Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ABI

  sif. Açıq-göy, mavi rəngli. Abı çit. Abı kağız. – Güləbətin köynək, abı nimtənə; Yaxasında qızıl düymə gərəkdir

  Tam oxu »
 • ABIR

  is. [fars.] 1. Həya, heysiyyət, şərəf, hörmət, qədir-qiymət. [Zibeydə:] Axır mənim də özümə görə adım, abrım var! M

  Tam oxu »
 • ABIR-HƏYA

  is. bax abır 1-ci mənada. □ Abır-həyadan salmaq – biabır etmək, rüsvay etmək. [Babacan:] …Yazıq Kamalı abır-həyadan salıb

  Tam oxu »
 • ABIRLAMA

  “Abırlamaq”dan f.is.; danlaq

  Tam oxu »
 • ABIRLAMAQ

  f. dan. Bərk danlamaq, abır vermək, töhmət etmək, məzəmmət etmək

  Tam oxu »
 • ABIRLANMAQ

  f. dan. 1. Bərk danlanmaq, töhmətlənmək, məzəmmətlənmək. 2. Layiqli bir şəkil almaq, düzəlmək, lazımi şəklə düşmək

  Tam oxu »
 • ABIRLI

  sif. 1. Həyalı, ismətli, utancaq, namuslu. Abırlı qız. – Abırlı abrından qorxar, abırsız nədən qorxar? (Ata

  Tam oxu »
 • ABIRSIZ

  sif. Həyasız, utanmaz, ədəbsiz. Abırsız adam. // İs. mənasında. Abırsızdan abrını saxla! (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • ABIRSIZLIQ

  is. Həyasızlıq, utanmazlıq, ədəbsizlik. [Tükəzbanı] həyasızlıqda, abırsızlıqda ittiham edənlərin də sayı yavaşyavaş azalırdı

  Tam oxu »
 • ABİD

  is. [ər.] din. İbadətlə məşğul olan adam, vaxtını ibadətlə keçirən adam. Hiç abid anmadı ləlin ki, gözdən qan töküb; Səcdədən durduqca təğyiri-müsəlla

  Tam oxu »
 • ABİDANƏ

  zərf [ər. abid və fars. …anə] Abid kimi, özünü abidə oxşadaraq

  Tam oxu »
 • ABİDƏ

  is. [ər.] 1. Tarixi əhəmiyyəti olan bir hadisəyə və ya tarixi bir şəxsə xatirə olaraq qoyulan nişangah, heykəl və s

  Tam oxu »
 • ABİDLƏŞMƏ

  “Abidləşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ABİDLƏŞMƏK

  f. din. Abid olmaq, daima ibadətlə məşğul olmaq, zahidləşmək, zahid həyatı keçirmək

  Tam oxu »
 • ABİDLİK

  is. din. İbadətlə məşğul olma, zahidlik

  Tam oxu »
 • ABİOGÉNEZ

  is. Canlıların cansız təbiətdən öz-özünə qəflətən törəməsi haqqında qədim, yanlış nəzəriyyə

  Tam oxu »
 • ABİSİN

  is. tib. Ürək qapaqlarının qüsuru zamanı işlədilən dərman preparatı

  Tam oxu »
 • ABİSSÁL

  sif. [yun.] Okeanın 2000 metrdən dərin hissəsi. Abissal çöküntülər

  Tam oxu »
 • ABİTURİYÉNT

  is. [lat.] Ali və ya orta ixtisas məktəbinə daxil olmaq istəyən şəxs

  Tam oxu »
 • ABQORA

  is. [fars.] Qora suyu, kal üzümün şirəsi

  Tam oxu »
 • ABNOS

  is. [fars.] Qara rəngli çox bərk oduncaqlı ağac. Bir əlində abnus ağacından qara rəngli əsa olan bir müsafir pilləkənin başında göründü

  Tam oxu »
 • ABNUS

  is. [fars.] Qara rəngli çox bərk oduncaqlı ağac. Bir əlində abnus ağacından qara rəngli əsa olan bir müsafir pilləkənin başında göründü

  Tam oxu »
 • ABOLİSİONİ́ZM

  is. [lat.] ABŞ-da XVIII-XIX əsrlərdə zənciləri köləlikdən azad etmək hərəkatı

  Tam oxu »
 • ABORDÁJ

  is. [fr.] Yelkənli və avarlı gəmi donanması dövründə döyüş üsulu. Abordaj çoxdan əhəmiyyətini itirib

  Tam oxu »
 • ABORİGÉN

  is. [lat.] 1. Yerli, yerli mənşəli. Aborigen və hibrid üzüm sortu. 2. Ölkənin ilk yerli sakinlərinə verilən ad

  Tam oxu »
 • ABÓRT

  is. [lat.] tib. Hamiləliyin təbii və ya süni surətdə dayandırılması

  Tam oxu »
 • ABORTİ́V

  is. [lat.] 1. Hər hansı bir prosesin inkişafının dayanması. 2. tib. Xəstəliyin gedişini dayandıran və sürətli müalicə üçün istifadə olunan dərmanlar

  Tam oxu »
 • ABPAŞ

  is. [fars.] köhn. Ağzı süzgəcli alət; susəpən, suçiləyən

  Tam oxu »
 • ABRÁZİYA

  is. [lat.] Dalğaların sahilboyu süxurları ovması. Abraziyanın sürəti

  Tam oxu »
 • ABREVİATÚRA

  [ital.] dilç. Sözün baş hərflərini və ya hissələrini saxlamaqla düzəldilmiş mürəkkəb qısaltmalar. ABŞ (Amerika Birləşmiş Ştatları), Univermaq (Univers

  Tam oxu »
 • ABRİZ

  is. [fars.] köhn. Çirkli su tökülən yer, çirkab yeri. // Ayaqyolu

  Tam oxu »
 • ABRU

  is. [fars.] bax abır. [Mirzə Əsgər:] Saqqal deyəndə kişinin abrusudur və üzünün nurudur. N.Vəzirov. Yaman yoldaş səbəbinə insan min bəlaya düçar olar,

  Tam oxu »
 • ABSENTEİ́ZM

  is. [lat.] Seçkilərdə iştirak etməkdən kütləvi imtina, boyun qaçırma. Absenteizmə yol verməmək

  Tam oxu »
 • ABSÉS

  is. [lat.] İltihab nəticəsində yaranmış irin topası. Xronik abses tədricən inkişaf edir

  Tam oxu »
 • ABSOLYÚT

  is. [lat. absolutus – şərtsiz] fəls. bax mütləq 3-cü mənada

  Tam oxu »
 • ABSÓRBSİYA

  is. [lat.] Mayenin qaz qarışığından hər hansı bir maddəni udması prosesi. Xüsusi absorbsiya qurğuları

  Tam oxu »
 • ABSTİNÉNSİYA

  is. [lat.] 1. Spirtli içkilərdən çəkinmə. 2. Fiziki və psixi hal

  Tam oxu »
 • ABSTRÁKSİYA

  is. [lat. abstractio – ayırma, təcridetmə] fəls. 1. bax təcrid. 2. İnsan təfəkkürünün abstraktlaşma fəaliyyəti nəticəsində hasil olan mücərrəd məfhum,

  Tam oxu »
 • ABSTRÁKT

  sif. [lat. abstractio – mücərrədləşmə] Konkret varlıqla əlaqəsi olmayan; mücərrəd (konkret əksi). Abstrakt anlayış

  Tam oxu »
 • ABSTRAKTLAŞDIRILMA

  “Abstraktlaşdırılmaq” dan f.is

  Tam oxu »
 • ABSTRAKTLAŞDIRILMAQ

  məch. Mücərrədləşdirilmək, mücərrəd məfhumlar yaradılmaq; məntiqi olaraq konkret, ayrıayrı əşyadan ümumi məfhumlara və inkişaf qanunlarına keçilmək

  Tam oxu »
 • ABSTRAKTLAŞDIRMA

  “Abstraktlaşdırmaq” dan f.is

  Tam oxu »
 • ABSTRAKTLAŞDIRMAQ

  f. Mücərrədləşdirmək, mücərrəd məfhumlar yaratmaq; məntiqi olaraq konkret, ayrı-ayrı əşyadan ümumi məfhumlara və inkişaf qanunlarına keçmək; bir şeyi

  Tam oxu »
 • ABSTRAKTLAŞMA

  “Abstraktlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ABSTRAKTLAŞMAQ

  bax mücərrədləşmək

  Tam oxu »
 • ABSURD

  is. [lat.] Boş və mənasız sözsöhbət, cəfəngiyat

  Tam oxu »
 • ABULİYA

  is. [yun.] tib. İradəsizlik, patoloji iradə zəifliyi

  Tam oxu »
 • ABUNƏ

  is. [əsli fr.] Abonement haqqını ödəməklə kütləvi informasiya vasitələrinə əvvəlcədən yazılma. Abunə şöbəsi

  Tam oxu »
 • ABUNƏÇİ

  is. Abunəsi olan adam, abunə yazılan adam. Qəzet və məcmuələrin abunəçiləri gündən-günə artır. Abunəçilərin siyahısı

  Tam oxu »
 • ABÜ HAVA

  is. [fars. ab və ər. həva] Bir yerin, ölkənin iqlimi, təbiət (su, hava, isti-soyuqluq) cəhətdən vəziyyəti

  Tam oxu »