Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ...AÇAN

  Bəzi sözlərə qoşularaq mürəkkəb sifət düzəldilir; məs.: könülaçan, ürəkaçan, gözaçan, iştahaçan

  Tam oxu »
 • AÇAR

  is. 1. Qıfılı açmaq və ya bağlamaq aləti. Qapı açarı. Stolun açarı. Şkaf açarı. – Sən də açılmamış bir dəfinəsən; Açarı qeyb olan bir xəzinəsən

  Tam oxu »
 • AÇARÇI

  is. 1. Açar qayıran, qıfıl, açar ustası, çilingər. 2. Mədənlərdə və s.-də mexanizmləri bağlayan fəhlə

  Tam oxu »
 • AÇARÇILIQ

  is. Açarçı sənəti, işi

  Tam oxu »
 • AÇARLI

  sif. 1. Açarı olan. Açarlı saat. Açarlı qıfıl. 2. Canlı dildə bəzən “qıfıllı, qıfılla bağlı” mənasında işlənir

  Tam oxu »
 • AÇDIRMA

  “Açdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • AÇDIRMAQ

  icb. Açmağa məcbur etmək. Alınan məktubu anası güc ilə Rüxsarəyə açdırdı. S.Rəhimov

  Tam oxu »
 • AÇIQ

  sif. 1. Qapalı olmayan, örtülü olmayan. Açıq pəncərə. Açıq qutu. Açıq kitab. – Səhər Sona yuxudan ayılıb medalyonu açıq (z

  Tam oxu »
 • AÇIQ...

  Mürəkkəb rəng adlarının qabağına gətirilərək, onların tünd, qəliz olmadığını, açığa çaldığını göstərir; məs

  Tam oxu »
 • AÇIQ-AÇIĞINA

  zərf Açıq bir surətdə, gizlətmədən, qorxmadan, çəkinmədən. Lakin Əhməd pəncərələrə tərəf nə üçün baxdığını açıq-açığına Cəmiləyə deyə bilmirdi

  Tam oxu »
 • AÇIQ-AŞKAR

  bax açıq-aydın. Ölümsüzdür açıq-aşkar açılan güllə; Qara həsəd gizli-gizli yeyir ürəyi. B.Vahabzadə

  Tam oxu »
 • AÇIQ-AYDIN

  zərf və sif. bax açıq (12-13-cü mənalarda). Açıq-aydın məsələ. Fikrini açıq-aydın söyləmək. Açıq-aydın danışmaq

  Tam oxu »
 • AÇIQ-SAÇIQ

  sif. və zərf 1. Pərişan, nizamsız, dağınıq. 2. Açıq, ədəb xaricində, hər şeyi olduğu kimi, öz adı ilə

  Tam oxu »
 • AÇIQCA

  1. zərf Açıq-aydın bir surətdə, gizlətmədən, qorxmadan, çəkinmədən. Fikrini açıqca söyləmək. Məqsədini açıqca anlatmaq

  Tam oxu »
 • AÇIQCASINA

  bax açıqca

  Tam oxu »
 • AÇIQDAN

  zərf Aydın surətdə, aşkar surətdə, gizlətmədən. Açıqdan ədavət bəsləmək. Fikrini açıqdan söyləmək

  Tam oxu »
 • AÇIQDAN-AÇIĞA

  bax açıq-açığına. Eyiblərini açıqdan-açığa söyləmək. Açıqdanaçığa düşmənçilik etmək. Açıqdan-açığa yalan danışır

  Tam oxu »
 • AÇIQFİKİRLİ

  sif. Azad düşünən, düzgün düşünən, sağlam fikirli; dünyagörüşü mütərəqqi olan. Doktorun oğlu darülfünun son kursunda oxuyurdu

  Tam oxu »
 • AÇIQFİKİRLİLİK

  is. Açıqfikirli adamın xassəsi, sağlam fikirlilik, düzgün düşünən, görüşdə qabaqcıllıq, tərəqqipərvərlik

  Tam oxu »
 • AÇIQGƏZƏN

  sif. Çadrasız, çadra örtməyən. [Bəşir] …dediyini yenə də deyir: mən oxumuş, açıqgəzən azərbaycanlı qızı alacağam

  Tam oxu »
 • AÇIQGÖZ

  sif. Ayıq, sağlam düşünən, hər şeyi olduğu kimi görən, gözüaçıq. Açıqgözlü adam

  Tam oxu »
 • AÇIQGÖZLÜ

  sif. Ayıq, sağlam düşünən, hər şeyi olduğu kimi görən, gözüaçıq. Açıqgözlü adam

  Tam oxu »
 • AÇIQGÖZLÜLÜK

  is. Sağlam düşünmə, hər şeyə açıq gözlə baxma xassəsi; gözüaçıqlıq, ayıqlıq

  Tam oxu »
 • AÇIQLIQ

  is. 1. Açıq yer, düzəngah, açıq sahə, meydan. Açıqlıqda çadır qurmaq. Uşaqlar açıqlıqda top-top oynayırlar

  Tam oxu »
 • AÇIQRAQ

  sif. köhn. Daha açıq. // Bir qədər açıq, azacıq açıq

  Tam oxu »
 • AÇIQRƏNGLİ

  bax açıq 7-ci mənada. Açıqrəngli paltar. Açıqrəngli boya. Açıqrəngli mürəkkəb. Açıqrəngli çit

  Tam oxu »
 • AÇIQÜRƏKLİ

  sif. Səmimi, öz fikrini ürəyində gizlətməyən, ürəyiaçıq. Açıqürəkli adam

  Tam oxu »
 • AÇIQÜRƏKLİLİK

  mücər. Açıqürəkli adamın xassəsi; səmimiyyət, ürəyiaçıqlıq

  Tam oxu »
 • AÇILACAQ

  is. 1. Ev qapısının içəriyə tərəf açılan yeri. 2. Düyümün və ya bağlı bir şeyin açılma yeri. 3. məc. Bir məsələnin, müəmmanın həlli, açarı

  Tam oxu »
 • ...AÇILAN

  Saylara qoşularaq, tüfəng, tapança növlərini bildirir; məs.: beşaçılan, onaçılan

  Tam oxu »
 • AÇILAN

  is. məh. Atəş açan silah, odlu silah (tüfəng, tapança). [Heydər] də neçə gündür ki yoxdur, xəbər gəzir ki, o, açılan axtarır

  Tam oxu »
 • AÇILIŞ

  is. Açılmaq işi, açılma vaxtı; başlanış. İclasın açılışı. Sərginin açılışı

  Tam oxu »
 • AÇILIŞMA

  “Açılışmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • AÇILIŞMAQ

  f. 1. qarş. Bir-birinə yaxın olmaq, məhrəmləşmək, bir-birinə isinişmək, yaxınlaşmaq. [Əhməd:] Birdən Gülnazı bərk-bərk qucaqlayıb öpdüm, bu əhvalat bi

  Tam oxu »
 • AÇILMA

  “Açılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • AÇILMAQ

  f. 1. Qapağı, örtüsü və s. götürülmək, düşmək, açıq hala gəlmək. Qutu açıldı. Qazanın qapağı açıldı. Damın üstü açıldı

  Tam oxu »
 • AÇILMAZ

  sif. Açıla bilməyən

  Tam oxu »
 • AÇIM

  is. Açılma zamanı, açılma müddəti (pambığın və s. bitkilərin)

  Tam oxu »
 • AÇIŞ

  is. Açma işi, açma tərzi

  Tam oxu »
 • AÇMA

  “Açmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • AÇMAQ

  f. 1. Qapalı bir şeyin qapağını və s.-ni qaldırmaq, götürmək, çıxartmaq. Qazanın ağzını açmaq. Qutunu açmaq

  Tam oxu »
 • AÇUN

  is. qəd. Dünya, aləm, kainat. Yenə ölgün sükuta batdı açun; Qantəmir indi büsbütün məcnun. C.Cabbarlı

  Tam oxu »
 • AD

  is. 1. Doğulduğu zaman adama verilən şəxsi isim. Ad və soyad. Ad qoymaq. Adın nədir? Adını söyləmək. – Sən öləsən, Xanmirzə bəyin adını verən kimi, qo

  Tam oxu »
 • AD-SAN

  is. Nüfuz, şöhrət, etibar, hörmət, şan, yaxşı ad. Ol keçən dəmləri hanı Zakirin; İtkin olub adı-sanı Zakirin

  Tam oxu »
 • ADA

  is. coğr. Hər tərəfi su ilə əhatə olunmuş quru; cəzirə. Pirallahı adası. Kuril adaları. Yarımadalar və adalar Avropanın bütün sahəsinin üçdə bir hissə

  Tam oxu »
 • ADAB

  is. [ər. “ədəb” söz. cəmi] köhn. Əxlaq qaydaları, ədəb qaydaları, cəmiyyətdə ünsiyyət qaydaları. Bilmək adabdır sənə vacib; Rəsmü adabə olgilən talib

  Tam oxu »
 • ADACIQ

  kiç. Kiçik ada, kiçik cəzirə

  Tam oxu »
 • ADADOVŞANI

  is. zool. Əhli şəraitdə saxlanıb artırılan dovşan növü. Adadovşanı çox tez törəyib artan heyvandır

  Tam oxu »
 • ADAX

  is. Ad, nişan, deyik. Adax günü

  Tam oxu »
 • ADAXLAMA

  “Adaxlamaq”dan f.is

  Tam oxu »