Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • AC

  sif. 1. Aclıq hiss edən, yeməyə ehtiyacı olan (tox ziddi). Ac pişik. Ac (z.) qalmaq. – Ac qurd balasını yeyər

  Tam oxu »
 • AC-ACINA

  zərf Heç bir şey yemədən, tamamilə ac halda, boş qarına. Ac-acına yola çıxmaq. – Biçarə Məşədi Əsgər indi üç gün idi ki, gözüyaşlı, ac-acına balaların

  Tam oxu »
 • AC-SUSUZ

  zərf Heç bir şey yemədən, acqarına, tamamilə ac halda. [Hacı Murad:] Ac-susuz altı saatdır o tacirin, bu tacirin dükanının qabağını kəsdirib borc yığı

  Tam oxu »
 • AC-YALAVAC

  is. və sif. Ac, heç bir şeyi olmayan, yoxsul, dilənçi, səfil. [Azyaşlı uşaqlar] ac-yalavac, dilənçi günündə yaşayır, gecə-gündüz insan qüvvəsindən xar

  Tam oxu »
 • ACAR

  is. Cənubi Qafqazda yaşayan xalqlardan birinin adı, həmin xalqa mənsub olan adam. Acar ədəbiyyatı

  Tam oxu »
 • ACDIRAN

  f.sif. İştahaçan, yaxşı yedirən

  Tam oxu »
 • ACDIRMA

  “Acdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ACDIRMAQ

  icb. Acmasına səbəb olmaq, aclıq hissi oyatmaq. Yol adamı acdırır

  Tam oxu »
 • ACGÖDƏN

  sif. dan. Çoxyeyən, doymaq bilməyən

  Tam oxu »
 • ACGÖZ

  sif. Tamahkar, heç şeydən gözü doymayan. Acgöz adam. Acgöz pişik. – Acgöz mədənçilər quyu qazıldıqca yanlarını bərkitmədiklərindən çox zaman quyu uçur

  Tam oxu »
 • ACGÖZLÜ

  sif. Tamahkar, heç şeydən gözü doymayan. Acgöz adam. Acgöz pişik. – Acgöz mədənçilər quyu qazıldıqca yanlarını bərkitmədiklərindən çox zaman quyu uçur

  Tam oxu »
 • ACGÖZLÜK

  is. 1. Tamahkarlıq, gözüdoymazlıq, hərislik. Acgözlük etmək. – Əfruz bacı pərdə altında asdığı paltarların sayınıhesabını dolaşdırdığı halda, yenə də

  Tam oxu »
 • ACI

  sif. 1. Dili-ağzı yandırıcı, kinə, xardal və s. dadında olan (şirin ziddi). Acı dərman. Acı badam. Acı dad

  Tam oxu »
 • ACI-ACI

  zərf 1) Nifrətlə, acıqla, ələ salarcasına, istehza ilə, başqasına toxunacaq, təhqir edəcək bir tərzdə

  Tam oxu »
 • ACIBALDIRĞAN

  is. bot. Rütubətli yerlərdə bitən zəhərli ot bitkisi

  Tam oxu »
 • ACIBİYAN

  is. bot. Çoxillik alkaloidli bitki

  Tam oxu »
 • ACICA

  sif. 1. Bir qədər acı, azca acı, acıtəhər. 2. Çox acı

  Tam oxu »
 • ACIÇİÇƏK

  is. bot. Dağlıq yerlərdə, otlaqlarda bitən zəhərli ot

  Tam oxu »
 • ACIDİL

  sif. Danışarkən hamısını sancan, acı söz deyən. Acıdil adam. – Qoca bağban sərt təbiətli, acıdil, əsəbi və daima savaşan arıq bir kişi idi

  Tam oxu »
 • ACIDİLLİ

  sif. Danışarkən hamısını sancan, acı söz deyən. Acıdil adam. – Qoca bağban sərt təbiətli, acıdil, əsəbi və daima savaşan arıq bir kişi idi

  Tam oxu »
 • ACIDİLLİK

  mücər. Danışarkən hamını sancmaq, acılamaq, zəhərləmək xasiyyəti

  Tam oxu »
 • ACIDİLLİLİK

  mücər. Danışarkən hamını sancmaq, acılamaq, zəhərləmək xasiyyəti

  Tam oxu »
 • ACIXƏMRƏ

  is. Xəmir mayası, acıtma

  Tam oxu »
 • ACIİSTİOT

  bax bibər

  Tam oxu »
 • ACIQ

  is. Hirs, hiddət, qeyz, qəzəb. Acığın cana ziyanı var. (Ata. sözü). [Əziz bəy:] Bir güzgüyə bax, gör gözlərin acığından qan çanağına dönübdür

  Tam oxu »
 • ACIQ-QICIQ

  is. dan. Birisini acıqlandırmaq, hiddətləndirmək. Acıq-qıcıq vermək

  Tam oxu »
 • ACIQARPIZ

  is. bot. Gövdəsi yerlə sürünən çoxillik bitki (dərman bitkisi). [Acıqarpız] 3-5 qanadlı girdə yarpaqlara malikdir; sarı rəngli böyük çiçəkləri tək-tək

  Tam oxu »
 • ACIQDIRMAQ

  f. 1. Ac qoymaq. 2. İştaha gətirmək, iştaha gətirməsinə səbəb olmaq. Aclıq hissi doğurmaq

  Tam oxu »
 • ACIQICI

  is. bot. Vəzəriyə, tərəyə oxşar yeməli bir bitki. …Tellinin süfrəsi salınmışdı. Çörəklə bərabər vəzəri və acıqıcı da qoyulmuşdu

  Tam oxu »
 • ACIQLA

  zərf 1) Acıqlı bir surətdə, hiddətlə, hirslə. Acıqla cavab vermək. Acıqla danışmaq; 2) qəsdən, tərsinə olaraq

  Tam oxu »
 • ACIQLANDIRMA

  “Acıqlandırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ACIQLANDIRMAQ

  icb. Acığını tutdurmaq; öz hərəkəti, sözü və s. ilə birinin hirslənməsinə, acıqlanmasına səbəb olmaq

  Tam oxu »
 • ACIQLANMA

  “Acıqlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ACIQLANMAQ

  f. 1. Acığı tutmaq, hirslənmək, hiddətlənmək, qızmaq. Hər şey üçün adam acıqlanmaz. Niyə belə acıqlanmısan? – Nəbi bərk acıqlanmışdı

  Tam oxu »
 • ACIQLI

  sif. 1. Hirsli, hiddətli, qəzəbli. Acıqlı adam. Acıqlı nəzər. Acıqlı söz. Acıqlı cavab. – Acıqlı başda ağıl olmaz

  Tam oxu »
 • ACIQLI-ACIQLI

  zərf Acıqlı halda, hirslihirsli. Mexanik acıqlı-acıqlı [fəhlələrə] baxaraq, həyət qapısından çıxıb … getdi

  Tam oxu »
 • ACIQLILIQ

  is. Acıqlı adamın halı, vəziyyəti, xassəsi, hirslilik

  Tam oxu »
 • ACIQMAQ

  f. 1. bax acmaq. 2. məh. Yoxsullaşmaq, kasıblaşmaq, əli aşağı düşmək

  Tam oxu »
 • ACIQOVUQ

  is. bot. Zəncirotu, qabsındıran (çoxillik ot)

  Tam oxu »
 • ACIQOVUN

  is. bot. Çoxillik dərman bitkisi. Acıqovun düyünlü köklərə malikdir, bitkinin adətən yerüstü gövdəsi yoxdur, lakin yarpaqlar çılpaq və neştər şəklində

  Tam oxu »
 • ACILAMA

  “Acılamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ACILAMAQ

  f. Acı sözlər demək, zəhərləmək, sancmaq, birinə acı söz deyib qəlbini incitmək. [Zeynal:] – Sən istədiyin qədər bağır! – deyə qocanı acılayırdı

  Tam oxu »
 • ACILAŞDIRILMA

  “Acılaşdırılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ACILAŞDIRILMAQ

  məch. Acı edilmək, dadı acı bir hala gətirilmək

  Tam oxu »
 • ACILAŞDIRMA

  “Acılaşdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ACILAŞDIRMAQ

  f. Acı eləmək, dadını acı hala gətirmək. İstiot xörəyi acılaşdırdı. Bibər ağzımı acılaşdırdı

  Tam oxu »
 • ACILAŞMA

  “Acılaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ACILAŞMAQ

  f. Acı olmaq, dadı tündləşmək, dadı xarab olmaq. Yağın duzu az olduğuna görə acılaşıbdır. İstidən kərə çox tez acılaşır

  Tam oxu »
 • ACILATMAQ

  bax acılaşdırmaq

  Tam oxu »
 • ACILI

  sif. Zəhərli, ağılı. Qoca arvad kişi ilə acılı ilan kimi dik qalxdılar… A.Divanbəyoğlu

  Tam oxu »