ETNÓQRAF

[ yun. ethnos və grapho] Etnoqrafiya mütəxəssisi.
ETNOGENÉZ
ETNOQRAFİ́K

Digər lüğətlərdə