Azərbaycan dastanlarının leksikası

 • AHU FARS

  Ceyran. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qırat sıçrayıb dağın başına qalxdı. Qıratın dırnaqları ahu dırnağı kimi idi

  Tam oxu »
 • AHU-ZAR

  Bax: ahü-zar. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • AHÜ-ZAR FARS

  Ah çəkmə, sızlama, zarıldama; fəryad, inilti. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Başına döndüyüm, ay qoç Koroğlu, Əgər igidsənsə, gəl apar məni, Həsrətində

  Tam oxu »
 • AXÇA

  1. Gümüş pul (ilk dəfə 1329-cu ildə Sultan Orxan kəsdirmişdir). M.Füzulinin “Şikayətnamə” əsərində aqça şəklində işlənir

  Tam oxu »
 • AXÇA

  1. Gümüş pul (ilk dəfə 1329-cu ildə Sultan Orxan kəsdirmişdir). M.Füzulinin “Şikayətnamə” əsərində aqça şəklində işlənir

  Tam oxu »
 • AXIR

  Bax: axur. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • AXIR-BAŞI

  Əvvəl-axır. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Elə igid qızı orada qoymaq olmaz, axır-başı paşa onu tələf eləyəcək

  Tam oxu »
 • AXIR ƏRƏB

  Axur (mal-qaraya ot tökülən qurum). (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AXITRILMAQ

  Enmək, sürüşüb düşmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AXİRƏT HAQQI

  O dünyada sorulacaq haqq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AXTARMA

  Pendir növüdür. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Prof. B.Əhmədov sözün mənşəyinin iki variantını göstərir

  Tam oxu »
 • AXTARMAQ

  Devirmək, alt-üst etmək, yerə yıxmaq, başıaşağı çevirmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AXUR

  Heyvanlara yem tökmək üçün taxta, daş, və s.-dən düzəlmiş qab, qutu. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Sən tövlədə hər day üçün qırx gözlü bir axur qayıra

  Tam oxu »
 • AKUŞKA

  Bax: aquşka. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • AQAR

  Axar su, çeşmə, çay və s. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AQÇA

  Axça. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AQÇALUQ

  Axçaya dəyər əmtəə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AQIN

  Basqın, hücum. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AQINÇI

  Talançı, basqınçı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AQINDILI

  Axar, çoşqun axan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AQMAQ

  1. Axmaq. 2. Basqın etmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AQUŞKA

  rus. oкошко sözündən Pəncərə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Ərzurumun kənarından keçəndə, Aquşqadan gördü məni, Koroğlu! Kənizin göndərdi, kəsdi yolum

  Tam oxu »
 • AL1

  Hiylə, məkr, yalan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qırmızı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Görsün mən dəlinin indi gücünü, Boyansın əndamı al qana, gəls

  Tam oxu »
 • AL DİL

  Hiylə, məkr, yalan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Hay-hay deyib tövlələrdə yatandı, Hansı düşmanları atdan atandı? Koroğlunu al dil ilə tutandı, Ölər

  Tam oxu »
 • AL ELƏMƏK

  Aldatmaq, hiylə işlətmək, tovlamaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Kamandar atar oxunu Al eylədim mən çoxunu

  Tam oxu »
 • AL EYLƏMƏK

  Hiylə qurmaq, aldatmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ALA

  Tərəf, doğru. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ALA-DƏMGİL

  Bax: dəmgil. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Uca dağların başında Ala-dəmgil qar görünür. Mənim bu dəli könlümə Bir alagöz yar görünür

  Tam oxu »
 • ALACA

  Keçi qəzilindən toxunmuş kilim. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ALACALANMAQ

  Ala-bula rəng almaq, ala-bula olmaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dəlilər qılıncları çəkib taxıla doluşanda qocanın gözləri alacalandı

  Tam oxu »
 • ALAÇIQ

  Köçəri mənzili, çadır. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Yenə axşam yeməyindən sonra hamı böyük alaçığa yığışmışdı

  Tam oxu »
 • ALAQAPI

  Şəhərin girəcəyində tikilən qapı, tağ. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Eyvazın bədənini as şəhərin alaqapısınnan, qoy bir az gözdağı olsun qudurğannara!

  Tam oxu »
 • ALALMAQ

  Qızarmaq, rəngdən-rəngə girmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ALAN

  Düzənlik, meydan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ALAR

  Aydınlıq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ALAR SABAH

  Sübh çağı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ALAR TANILA

  Dan yeri ağararkən. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ALASAN GEYDİRƏSƏN HƏMİŞƏ YARA QIRMIZI

  Mərhum G.Hüseynoğlu M.Müşfiqin əsərlərini toplayıb nəşr edərkən bu misranı da külliyyata daxil etmişdi

  Tam oxu »
 • ALATİ

  Döyüş vasitələri, silahlar. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ALAY

  Böyük dəstə, kütlə, izdiham. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dəlilər yeriyir, alaylar bükür, Düşmanlar əlindən dad, həzər çəkir, Quşlar qanad salır, şah

  Tam oxu »
 • ALCA

  Qırmızıca, al rəngdə olan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ALÇAQ

  Azərbaycan dilində sözün məlum mənalarından başqa, dastanlarda “sadə”, “təvazökar” mənasına da rast gəlinir (bu məna dialektlərdə də qeydə alınıb)

  Tam oxu »
 • ALÇAQ

  1. Vadi. 2. Münasib. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ALÇAQ

  Sadə, təvazökar (bu məna dialektlərdə də qeydə alınıb). (“Koroğlu” dastanının lüğəti) İgid alçaq gərək, alçaq, Atı yüyrək, kəndi qoçaq, Hər yanında ci

  Tam oxu »
 • ALDAMAQ

  Aldatmaq, yalan söyləmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ALDIRMAQ

  Əlindən vermək; itirmək, döyüşdə itirmək, əsir vermək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ALƏM-VAĞYƏ

  Bax: vağya.

  Tam oxu »
 • ALƏMİ-VAĞIYA

  Bax: vağya. Aləmi-vağıyada Aslan qardaşını gördü. (“İrvahım”)

  Tam oxu »
 • ALƏMİ-VAQİ

  Bax: vağya. Bir də gördü, aləmi-vaqidə bir nurani dərviş başının üstündə durub deyir... (“Novruz”)

  Tam oxu »
 • ALƏMİ-VƏYĞA

  Bax: vağya. Pəri xanım həmin axsam yatıb aləmi-vəyğada gördü ki, butası Qurbani Gəncəyə gəlib. (“Qurbani”)

  Tam oxu »