İSƏ

bağl.
1. Qarşılıq bildirən bağlayıcılardan olub, əksərən tabesiz mürəkkəb cümlə tərkibindəki cümlələri və bəzən həmcins üzvləri bağlayır. Onlardan biri həkim, o birisi isə mühəndisdir. Onun işi çox, vaxtı isə azdır.
– Xoruzlar banlaşır, [Turab] isə yata bilmirdi. M.Hüseyn.
…Sədr ilə Eyvaz stolun bir tərəfində, Gülşən isə o biri tərəfində oturmuşdu. Ə.Vəliyev.

2. “Əgər”, “hərgah” mənasında ədat yerində işlənir.
[Cəllad:] Pək suçlu isəm, görməli məzur; Aclıq məni etmiş buna məcbur. H.Cavid.

// Qeyri-müəyyənlik bildirir. Bu sözləri harada isə oxumuşam. Onu harada isə görmüşəm.
– Ara-sıra haradan isə vahiməli bayquş səsi gəlirdi. M.İbrahimov.
Yoldaşım göy otun üzərində uzanıb əlindəki tüfənglə haranı isə nişan almaq istəyirdi. S.Şamilov.

// Halbuki. Biz onu burada gözləyirik, o isə çıxıb gedib.
– Yusif isə ancaq bu görüşməyin barəsində fikir edirdi. N.Nərimanov.

İSBİRƏLİ
İSƏVİ

Digər lüğətlərdə