Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • PÖHRƏ

  is. 1. Ağac və kolların dibindən göyərən zoğ(lar), bic(lər). Ağacın pöhrələrini qırmaq. – İllərdən bəri suyun lilləndiyi bu adalarda balaca pöhrələr ə

  Tam oxu »
 • PÖHRƏLƏNMƏ

  “Pöhrələnmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • PÖHRƏLƏNMƏK

  f. 1. Ağac və kolların dibindən pöhrə göyərmək. Nar ağacı tez pöhrələnir. – Yer buğlandıqca ağaclar pöhrələnir, güllər qönçələnir, taxıllar qalxırdı

  Tam oxu »
 • PÖHRƏLİ

  sif. 1. Pöhrəsi olan; zoğlu. Pöhrəli ağac. 2. Çoxlu cavan ağaclar bitmiş. Qalın pöhrəli dağın ətəyini Qaradağ xanlığının geniş və qocaman bağı tutmuşd

  Tam oxu »
 • PÖHRƏLİK

  is. Çoxlu cavan ağaclar bitmiş yer, çoxlu cavan ağac olan sahə. Pöhrəliyi tarla üçün təmizləmək. – Qaçaq Nəbi ağ çadırı söküb, ağac-uğacına qədər pöhr

  Tam oxu »
 • PÖRŞƏLƏMƏ

  “Pörşələmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • PÖRŞƏLƏMƏK

  f. Pörtüb tükünü çıxarmaq, təmizləmək. [Odabaşı:] İbrahim qırx-əlli cücə başı kəsib bədənlərini pörşələyirdi

  Tam oxu »
 • PÖRTLƏMƏ₁

  “Pörtləmək1”dən f.is

  Tam oxu »
 • PÖRTLƏMƏ₂

  “Pörtləmək2”dən f.is

  Tam oxu »
 • PÖRTLƏMƏK₁

  bax pırtlamaq 1 və 2-ci mənalarda

  Tam oxu »
 • PÖRTLƏMƏK₂

  bax pörtmək

  Tam oxu »
 • PÖRTLƏTMƏ

  “Pörtlətmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • PÖRTLƏTMƏK

  “Pörtləmək2”dən icb. Göyərti yumşalana qədər ağzı örtülü qabda pörtlədin

  Tam oxu »
 • PÖRTMƏ

  “Pörtmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • PÖRTMƏK

  f. 1. Qırmızı olmaq, qırmızılaşmaq, qırmızı rəng almaq, qızarmaq. Kiçikbəyimin buğdayı üzü pörtür, nəşə ilə əllərini ovuşdurur… Çəmənzəminli

  Tam oxu »
 • PÖRTÜLMƏ

  “Pörtülmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • PÖRTÜLMƏK

  f. 1. Pərt olmaq, qızarmaq. [Sirat:] Gözlərin qızarıb, pörtülmüsən. Ə.Əbülhəsən. 2. məch. Qaynar suya salınıb çıxarılmaq, yaxud üstünə qaynar su tökül

  Tam oxu »
 • PÖRTÜŞMƏ

  “Pörtüşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • PÖRTÜŞMƏK

  bax pörtmək 1-ci mənada. Söylə, neçin pörtüşdün, söylə, qızardın neçin? S.Rüstəm

  Tam oxu »
 • PRÁKTİK

  [yun.] Öz işini təcrübi cəhətdən yaxşı bilən, öz ixtisası üzrə böyük təcrübəsi olan; ancaq praktika yolu ilə böyük təcrübə qazanmış adam

  Tam oxu »
 • PRAKTİK

  sif. [yun.] 1. Praktikaya aid olan, praktika ilə, real tələbat və imkanlarla əlaqədar olan; təcrübi. Praktik məqsəd

  Tam oxu »
 • PRÁKTİKA

  [yun. praktikos – işcil] bax təcrübə. Praktika göstərdi ki, opera bütünlükdə geniş tamaşaçı kütlələrinə çata bilmişdir və bunun səbəbi də operanı yaza

  Tam oxu »
 • PRAKTİKÁNT

  [yun.] Təcrübə keçən adam; təcrübəçi. Praktikant tələbə

  Tam oxu »
 • PRAKTİKİ

  bax praktik. Atasının təklifi [Əzizin] ağlına batsa da, bu işin praktiki həllində acizlik çəkirdi. Ə

  Tam oxu »
 • PRAKTİKLİK

  is. Həyata praktik münasibət, hər şeydən fayda götürmə bacarığı; praktisizm (2-ci mənada)

  Tam oxu »
 • PRÁKTİKUM

  [yun.] Hər hansı bir fənn üzrə praktik məşğələ növü (əsasən ali məktəblərdə). Kimyadan praktikum. Praktikum rəhbəri

  Tam oxu »
 • PRAKTİSİ́ZM

  [yun.] 1. Nəzəri biliyin əhəmiyyətini qiymətləndirməyərək, praktik fəaliyyətə üstünlük vermə. 2. Bir şeyə işgüzar münasibət

  Tam oxu »
 • PRAQMÁTİKA

  is. [yun.] İşarə sistemi ilə onu tətbiq edənin arasındakı əlaqəni öyrənən bilik sahəsi

  Tam oxu »
 • PRAQMATİST

  [yun.] 1. Praqmatizm tərəfdarı. 2. Tarixi faktların şərhində praqmatizm tərəfdarı olan tarixçi

  Tam oxu »
 • PRAQMATİ́ZM

  [yun. pragma – iş, praktika] 1. Müasir fəlsəfədə geniş yayılmış subyektiv idealist cərəyan (uzun müddət ABŞ-ın mənəvi həyatında hökmran olmuş, yalnız

  Tam oxu »
 • PRÁPORŞİK

  [rus.] Ordu və donanmada ən kiçik zabit rütbəsi; habelə belə rütbəsi olan hərbi xidmətçi

  Tam oxu »
 • PRAVOSLAV

  [rus. православие] 1. Xristianlığın mühüm bir qolu olub Bizansda təşəkkül tapan dini məzhəb. Pravoslav məzhəbinin nümayəndələri

  Tam oxu »
 • PRAVOSLAVLIQ

  is. Xristianlığın başlıca olaraq Şərqi Avropa, Yaxın Şərq və Balkanlarda yayılmış mühüm cərəyanlarından biri

  Tam oxu »
 • PREÁMBULA

  is. [fr.] Hər hansı bir qanunun, qərarın giriş hissəsi

  Tam oxu »
 • PREDİKÁT

  [lat.] 1. Məntiqdə: hökmün obyekti haqqında deyilən fikir; məntiqi xəbər. Predikatın və subyektin ənənəvi anlayışları

  Tam oxu »
 • PREDİKATİV

  sif. [lat.] mənt. qram. Predikat funksiyasında işlənən, predikat olan. Predikativ zərf

  Tam oxu »
 • PREDİKATİVLİK

  is. mənt. qram. Predikatın xassəsi. Predikativlik xüsusiyyəti. Predikativliyin ifadə vasitələri

  Tam oxu »
 • PREDNİZOLÓN

  is. [lat.] tib. Metobolik prosesləri tənzimləyən hormonal dərmanlardan biri

  Tam oxu »
 • PREFEKTÚRA

  is. [lat.] 1. Qədim Roma imperiyasında inzibati bölgü. 2. İnzibati ərazi vahidi. 3. Ərazi vahidinin idarəetmə orqanı

  Tam oxu »
 • PREFERÁNS

  [fr.] Kart oyunlarından birinin adı. Preferans oynamaq

  Tam oxu »
 • PREFİKS

  [lat. praefixus – artırılmış] qram. Ön şəkilçi

  Tam oxu »
 • PRELÜD

  [lat.] 1. Musiqi əsərinə giriş. 2. Əsasən fortepiano üçün müəyyən quruluş forması olmayan müstəqil musiqi pyesi

  Tam oxu »
 • PREMYÉRA

  [fr. premiere – birinci] Pyes, opera, balet və s.-nin ilk tamaşası. Yeni baletin premyerası

  Tam oxu »
 • PREPARÁT

  [lat. praeparatus – hazırlanmış] 1. Tədqiqat, müşahidə və ya tədris məqsədi ilə hazırlanmış heyvan və ya bitki orqanizmi hissəsi

  Tam oxu »
 • PREPARATÇI

  is. Preparat hazırlamaqla məşğul olan şəxs

  Tam oxu »
 • PRES

  [lat. presse – təzyiq] Materialları təzyiq vasitəsilə işləmək, emal etmək üçün maşın, qurğu; basqı aləti, məngənə, sıxac

  Tam oxu »
 • PRESLƏMƏ

  “Presləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • PRESLƏMƏK

  f. Preslə basmaq, sıxmaq, təzyiq etmək; preslə işləmək, hazırlamaq; pres vasitəsilə emal etmək

  Tam oxu »
 • PRESLƏNMİŞ

  f.is. Pres vasitəsilə sıxılmış, basılmış. Preslənmiş pambıq. Preslənmiş karton

  Tam oxu »
 • PRESLƏYİCİ

  is. Presə, pres maşınına xidmət edən, presdə işləyən fəhlə

  Tam oxu »