Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • AH

  1. nida. Ağrı, həyəcan, həsrət və s. hissləri ifadə edir. Ah, başım ağrıyır. – Ah, zalım! Ah, kim, oldum yolunda can fəda

  Tam oxu »
 • AH-AMAN

  bax aman 6-cı mənada. Öz qəti hökmünü verəcək zaman; Dünya görməyəcək bir də ah-aman! Ə.Cəmil

  Tam oxu »
 • AH-ƏFĞAN

  is. [fars.] bax ah-nalə, ahü nalə. Ahü əfğanı bülbüllər; Dili-şeydadan öyrənmiş. Q.Zakir

  Tam oxu »
 • AH-FƏĞAN

  bax ah-nalə, ahü nalə 2-ci mənada. Könlüm quşu görəndə çü zülfün kəməndini; Ahü fəğanü nalədə biixtiyardır

  Tam oxu »
 • AH-FƏRYAD

  bax ahnalə, ahü nalə. [Paşa bəy:] …Mənə heç olmasa bir yadigarın qalsa idi, bu qədər ah-fəryad eləməzdim

  Tam oxu »
 • AH-NALƏ

  is. Fəryad, ağlama, ah-vay, ağlayıb-zarıma. Hərbilər dərhal ah-nalə edən Musa kişinin üstünə atıldılar

  Tam oxu »
 • AH-UF

  bax ah-vay. Arvad o qədər ahuf elədi ki, az qaldı bağrı çatlasın. Ə.Vəliyev

  Tam oxu »
 • AH-VAY

  is. Dərd, kədər, qüssə, qəm. Çox etdi mənçün ah-vayı; Gözündən axıtdı dürlü çayı. Xətayi. // Fəryad, fəğan

  Tam oxu »
 • AH-VAYÇI

  sif. Ah-vay edən, şikayətlənən, daim inildəyən, sızlayan. Görünür, bu cür ah-vayçı nitqlər yığıncaqdakıların zəhləsini tökmüşdü

  Tam oxu »
 • AH-ZAR

  is. Ah çəkmə, sızlama, zarıldama; fəryad, inilti. Ey yüzi gülşən, sana bu ah-zarım xoşmudur? Nəsimi. Nə vaxtadək ğəmi-hicrində ahü zar çəkim? X

  Tam oxu »
 • AHA

  nida. 1. Bir şeyi birdən-birə başa düşdükdə, bir şeyi axtararkən gözlənilmədən ona rast gəldikdə, yaxud da unudulan bir şey birdən yada düşdükdə deyil

  Tam oxu »
 • AHAL

  bax ahıl

  Tam oxu »
 • AHALLAŞMA

  “Ahallaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • AHALLAŞMAQ

  bax ahıllaşmaq

  Tam oxu »
 • AHƏN

  is. [fars.] klas. Dəmir. Peykanlarınla doldu tənim, afərin sənə; Bidad çəkməyə tənimi ahən eylədin. Füzuli

  Tam oxu »
 • AHƏNG

  is. [fars.] 1. Səslər, rənglər və s. arasında uyğunluq, müvafiqət. Ahəngi pozmaq. Səslərin xoş ahəngi

  Tam oxu »
 • AHƏNGDAR

  sif. [fars.] 1. Səsləri və ya rəngləri arasında uyğunluq (ahəng) olan; qulağa (gözə) xoş gələn, qulaqları (gözləri) oxşayan, gözəl səslənən; ahəngli,

  Tam oxu »
 • AHƏNGDARLIQ

  is. 1. Səslər və s. arasında uyğunluq. Musiqinin ahəngdarlığı. Nəğmənin ahəngdarlığı. Səslərin ahəngdarlığı

  Tam oxu »
 • AHƏNGLƏNDİRMƏ

  “Ahəngləndirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • AHƏNGLƏNDİRMƏK

  f. Ahəngə salmaq, müəyyən ahəngə tabe etmək; səsləri və s.-ni bir-birinə uyğunlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • AHƏNGLƏŞDİRMƏ

  “Ahəngləşdirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • AHƏNGLƏŞDİRMƏK

  bax ahəngləndirmək

  Tam oxu »
 • AHƏNGLİ

  bax ahəngdar. Gecə sakit və sirli görünürdü. O, sanki min ahəngli cazibədar bir musiqi ilə insanları oxşayır, … ürəklərini yumşaldırdı

  Tam oxu »
 • AHƏNGLİLİK

  bax ahəngdarlıq

  Tam oxu »
 • AHƏNGSİZ

  sif. Səsləri və ya rəngləri arasında uyğunluq (ahəng) olmayan, qulağa (gözə) xoş gəlməyən. Ahəngsiz nəğmə, şeir, musiqi, rəsm

  Tam oxu »
 • AHƏNGSİZLİK

  is. Səslər və ya rənglər arasında uyğunluq (ahəng) olmaması. Nəğmənin, şerin, musiqinin ahəngsizliyi

  Tam oxu »
 • AHƏNRÜBA

  is. [fars.] bax maqnit. Ahənrüba – yunanca miqnatis, rusca maqnit, bu bir cövhərdir ki, dəmiri cəlb edir

  Tam oxu »
 • AHƏSTƏ

  sif. və zərf [fars.] Asta, yavaş, ağır, üsullu. Dərənin hər iki tərəfindən bitmiş yüzillik palıd və fıstıq ağaclarının budaqları ahəstə əsən nəsimdən

  Tam oxu »
 • AHƏSTƏ-AHƏSTƏ

  zərf Yavaş-yavaş, ağırağır. Göyün ulduzları da guya bir-biri ilə məhəbbətdən dəm vururdular. Bədirlənmiş ay bunların arasında ahəstə-ahəstə məbhut gəz

  Tam oxu »
 • AHƏSTƏCƏ

  zərf Astaca, astalıqla, yavaşca, yavaş-yavaş, üsulluca. Çox soyuqdur çıxan ahəstəcə tək-tək nəfəsi; Bədənində donuşub laxtalanır qan, ölüb-ə! M

  Tam oxu »
 • AHIL

  sif. [fars.] Yaşa dolmuş, yaşlı, qocalmağa başlayan, qocalıq əlamətləri göstərməyə başlayan. Ahıl kişi

  Tam oxu »
 • AHILLANMA

  “Ahıllanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • AHILLANMAQ

  bax ahıllaşmaq

  Tam oxu »
 • AHILLAŞMA

  “Ahıllaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • AHILLAŞMAQ

  f. Yavaş-yavaş yaşa dolmaq, qocalmağa başlamaq

  Tam oxu »
 • AHILLIQ

  is. Ahıl adamın halı

  Tam oxu »
 • AHU

  is. [fars.] 1. Ceyran. Ətirlərimizin əlası müşkdür ki, ahunun göbəyinin qanından ibarətdir. C.Məmmədquluzadə

  Tam oxu »
 • AHUBAXIŞLI

  şair. bax ahugözlü

  Tam oxu »
 • AHUGÖZLÜ

  sif. şair. İri və gözəl gözləri olan (qadın, qız haqqında). Apardı ağlımı bir ahugözlü; Bir bənövşə boylu, bir laləüzlü

  Tam oxu »
 • AHUYERİŞLİ

  sif. şair. Gözəl yerişli (klassik ədəbiyyatda gözəlin epitetlərindən biri)

  Tam oxu »
 • AHÜ ƏFĞAN

  is. [fars.] bax ah-nalə, ahü nalə. Ahü əfğanı bülbüllər; Dili-şeydadan öyrənmiş. Q.Zakir

  Tam oxu »
 • AHÜ FƏĞAN

  bax ah-nalə, ahü nalə 2-ci mənada. Könlüm quşu görəndə çü zülfün kəməndini; Ahü fəğanü nalədə biixtiyardır

  Tam oxu »
 • AHÜ FƏRYAD

  bax ahnalə, ahü nalə. [Paşa bəy:] …Mənə heç olmasa bir yadigarın qalsa idi, bu qədər ah-fəryad eləməzdim

  Tam oxu »
 • AHÜ NALƏ

  is. Fəryad, ağlama, ah-vay, ağlayıb-zarıma. Hərbilər dərhal ah-nalə edən Musa kişinin üstünə atıldılar

  Tam oxu »
 • AHÜ VAY

  is. Dərd, kədər, qüssə, qəm. Çox etdi mənçün ah-vayı; Gözündən axıtdı dürlü çayı. Xətayi. // Fəryad, fəğan

  Tam oxu »
 • AHÜ ZAR

  is. Ah çəkmə, sızlama, zarıldama; fəryad, inilti. Ey yüzi gülşən, sana bu ah-zarım xoşmudur? Nəsimi. Nə vaxtadək ğəmi-hicrində ahü zar çəkim? X

  Tam oxu »
 • AX

  nida. 1. Təəccüb, təəssüf, arzu, həsrət və başqa hissləri bildirir (bəzən təkrar şəklində işlənir). Ax, az qala yadımdan çıxmışdı

  Tam oxu »
 • AX-TÜF

  is. Tüpürmə, bəlğəm gətirmə

  Tam oxu »
 • AX-UF

  is. Heyifsilənmə, sızlama, inləmə; inilti. Səttarzadə Gəldiyevin ax-ufunu, vurnuxduğunu gördü. Mir Cəlal

  Tam oxu »
 • AX-VAY

  bax ah-vay

  Tam oxu »