Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • AX

  nida. 1. Təəccüb, təəssüf, arzu, həsrət və başqa hissləri bildirir (bəzən təkrar şəklində işlənir). Ax, az qala yadımdan çıxmışdı

  Tam oxu »
 • AX-TÜF

  is. Tüpürmə, bəlğəm gətirmə

  Tam oxu »
 • AX-UF

  is. Heyifsilənmə, sızlama, inləmə; inilti. Səttarzadə Gəldiyevin ax-ufunu, vurnuxduğunu gördü. Mir Cəlal

  Tam oxu »
 • AX-VAY

  bax ah-vay

  Tam oxu »
 • AXAN

  f.sif. 1. bax axar 1-ci mənada. [Salam] lal axan kəhriz suyundan ovuc dolusu içdi. Mir Cəlal. 2. məc

  Tam oxu »
 • AXAR

  1. sif. Daim axan (axmaz əksi). Axar su. Axar çay. Axar bulaq. – Sevgili bir çoban, on bir yaşında; Düdük çalır axar sular başında

  Tam oxu »
 • AXAR-BAXAR

  is. 1. Hər tərəfi açıq və xoş mənzərəli yer, göz işlədikcə görünən yer; mənzərə. Əlli beş evdən ibarət olan bu kəndin çox gözəl və qəşəng axar-baxarı

  Tam oxu »
 • AXAR-BAXARLI

  sif. Hər tərəfi açıq və xoş mənzərəli. Alaçığımız obadan bir az uzaq, atamın bəyəndiyi axar-baxarlı gözəl bir yerdə quruldu

  Tam oxu »
 • AXARLI

  sif. 1. xüs. Hərəkət zamanı havanın müqavimətinə daha az məruz qalmaq üçün müvafiq bir formada düzəldilmiş (avtomobil, təyyarə haqqında)

  Tam oxu »
 • AXARLIQ

  is. 1. Qərarsızlıq, səbatsızlıq, tez-tez dəyişmə. İşçi qüvvəsinin axarlığı. 2. məc. Səlislik, ahəngdarlıq, rəvanlıq

  Tam oxu »
 • AXÇA

  bax ağça

  Tam oxu »
 • AXÇASIZ

  bax ağçasız

  Tam oxu »
 • AXDIRMAQ

  “Axmaq”dan icb

  Tam oxu »
 • AXI

  əd. Əvvəlki fikri əsaslandırmaq, yaxud bir şeyi sübut etmək, ifadəni gücləndirmək üçün söylənir, bəzən etiraz, narazılıq, məzəmmət, bəzən də xahiş, tə

  Tam oxu »
 • AXICI

  sif. 1. Axmağa qabil olan; duru. Axıcı cisimlər. 2. məc. Səlis, rəvan. Bütün əsər boyu istər yazıçının təsvirlərində, istərsə surətlərin danışığında a

  Tam oxu »
 • AXICILIQ

  bax axarlıq

  Tam oxu »
 • AXIDILMA

  “Axıdılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • AXIDILMAQ

  “Axıtmaq”dan məch

  Tam oxu »
 • AXIM

  is. Axma, axıntı

  Tam oxu »
 • AXIN

  is. 1. Sürətlə axan su; sel; iti cərəyan, güclü axan su, selab. Yağışdan əmələ gələn axın yolları xarab etdi

  Tam oxu »
 • AXIN-AXIN

  zərf Sel kimi bir-birinin ardınca, arasıkəsilməz axın kimi; aramsız. Bakılılar hər axşam axın-axın dənizkənarı bulvara çıxırlar

  Tam oxu »
 • AXINÖLÇƏN

  is. xüs. Axının gücünü, istiqamətini və s. xüsusiyyətlərini müəyyən etmək üçün cihaz. Avtomatik dalğaölçən və axınölçən cihazları ekspedisiya üzvləri

  Tam oxu »
 • AXINTI

  is. 1. Bir tərəfə doğru hərəkət edən su, hava, yaxud elektrik kütləsi cərəyanı. 2. Su ilə axıb bir yerə yığılan şeylər, suyun özü ilə gətirdiyi şeylər

  Tam oxu »
 • AXINTILI

  sif. Axar, axıntısı olan, suyun axar yeri olan. Axıntılı göl. Axıntılı hovuz

  Tam oxu »
 • AXIR

  is. 1. Son, nəhayət; bir şeyin son nöqtəsi, qurtaracağı. Yolun axırı. İşin axırı. Qışın axırı. İclasın axırı

  Tam oxu »
 • AXIR-AXIRDA

  bax axırda 2-ci mənada. Köhnə ili yaxşı başa vurmuşdum, amma axıraxırda işlər korlandı. “Kirpi”

  Tam oxu »
 • AXIR-ƏZƏL

  zərf [ər.] Tez-gec, mütləq, nəhayətdə. Heç nə istəmərəm iki dünyada; Sənsən mənim axır-əzəl, sevdiyim

  Tam oxu »
 • AXIR Kİ

  – gözlənilən bir hadisə baş verdikdə deyilir; nəhayət. Axırı ki, duman seyrəkləşdi. Elə bil, üfüqdən-üfüqə uzanan boz bir pərdəni yuxarı qaldırıb çadı

  Tam oxu »
 • AXIR-UXUR

  sif. və is. dan. Son, axır. Münəvvər xanım süfrə açanda əri, sanki kiminləsə savaşmasının axır-uxurunu danışırdı

  Tam oxu »
 • AXIRDA

  zərf 1. Hamıdan sonra, qurtaracaqda. Axırda duran kimdir? 2. Nəticədə, ən nəhayətdə, bir şeyin nəticəsində, nəhayət

  Tam oxu »
 • AXIRI

  bax axırda 2-ci mənada. Axırı bir gün atası rəhmətlik hesabdar Gəldiyevi ayıltdı. Mir Cəlal

  Tam oxu »
 • AXIRI Kİ

  – gözlənilən bir hadisə baş verdikdə deyilir; nəhayət. Axırı ki, duman seyrəkləşdi. Elə bil, üfüqdən-üfüqə uzanan boz bir pərdəni yuxarı qaldırıb çadı

  Tam oxu »
 • AXIRINCI

  sif. 1. Bir şeyin sırasında sonuncu, ən axırdakı; ən axırda olan (gələn). Axırıncı tamaşa. Axırıncı dərs

  Tam oxu »
 • AXIRSIZ

  sif. 1. Sonsuz, nəhayətsiz; sonu, həddi olmayan. 2. Son dərəcə uzun, sürəkli, bitməyən. 3. Nəticəsiz, aqibətsiz

  Tam oxu »
 • AXIRSIZLIQ

  is. 1. Sonsuzluq, nəhayətsizlik; sonu, nəhayəti olmama. 2. Nəticəsizlik, aqibətsizlik

  Tam oxu »
 • AXIRZAMAN

  is. din. Dünyanın axırı, qiyamət. Axırzamandı, bir qulaq as, ərşi titrədir; Millətlərin haray-mədədi, əl-aman səsi

  Tam oxu »
 • AXIŞ

  is. Axma, axma tərzi. Dağların yağışından; Rəngindən, axışından; Bu gediş ömürlükdür; Duymuşam baxışından

  Tam oxu »
 • AXIŞMA

  “Axışmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • AXIŞMAQ

  f. 1. Axıb bir yerə yığılmaq, hər tərəfdən axıb gəlmək, axıb tökülmək; axmaq. Çöl suları axışıb dərəyə tökülür

  Tam oxu »
 • AXITDIRMA

  “Axıtdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • AXITDIRMAQ

  bax axdırmaq

  Tam oxu »
 • AXITMA

  “Axıtmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • AXITMAQ

  f. 1. Axmasına səbəb olmaq. Suyu axıtmaq. Südü axıtmaq. Qan axıtmaq (adam öldürmək, ya yaralamaq). – Göztək bulaqlardan, buztək suları; Axıdıb çaylara

  Tam oxu »
 • AXIZDIRILMAQ

  məch. Azca-azca axıdılma, tökülmək

  Tam oxu »
 • AXIZDIRMAQ

  f. Azca-azca axıtmaq, tökmək

  Tam oxu »
 • AXIZMAQ

  bax axızdırmaq

  Tam oxu »
 • AXİRƏT

  is. [ər.] Dini etiqadlara görə, öləndən sonra insanların düşəcəyi ikinci və əbədi dünya. Ey xoş ol sərməst kim könlündə şövqü sövqdən; Axirət əndişəsi

  Tam oxu »
 • AXİRƏTLİK

  is. 1. Axirətə mənsub olan. 2. Dinə sadiq qalmaqla və öz əməllərilə axirəti qazanmış adam

  Tam oxu »
 • AXİRƏTSİZ

  sif. din. Dinsiz, imansız, günahkar. [Şirin:] Paho, paho! Nurcahan qarı, axirətsiz, nə tez xam yerə şikarə çıxmısan? N

  Tam oxu »
 • AXİRÜLƏMR

  ara söz [ər.] Axırda, nəticədə, işin axırında, ən nəhayət. Axirüləmr, məsələ anlaşıldı. C.Məmmədquluzadə

  Tam oxu »