Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • AŞ₁

  is. 1. Xörək, yemək, bişmiş. Aşın sıyıqlığı dənin azlığındandır. (Ata. sözü). Bəzi yerlərdə təsadüf olunur aşa, ətə

  Tam oxu »
 • AŞ₂

  is. bax aşı

  Tam oxu »
 • AŞAFATMA

  is. məh. Qövsi-qüzeh, göy qurşağı, qarınənə örkəni

  Tam oxu »
 • AŞAĞA

  1. is. Bir şeyin dibinə, yerə ən yaxın olan hissəsinə tərəf, alt (yuxarı ziddi). Dirəyin aşağısı çürümüşdür

  Tam oxu »
 • AŞAĞI

  1. is. Bir şeyin dibinə, yerə ən yaxın olan hissəsinə tərəf, alt (yuxarı ziddi). Dirəyin aşağısı çürümüşdür

  Tam oxu »
 • AŞAĞI-YUXARI

  zərf dan. Artıq-əskik, az-çox, təqribən. Aşağı-yuxarı danışmağına əhəmiyyət verən olmadı

  Tam oxu »
 • AŞAĞIDA

  zərf Aşağı tərəfdə, alt tərəfdə. Pəncərədən baxarkən aşağıda bir yığın adam gördüm. Aşağıda çəkməçi yaşayır

  Tam oxu »
 • AŞAĞIDAN

  zərf 1) aşağı tərəfdən, altdan. Aşağıdan yel vurur. Aşağıdan səs gəlir. Aşağıdan yuxarıya. Aşağıdan tut; 2) məc

  Tam oxu »
 • AŞAĞILATMA

  “Aşağılatmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • AŞAĞILATMAQ

  f. 1. Aşağı salmaq, endirmək, azaltmaq, salmaq, düşürmək. 2. məc. Alçaltmaq, kiçiltmək. Vəzifəsini aşağılatmaq

  Tam oxu »
 • AŞBAŞI

  is. məh. Aşın (plovun) başına qoyulan xuruş (ət, toyuq, quş və s.)

  Tam oxu »
 • AŞÇI

  is. xüs. Dəri, gön aşılayan usta, dabbağ

  Tam oxu »
 • AŞDİBİ

  is. Qazanın dibində qalan qazmaq qırıntıları qarışıq aş qalığı. Aşdibi yeyənin toyunda qar yağar, – deyirlər

  Tam oxu »
 • AŞXANA

  is. Yeməkxana. Məktəbin aşxanası. – Şofer dəftərxanaya yapışıq tikilmiş birmərtəbəli aşxananın pəncərəsindən başını çıxardıb cavab verdi

  Tam oxu »
 • AŞXANAÇI

  is. köhn. Aşxana saxlayan adam, aşxanaçılıqla məşğul olan adam, aşxana sahibi

  Tam oxu »
 • AŞXANAÇILIQ

  is. köhn. Aşxanaçının işi, peşəsi

  Tam oxu »
 • AŞI

  is. 1. tib. Yoluxucu xəstəliyə qarşı qoruyucu maddə kimi tətbiq edilən maddə; peyvənd (yoluxucu xəstəliklərin zəiflədilmiş, yaxud öldürülmüş mikroblar

  Tam oxu »
 • AŞIB-DAŞMA

  “Aşıb-daşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • AŞIB-DAŞMAQ

  f. Həddindən artıq olmaq, son dərəcə çox olmaq, bol olmaq; tükənməmək. Arzular aşıb-daşır. Vətənimizin sərvətləri aşıb-daşır

  Tam oxu »
 • AŞIQ₁

  is. Xalq xanəndəsi; həm oxuyan, həm çalan, həm də söz qoşan el sənətkarı. Xalq aşığı. Aşıq havaları. – Aşığın sözü qurtaranda “neylim-neylim” deyər

  Tam oxu »
 • AŞIQ₂

  is. 1. anat. Diz qapaqlarından çıxan oynaq sümüyü. // Uşaqların aşıq-aşıq oyununda işlətdikləri həmin (adətən qoyunların diz qapağından çıxarılan) süm

  Tam oxu »
 • AŞIQ-AŞIQ

  is. Aşıqla oynanılan uşaq oyunu. Aşıq-aşıq oynamaq

  Tam oxu »
 • AŞIQBOYLU

  sif. Çox xırda boylu adam. Birdən bu aşıqboylu kişi ilişdi, çinar kimi yerə gəldi, sonra? Onda gərək ölümü qoyub, dirimi ağlayam

  Tam oxu »
 • AŞIQHƏNGİ

  1. bax aşıqsayağı. 2. Aşıq kimi, aşıqların etdiyi kimi. [Muzdur] aşıqhəngi, evi o baş-bu baş hərlənirdi

  Tam oxu »
 • AŞIQQOZ

  is. köhn. Aşıq və qoz ilə oynanılan uşaq oyunu

  Tam oxu »
 • AŞIQLAMAQ

  f. məh. Aşiq etmək, bənd etmək, məftun etmək. [Camalın anası:] Xan sağ olsun, Cənnət qızın üstə atıb, qız da bizim bu uşağı … aşıqlayıb

  Tam oxu »
 • AŞIQLIQ₁

  is. Aşıq sənəti, el xanəndəliyi, saz şairliyi. Aşıqlıq istedadı. – Bu meydana girib sərdən keçdinmi? Aşıqlıqda başqabaşqa hal olur

  Tam oxu »
 • AŞIQLIQ₂

  is. Dizin aşıq sümüyü gizləndiyi yeri. Qoyunun aşıqlığı sınıb, axsayır

  Tam oxu »
 • AŞIQSAYAĞI

  1. is. mus. Aşıq musiqisi səpkisində bəstələnmiş kiçik formalı musiqi pyesi. Üzeyir Hacıbəyovun aşıqsayağısı

  Tam oxu »
 • AŞILAMA

  “Aşılamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • AŞILAMAQ

  f. 1. tib. Bir xəstəliyin qabağını almaq, ya başlanmış xəstəliyi sağaltmaq üçün bədənə aşı maddəsi yeritmək, aşı vurmaq, peyvənd etmək

  Tam oxu »
 • AŞILANMA

  “Aşılanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • AŞILANMAQ

  məch. 1. Bir xəstəliyin qarşısı alınmaq və ya başlanmış xəstəliyin sağaldılması üçün bədənə aşı vurulmaq, aşı maddəsi yeridilmək

  Tam oxu »
 • AŞILANMIŞ

  f.sif. 1. Aşı vurulmuş, aşı maddəsi yeridilmiş. 2. xüs. Aşıya qoyulmuş. Aşılanmış dəri. 3. k.t. Peyvənd edilmiş, calanmış

  Tam oxu »
 • AŞILAYICI

  sif. 1. Aşılama işi ilə məşğul olan adam, peyvənd edən. Aşılayıcı kursları. Aşılayıcı laborantlar. 2

  Tam oxu »
 • AŞILMAZ

  sif. Çox uca, üzərindən keçilməz. [Yasavul] özünü … aşılmaz bir dağ, basılmaz bir qala sayır(dı)… S.Rəhimov

  Tam oxu »
 • AŞINDIRICI

  sif. xüs. Aşındırma xassəsinə malik olan. Aşındırıcı maddələr

  Tam oxu »
 • AŞINDIRILMA

  “Aşındırılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • AŞINDIRILMAQ

  məch. xüs. Kimyəvi üsulla və ya sürtülüb oyulmaq vasitəsilə çuxurladılmaq, naxış açılmaq

  Tam oxu »
 • AŞINDIRMA

  “Aşındırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • AŞINDIRMAQ

  f. xüs. 1. Kimyəvi üsulla və ya sürtüb oymaq vasitəsilə çuxurlatmaq, naxış açmaq. 2. Bir şeyin üzərindəki yazını, naxışı və s

  Tam oxu »
 • AŞINMA

  “Aşınmaq”dan f.is. İsti və quraqlıq keçən yay fəsillərində asan aşınmaya uğrayan şistlər xırdalanır, qismən toz halına keçir

  Tam oxu »
 • AŞINMAQ

  f. 1. Kimyəvi üsulla, yaxud sürtülüb oyulmaq nəticəsində çuxurlanmaq, naxış açılmaq. 2. Çox sürtülməkdən oyulub çuxurlanmaq, yaxud külək və s

  Tam oxu »
 • ...AŞIRI

  1) Bir sıra sözlərlə birləşdirilərək, bir şeyin o biri tayında, o yanında, o üzündə olan mənasında mürəkkəb sifət düzəldilir; məs

  Tam oxu »
 • AŞIRILMA

  “Aşırılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • AŞIRILMAQ

  1. “Aşırmaq”dan məch. 2. t-siz. Minmək. Rüstəm atını hündür bir daşa çəkib, onun üstünə aşırıldı. S.Rəhimov

  Tam oxu »
 • AŞIRIM

  is. Dağın beli, dağın aşıb keçmək üçün yararlı yeri. Aşırımları aşdı, keçirimləri keçdi, özünü Ruma yetirdi

  Tam oxu »
 • AŞIRMA

  is. 1. “Aşırmaq”dan f.is. 2. Bir şeyin üstündən atılan, sallanan və ya bağlanan bağ. 3. Şalvarı düşməyə qoymamaq üçün çiyindən keçirilib şalvara bənd

  Tam oxu »
 • AŞIRMAQ

  f. 1. Qaldırıb qoymaq, yükləmək. Yükü atın belinə aşırmaq. Yeşiyi dalına aşırmaq. 2. Üzərindən keçirmək, sallamaq

  Tam oxu »
 • AŞIRTMAQ

  f. bax aşırmaq 1, 3 və 5-ci mənalarda

  Tam oxu »