NAIL

nail1

n 1. dırnaq; to do one’s ~s dırnaqlarını manikür etmək; to cut one’s ~s dırnaqlarını kəsmək; to bite one’s ~s dırnaqlarını yemək; 2. mismar, mıx; to hammer in a ~ mıxçanı / mıxı çəkiclə çalmaq; to drive a ~ home mıxı / mıxçanı axıra qədər çalmaq;

◊ a ~ in smb.’s coffin bir kəsin ömrünü azaldan / tezləşdirən (şey); hard as a ~ 1) polad kimi möhkəm; daşürəkli, sərt; 2) formada olma (idmançı haq.); to hit the ~ on the head hədəfə düşmək; right as ~s 1) tamamilə doğru; 2) tam qaydasında

nail2

adj dırnaq; ~ polish / varnish dırnaq lakı; ~ file dırnaq törpüsü; ~ scissors dırnaq qayçısı; ~ brush dırnaq şotkası

nail3

v 1. mismarlamaq, mıxlamaq, mismar / mıx çalmaq; to ~ smth. up bir şeyi mıxlamaq / mıxcalamaq; 2. tutmaq, həbs etmək, yaxalamaq; The police have nailed the thief Polislər oğrunu tutublar / yaxalayıblar; 3. cəlb etmək (diqqəti və s.);

◊ to ~ smb. down, to ~ smb. to the wall bir kəsi divara dirəmək, bir kəsi küncə sıxmaq; to ~ smb. down to his promise bir kəsi vədini yerinə yetirməyə məcbur etmək

NAGGING
NAILDRAWER

Digər lüğətlərdə