Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • AN

  is. [ər.] Ən cüzi bir zaman, ləhzə, dəm, bir gözqırpımlıq müddət. □ Bir an – bir saniyə, bir dəqiqə. Bir an onu gözündən qoymadı

  Tam oxu »
 • ANA

  is. 1. Övladı olan qadın. Ana məhəbbəti. Mehriban ana. Bütün qədim şairlər analarının südü ilə yoğrulmuş dildə yazırdılar

  Tam oxu »
 • ANA-BACI

  is. dan. Ana və bacı kimi olanlar, bir-birinə çox yaxın olanlar; yaxın dostlar, rəfiqələr

  Tam oxu »
 • ANA-BALA

  is. Ana ilə oğlu və ya qızı. Səməd getdi. Ana-bala baş-başa verib ağlaşdılar. B.Talıblı. Taxt üstündə anabala oturublar yanaşı

  Tam oxu »
 • ANABİR

  sif. Bir anadan olan, bir anadan doğulan

  Tam oxu »
 • ANAC

  sif. 1. Dəfələrlə bala doğub, yaxud bala yetişdirib qartlaşmış (heyvan haqqında). // İri, yekə, güclü, qüvvətli (heyvan haqqında)

  Tam oxu »
 • ANACAN

  is. Anaya nəvazişlə müraciət. [Rəsul:] Anacan, dayanmağa halım yoxdur, gərək mən gedəm. “Aşıq Qərib”

  Tam oxu »
 • ANACIĞAZ

  “Ana”dan oxş

  Tam oxu »
 • ANACIQ

  “Ana”dan oxş

  Tam oxu »
 • ANACLANMAQ

  f. dan. Böyümək, yekələşmək. // Qocalıb təcrübəliləşmək, ustalaşmaq

  Tam oxu »
 • ANACLIQ

  is. 1. Dəfələrlə bala doğub yetişdirmiş və qartlaşmış heyvanın halı. 2. İrilik, yekəlik

  Tam oxu »
 • ANADANBİR

  sif. Bir anadan olan, bir anadan doğulan

  Tam oxu »
 • ANADANDOĞMA

  bax anadangəlmə

  Tam oxu »
 • ANADANGƏLMƏ

  sif. 1. Lap doğulandan xas olan; xilqətində, yaradılışında olan; fitri. Anadangəlmə nöqsan. Anadangəlmə pəltək

  Tam oxu »
 • ANÁFORA

  is. [yun.] Misraların əvvəlində eyni səsin və ya eyni sözün təkrarı

  Tam oxu »
 • ANAXRONİ́ZM

  [yun.] Bədii əsərdə keçmişin təsvirində xronoloji dəqiqliyin bilmədən, yaxud bilərəkdən pozularaq başqa dövrün hadisə əlamətlərinin əsərə gətirilməsi

  Tam oxu »
 • ANAXTAR

  is. məh. Açar; sandıq açarı

  Tam oxu »
 • ANAKONDA

  is. [isp.] Yatağanlar fəsiləsindən ən böyük ilan. Anakondanın rəngi zeytunu-bozdur

  Tam oxu »
 • ANALGİN

  is. [yun.] əcz. Ağrıkəsici, qızdırmasalan və iltihaba qarşı dərman preparatı. Analginin ən yüksək dozası

  Tam oxu »
 • ANALI

  sif. Anası olan. Analı uşaq. Analı quzu. – Analı quzu, xınalı quzu. (Məsəl). Analı evlərdə cənnət yaranar; Anasız evlərdə həsrət yaranar

  Tam oxu »
 • ANALI-ATALI

  sif. Anası və atası olan. Analı-atalı (z.) böyüsün

  Tam oxu »
 • ANALI-BALALI

  zərf Ana ilə bala bir yerdə, hamısı bir yerdə, bərabər. Analıbalalı bütün qoyunları siyahıya almaq

  Tam oxu »
 • ANALIQ

  is. 1. Ananın öz uşaqları ilə olan əlaqə və münasibəti, ana vəzifəsi. Analıq hissi. Analıq borcu. Analıq etmək

  Tam oxu »
 • ANALİTİ́K

  sif. Analizə aid olan, analizə xas olan; analiz tətbiq edən. Analitik təhlil mərkəzi. Analitik üsul. □ Analitik dillər dilç

  Tam oxu »
 • ANÁLİZ

  [yun.] Tədqiq olunan şeyin hansı tərkib hissələrindən ibarət olduğunu, yaxud onun tərkibinə nə miqdarda bu və ya digər maddənin daxil olduğunu müəyyən

  Tam oxu »
 • ANALÓGİYA

  [yun.] 1. Hadisələr, məfhumlar, şeylər arasında oxşarlıq, bənzərlik, uyğunluq. 2. Məntiqdə: iki əşya və ya hadisənin hər hansı cəhətdən bir-birinə bən

  Tam oxu »
 • ANANAS

  [isp.] Asiya, Afrika və Avropanın isti yerlərində yetişən iri, uzunsov, sərtqabıqlı, ətirli, şirəli meyvə verən ağac

  Tam oxu »
 • ANARXİST

  Anarxizm tərəfdarı

  Tam oxu »
 • ANÁRXİYA

  [yun.] Hərc-mərclik, hökumətsizlik, başlı-başınalıq, qarışıqlıq, pozğunluq

  Tam oxu »
 • ANARXİ́ZM

  [yun.] 1. Hər cür dövlət hakimiyyətini və siyasi mübarizəni inkar edən və proletariatın inqilabi hakimiyyəti əleyhinə çıxan xırda burjua ictimai-siyas

  Tam oxu »
 • ANARXO-SİNDİKALİST

  Anarxo-sindikalizm tərəfdarı

  Tam oxu »
 • ANARXO-SİNDİKALİZM

  Beynəlxalq həmkarlar ittifaqı hərəkatında ideoloji və siyasi cəhətdən anarxizm təsiri altında olan cərəyan

  Tam oxu »
 • ANASIZ

  sif. və is. Anası olmayan, ana tərəfdən yetim. Anasızın gördüyü iş danlaqsız bitməz. (Ata. sözü). [Fərhad:] Deyirlər ki, atasız adam yetim olmaz, anas

  Tam oxu »
 • ANASIZLIQ

  is. Anasız adamın halı

  Tam oxu »
 • ANAŞA

  is. dan. Xaşxaşdan hasil olan çox zəhərli narkotik maddə

  Tam oxu »
 • ANAŞAÇƏKƏN

  bax anaşaçı 1-ci mənada

  Tam oxu »
 • ANAŞAÇI

  is. dan. 1. Anaşa çəkən adam. 2. Anaşa hazırlayan və ya satan adam

  Tam oxu »
 • ANÁTOM

  is. [yun.] Anatomiya mütəxəssisi, anatomiya ilə məşğul olan alim

  Tam oxu »
 • ANATOMİ́K

  sif. Anatomiyaya aid olan. Anatomik atlas. Bədənin anatomik quruluşu

  Tam oxu »
 • ANATÓMİYA

  is. [yun.] Canlı orqanizmin forma və quruluşundan bəhs edən elm. İnsan anatomiyası. Bitki anatomiyası

  Tam oxu »
 • ANAYOLU

  is. etnoqr. Köhnə məişətdə: ərə gedən qızın ər evindən anasına gətirdiyi hədiyyə, sovqat

  Tam oxu »
 • ANBAAN

  zərf Getdikcə, tədriclə; dəqiqəbədəqiqə, arası kəsilmədən, fasiləsiz. Xəstənin qızdırması anbaan artır

  Tam oxu »
 • ANBAR

  is. Taxıl, ərzaq, mal və s. saxlanmaq üçün xüsusi bina, tikili. Taxıl anbarı. Ərzaq anbarı. □ Anbara vurmaq – 1) saxlamaq üçün anbara yığmaq; 2) məc

  Tam oxu »
 • ANBARÇI

  is. 1. Anbara baxan və ya anbarda işləyən adam; anbardar. 2. köhn. Keçmişdə anbarda külli miqdarda mal saxlayan iri tacir

  Tam oxu »
 • ANBARÇILIQ

  is. Anbarçı vəzifəsi, işi

  Tam oxu »
 • ANBARDAR

  bax anbarçı. Nə hesabdar yazır, nə anbardar buraxır, nə də fəhlə taya yaxın gəlirdi. Mir Cəlal

  Tam oxu »
 • ANBARDARLIQ

  bax anbarçılıq

  Tam oxu »
 • ANBARGÜVƏSİ

  is. zool. Taxıla düşən güvə, taxılbiti

  Tam oxu »
 • ANBARLAMAQ

  f. dan. Anbara yığmaq, anbara vurmaq, anbara yığıb saxlamaq

  Tam oxu »
 • ANCAQ

  1. bağl. Lakin, amma. Ancaq mən sevgilərin bu qədər aldadıcı … olduğunu bilmirdim. M.S.Ordubadi. [Müdir:] Ancaq eşitdiyimə görə, sizin yoldaşınız Cəmi

  Tam oxu »