Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • AL₁

  1. sif. Qırmızı. Al bayraq. Al qan. Al şəfəq. – Al yanaqların sanasan ki, qızılgül xərməni; Tər zənəxdaninə baxdıqca cünun eylər məni

  Tam oxu »
 • AL₂

  is. köhn. Hiylə, məkr, yalan. Aldandılar, aldanmadıq dünyəvi məkrü alına. Nəsimi. Onun hər muyunda yüz min qal oldu; Qaşı fitnə, qəmzəsində al oldu

  Tam oxu »
 • AL₃

  is. Xurafata inananların təsəvvüründə: qaranlıqda tək qaldıqda guya insanın gözünə görünən mövhum surət, xəyal; qulyabanı (bəzən “al anası” şəklində i

  Tam oxu »
 • AL-ƏLVAN

  sif. Rəngbərəng, ala-bəzək. Dağlar başı al-əlvan; Halım olubdur yaman; Gedirəm halal eylə; Gəlməyimə yox güman

  Tam oxu »
 • AL-QIRMIZI

  sif. Tünd-qırmızı

  Tam oxu »
 • AL-YAŞIL

  is. köhn. Al-yaşıl rəngli ipək parça. Əziziyəm bizə gəl; Al-yaşıl gey, bizə gəl. (Bayatı). [Heydər bəy:] Amma buranın xalqı belə firəng çitinə hərisdi

  Tam oxu »
 • ALA

  is. məh. 1. bax alaq. 2. Yeməli göyərti

  Tam oxu »
 • ALA

  is. dan. Qanın pozulması nəticəsində dəridə əmələ gələn ağ ləkə (dəri xəstəliyi). // Xal, ləkə. □ Ala düşmək – xal düşmək, ağ ləkə düşmək

  Tam oxu »
 • ALA₁

  1. sif. Qarışıq rəngli, tükünün bir hissəsi ağ, o biri hissəsi başqa rəngdə olan. Ala at. Ala inək. Ala öküz

  Tam oxu »
 • ALA...

  Bir sıra mürəkkəb sözlərin əvvəlində sözün ifadə etdiyi şeydə alalıq, rəngbərənglik, ala-bulalıq, ağ rəng ilə qarışıqlıq, yaxud yarımçılıq, qeyri-müəy

  Tam oxu »
 • ALA-BABAT

  sif. və zərf dan. Nə yaxşı, nə pis; orta, babat, birtəhər. Ala-babat palto. Çəpəri ala-babat düzəltmək

  Tam oxu »
 • ALA-BABATLIQ

  is. Ala-babat şeyin halı

  Tam oxu »
 • ALA-BƏZƏK

  sif. 1. Müxtəlif rənglərdən ibarət, rəngbərəng, ala-bula. Ala-bəzək parça. Ala-bəzək qutu. Ala-bəzək xalça

  Tam oxu »
 • ALA-BƏZƏKLİK

  is. Alabəzək şeyin halı, alabulalıq

  Tam oxu »
 • ALA-BİŞMİŞ

  sif. Yarıbişmiş, ala-çiy, lazımınca bişməmiş. Ala-bişmiş ət

  Tam oxu »
 • ALA-BULA

  sif. Rəngbərəng xallardan, zolaqlardan ibarət, cürbəcür rənglərə boyanmış, müxtəlif rəngli. Ala-bula pişik

  Tam oxu »
 • ALA-BULALIQ

  is. Ala-bula şeyin halı, ala-bəzəklik

  Tam oxu »
 • ALA-BULANIQ

  1. sif. Yarıbulanıq, bir yeri bulanıq, bir yeri duru. 2. zərf Ala-bula. Ala-bulanıq görmək

  Tam oxu »
 • ALA-ÇALPOV

  is. 1. Yağış ilə bir yerdə yağan qar, küləkli qar; fırtına, çovğun (adətən mart ayında olur). Ala-çalpov qar yağırdı

  Tam oxu »
 • ALA-ÇARPAZ

  bax çarpaz

  Tam oxu »
 • ALA-ÇİY

  sif. Yarımçıq bişmiş, yarıçiy (ət və s.). Ala-çiy (z.) bişən əti adamlar tüstülü-tüstülü, alovlu-alovlu qapış-qupuş elədilər

  Tam oxu »
 • ALA-DƏYMİŞ

  sif. Yarımkal, yarımdəymiş (meyvə)

  Tam oxu »
 • ALA-QARSAQ

  sif. dan. Yaxşı bişməmiş (çörək, ət və s.)

  Tam oxu »
 • ALA-QOLAY

  zərf Ala-babat, yüngülvari, azca. Bu ala öküzə bir tay tapsaydıq, … işimiz bir ala-qolay babatlaşardı

  Tam oxu »
 • ALA-QOLAYLIQ

  is. Ala-babatlıq

  Tam oxu »
 • ALA-QORA

  sif. Ala-dəymiş, ala-yetişmiş: lazımınca dəyməmiş, şirinləşməmiş. Ala-qora üzüm. – Üzümlər gülünü tökərtökməz, [onları] ala-qora vaxtında yoluşdurub a

  Tam oxu »
 • ALA-NƏM

  sif. və zərf Bir qədər nəm, lazımınca qurumamış. Dəriləri yuyub qurutduqdan sonra, [onları] ala-nəm yığdıq, tay bir az da ağırlaşdı

  Tam oxu »
 • ALA-PÖRTÜ

  bax ala-çiy

  Tam oxu »
 • ALA-SEYRƏK

  sif. və zərf Seyrək, dağınıq, orada-burada. Meşə kimi görünən mədənlərdə ala-seyrək işıqlar yanır. S

  Tam oxu »
 • ALA-SÜTÜL

  sif. 1. Lazımınca yetişməmiş, dəyməmiş; bir qədər kal. Buğdanı alasütül (z.) biçmək. 2. bax ala-bişmiş

  Tam oxu »
 • ALA-TALA

  sif. Tala-tala, adda-budda, orada-burada. Üfüqlərə yatmış ala-tala buludlar pul kimi qızarmış ocaq daşlarını xatırladırdı

  Tam oxu »
 • ALA-TORAN

  bax ala-qaranlıq. Sabahın ala-toranı yerə çökmüş, yasavulun pəncərəsinin qabağını pərdə kimi örtmüşdü

  Tam oxu »
 • ALA-TORANLIQ

  bax ala-qaranlıq. İshaq kişinin arvadı səhər tezdən ala-toranlıq qayğanaq bişirib gətirdi. M.Hüseyn. Saat yeddini vurur, göylər ala-toranlıq

  Tam oxu »
 • ALA-YARIM

  sif. və zərf Yarımçıq, natamam, ala-babat, qeyri-kamil. Qabı alayarımçıq doldurmaq. – Vanyuşa onları dinləyə-dinləyə Azərbaycan dilini alayarımçıq öyr

  Tam oxu »
 • ALA-YARIMÇIQ

  sif. və zərf Yarımçıq, natamam, ala-babat, qeyri-kamil. Qabı alayarımçıq doldurmaq. – Vanyuşa onları dinləyə-dinləyə Azərbaycan dilini alayarımçıq öyr

  Tam oxu »
 • ALA-YARIMÇIQLIQ

  is. Natamamlıq, atüstülük, ala-yarımçıq görülmüş iş

  Tam oxu »
 • ALA-YARIMÇILIQ

  bax ala-yarım(çıq). [Cəmil:] Bu saat ala-yarımçılıq biliklə nə eləmək olar. M.Hüseyn

  Tam oxu »
 • ALA-YETİŞMİŞ

  bax ala-dəymiş

  Tam oxu »
 • ALABAXTA

  is. zool. Meşə göyərçini. Qəhrəman naxırçı yoldaşları ilə birlikdə meşələrdən dələyən yuvasını çıxarır, evdə bir cüt alabaxta balası saxlayırdı

  Tam oxu »
 • ALABALIQ

  is. zool. bax qızılxallı

  Tam oxu »
 • ALABANÇI

  məh. bax alamançı

  Tam oxu »
 • ALABANÇILIQ

  məh. bax alamançılıq

  Tam oxu »
 • ALABAŞ

  is. İt adı. Bildi hardansa bunların sorağın; Alabaş kəsdi dəstənin qabağın. A.Səhhət. [Əlibəndənin] …qəbrinin üstündə bir alabaş köpək bağlanmışdır ki

  Tam oxu »
 • ALABAYDAQ

  is. məh. Camaat arasında pis cəhətdən məşhur olmuş, pis ad qazanmış, rüsvay olmuş adam. □ Alabaydaq etmək – aləmə yaymaq, rüsvay etmək

  Tam oxu »
 • ALABƏZGƏK

  bax bəzgək

  Tam oxu »
 • ALABUĞA

  is. zool. Qanadı pərdəli bir cücü

  Tam oxu »
 • ALACA₁

  bax ala1 2-ci mənada

  Tam oxu »
 • ALACA₂

  bax ala-bula. [Dilbər:] …Gündə 3-4 manat faytona verəndə özünü itirir, elə bil, mən də onun üçün çitalaca geyəcəkdim

  Tam oxu »
 • ALACAQ

  is. Alınacaq borc, birinə çatacaq pul, tələb. Alacağı verəcəyindən çoxdur. – Üçdə alacağı yox, beşdə verəcəyi

  Tam oxu »
 • ALACAQ-VERƏCƏK

  is. Bir adamın, idarənin və s.-nin başqasından alacağı və ya başqasına borclu olduğu pul

  Tam oxu »