  Tam oxu »
 • AKKUMULYÁSİYA

  [lat.] fiz. Elektrik enerjisinin toplanması

  Tam oxu »
 • AKKUMULYÁTOR

  [lat.] fiz. Sonradan istifadə olunmaq məqsədi ilə elektrik enerjisi, yaxud istilik toplamaq üçün cihaz

  Tam oxu »
 • AKMEİ́ZM

  [yun.] 1912-1913-cü illərdə rus ədəbiyyatında meydana gəlmiş burjuazadəgan cərəyanı

  Tam oxu »
 • AKR

  is. [ing.] köhn. Gündə bir cüt öküzlə şumlanan sahə. 1 akr = 4046,86 kv.m

  Tam oxu »
 • AKRİXİ́N

  [lat.] tib. Kinəni əvəz edən malyariya dərmanı

  Tam oxu »
 • AKROBÁT

  [yun.] 1. Sirkdə akrobatik nömrələr göstərən artist; canbaz. 2. idm. Gimnastika ilə məşğul olan idmançı

  Tam oxu »
 • AKROBATİ́K

  sif. Akrobatikaya aid. Akrobatik nömrə

  Tam oxu »
 • AKROBÁTİKA

  [yun.] Gimnastika və sirk sənətinin bir növü

  Tam oxu »
 • AKROBATLIQ

  is. Akrobatın işi, sənəti, məharəti; canbazlıq

  Tam oxu »
 • AKRÓPOL

  [yun.] Qədim yunan şəhərlərinin adətən təpə üzərində yerləşən möhkəmləndirilmiş hissəsi

  Tam oxu »
 • AKSELBÁNT

  [alm.] Bəzi ordularda: müxtəlif ştab zabitləri və adyutantların geyim üstündən çiyinlərindən keçirdikləri bəzəkli qaytanlar

  Tam oxu »
 • AKSİÓM

  [yun.] 1. riyaz. Sübutsuz qəbul edilən fikir. Həndəsədə olduğu kimi, maddi nöqtənin dinamikası elmini qurmaq üçün bir neçə aksiom qəbul olunur

  Tam oxu »
 • AKSİONÉR

  [fr.] bax səhmdar

  Tam oxu »
 • AKSİYA₂

  is. [lat.] Müəyyən iqtisadi və ya siyasi məqsədlə hərəkat

  Tam oxu »
 • ÁKSİYA₁

  [fr.] iq. Səhm (aksioner şirkətin üzvlərinə verilən qiymətli kağız). Aksiyaların birjada ucuzlaşdığını Aslan bəy öyrənmişdi

  Tam oxu »
 • AKSİZ

  is. Verginin bir növü. Aksiz markası

  Tam oxu »
 • AKT

  is. [lat.] 1. Şahidlərin iştirakı ilə, yaxud yoxlama nəticəsində müəyyən edilən bir faktı təsdiq edən sənəd, yazı, protokol və s

  Tam oxu »
 • AKTİ́V₁

  [lat.] 1. Partiya təşkilatının və ya başqa ictimai təşkilatın ən fəal hissəsi. Partiya aktivi. Həmkarlar ittifaqı aktivi

  Tam oxu »
 • AKTİ́V₂

  [lat.] mal. Mühasibatda: balansın, müəyyən tarixdə müəssisə, ya idarənin mövcud olan bütün qiymətli şeylərindən və ya borc tələblərindən ibarət olan h

  Tam oxu »
 • AKTİVLƏŞDİRİLMƏ

  “Aktivləşdirilmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • AKTİVLƏŞDİRİLMƏK

  məch. Fəallaşdırılmaq, fəaliyyəti artırılmaq (gücləndirilmək)

  Tam oxu »
 • AKTİVLƏŞDİRMƏ

  “Aktivləşdirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • AKTİVLƏŞDİRMƏK

  f. Fəallaşdırmaq, fəaliyyətini artırmaq (gücləndirmək)

  Tam oxu »
 • AKTİVLƏŞMƏ

  “Aktivləşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • AKTİVLƏŞMƏK

  f. Fəallaşmaq. [Məcid] belə bir mətbəx qadınının birdən-birə Səriyyə kimi aktivləşə biləcəyini bilmirdi

  Tam oxu »
 • AKTİVLİK

  is. Fəallıq, fəaliyyət, çalışqanlıq. Aktivlik göstərmək. İntibah siyasi aktivliklə, ədəbiyyat və xalq sənətinə dönüşlə başlayır

  Tam oxu »
 • AKTRİ́SA

  [fr.] Teatr tamaşalarında rol ifadə edən qadın artist. Mayın doqquzunda böyük dram teatrında tamaşa bitdikdən sonra aktyor və aktrisalar qabağımıza çı

  Tam oxu »
 • AKTUÁL

  sif. [lat.] Hal-hazır üçün ən mühüm, ən vacib olan; yetişmiş, həllini tələb edən. Aktual məsələ. Aktual mövzu

  Tam oxu »
 • AKTUALLIQ

  is. Hal-hazır üçün mühümlük, vaciblik. Məsələnin aktuallığı

  Tam oxu »
 • AKTYÓR

  [fr.] Teatr tamaşalarında rolları ifa edən sənətkar; artist. Maskalar geymiş aktyorlar … oyun çıxarıb adamları güldürürdülər

  Tam oxu »
 • AKTYORLUQ

  is. Aktyorun, artistin sənəti, peşəsi. Aktyorluq etmək. – Bu adamın [Vəlinin] çox böyük aktyorluq, rejissorluq, təşkilatçılıq istedadı vardı

  Tam oxu »
 • AKULƏ

  is. [fars.] İri dənəli düyü növü

  Tam oxu »
 • AKUSTİ́K

  sif. Akustikaya aid olan. Akustik cihazlar. Akustik titrəyiş

  Tam oxu »
 • AKÚSTİKA

  [yun.] 1. Fizikanın səs bəhsi. 2. Binanın (məs.: teatr, kino salonunun və s.-nin) daxilində səsi əksetdirmə qabiliyyəti

  Tam oxu »
 • AKUŞKA

  [rus.] dan. Pəncərə. [Fatma xanım:] Mən dedim ki, a qız, akuşkanın ağzından belə dur… N.Vəzirov. [İskəndər] bir az fikir eləyəndən sonra, gedib yapışı

  Tam oxu »
 • AKVARÉL

  is. [fr.] rəss. 1. Su ilə qarışdırılmış rəng. 2. Bu rənglərlə işlənmiş rəssamlıq əsəri. Rəssamın “Məcnun səhrada” adlı qara akvarelində, çöllərdə sərg

  Tam oxu »
 • AKVARELÇİ

  is. Sulu boya ilə şəkil çəkən rəssam

  Tam oxu »
 • AKVÁRİUM

  is. [lat.] 1. Su heyvanlarını və bitkilərini saxlamaq və çoxaltmaq üçün şüşə qab. 2. Tədqiqat və ya nümayiş etdirmək üçün su heyvanları və bitkiləri s

  Tam oxu »
 • AQ

  [ər.] bax ağ4

  Tam oxu »
 • AQAVA

  is. [yun.] bot. Qısa gövdəli bitki cinsi

  Tam oxu »