İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • ABLY

  adv bacarıqla, məharətlə, ustalıqla; to play a horn ~ məharətlə / ustalıqla şeypur çalmaq

  Tam oxu »
 • ABNORMAL

  adj anormal, qeyri-normal; an ~ child anormal uşaq

  Tam oxu »
 • ABNORMALITY

  n anormallıq, qeyri-normallıq; physical ~ fiziki anormallıq

  Tam oxu »
 • ABOLISH

  v ləğv etmək; to ~ slavery quldarlığı ləğv etmək; to ~ taxes vergiləri ləğv etmək; to ~ exploitation istismarı ləğv etmək

  Tam oxu »
 • ABOLISHMENT

  n ləğv, ləğv etmə

  Tam oxu »
 • ABOLITION

  n ləğv etmə, ləğv; ləğv edilmə; the ~ of capital punishment ölüm cəzasının ləğvi / ləğv edilməsi; the ~ of slavery quldarlığın ləğvi / ləğv edilməsi

  Tam oxu »
 • ABOLITIONIST

  n ləğvin tərəfdarı, ləğvedilməni istəyən / müdafiə edən

  Tam oxu »
 • ABOMINABLE

  adj iyrənc, ikrah doğuran, çox pis; ~ weather çox pis / iyrənc hava

  Tam oxu »
 • ABOMINATE

  v nifrət etmək, nifrət bəsləmək

  Tam oxu »
 • ABOMINATION

  n nifrət, ikrah; to hold in ~ nifrət bəsləmək

  Tam oxu »
 • ABORIGINAL

  adj yerli (xüs. Avstraliyada); ~ citizens yerli vətəndaşlar

  Tam oxu »
 • ABORIGINES

  n aborigenlər, yerli əhali (xüs. Avstraliyada yaşayanlar)

  Tam oxu »
 • ABORT

  v 1. uşaq salmaq; 2. boşa çıxmaq, baş tutmamaq; Our plans aborted Bizim planlarımız boşa çıxdı / baş tutmadı

  Tam oxu »
 • ABORTION

  n 1. abort, uşaqsalma; 2. yarımçıq doğulmuş uşaq

  Tam oxu »
 • ABORTIONIST

  n xəlvəti / qeyri-qanuni abortla məşğul olan adam / həkim

  Tam oxu »
 • ABORTIVE

  adj 1. vaxtından əvvəl (doğum haq.); 2. faydasız, boş, bihudə; ~ attempt faydasız / boş cəhd

  Tam oxu »
 • ABORTIVELY

  adv boş yerə, bihudə, faydasız, boş-boşuna

  Tam oxu »
 • ABOUND

  v 1. bol olmaq, çox olmaq; Fish abound in this sea Bu dənizdə balıq boldur; 2. (in, with) zəngin olmaq; land ~ in oil neftlə zəngin torpaq

  Tam oxu »
 • ABOUT

  about1 adv 1. hər tərəfdə / yerdə, hər tərəfə / yerə, hara gəldi; Don’t leave papers lying about Kağızları hara gəldi qoyma / qoymayın; There is a rum

  Tam oxu »
 • ABOVE

  above1 adj yuxarıdakı; the ~ sentence yuxarıdakı cümlə above2 adv 1. yuxarıda; the facts mentioned ~ yuxarıda xatırladılmış faktlar; 2

  Tam oxu »
 • ABOVE-MENTIONED

  adj yuxarıda xatırladılmış / deyilmiş; the ~ facts yuxarıda xatırladılmış faktlar / dəlillər

  Tam oxu »
 • ABOVESAID

  adj d.d. ~ above-mentioned

  Tam oxu »
 • ABRADE

  v 1. soymaq, sıyırmaq (dərini); 2. tex. cilalamaq, pardaqlamaq, sürtmək, sürtüb təmizləmək

  Tam oxu »
 • ABRASION

  n 1. sürtünmə, sürtülmə, sürtülüb yeyilmə; 2. tex. cilalanma; sürtülüb yeyilmə

  Tam oxu »
 • ABRASIVE

  adj 1. tex. cilalayıcı; an ~ disc cilalayıcı disk (dairəşəkilli lövhə); 2. əsəbiləşdirici, əsəblərə toxunan; a ~ voice əsəbiləşdirici səs

  Tam oxu »
 • ABREAST

  adv cərgə ilə, yanaşı, bir cərgədə; to keep ~ of / with cərgə ilə getmək, cərgədən qalmamaq; lines of soldiers marching 5 ~ 5 cərgə ilə gedən əsgərin

  Tam oxu »
 • ABRIDGE

  v 1. qısaltmaq, ixtisar etmək; to ~ a story hekayəm qısaltmaq; 2. məhdudlaşdırmaq (hüququ, imtiyazı və s

  Tam oxu »
 • ABRIDGED

  adj qısaldılmış; an ~ story qısaldılmış hekayə

  Tam oxu »
 • ABRIDGEMENT

  n qısaldılma, qısalma; ~ of a story hekayənin qısaldılması

  Tam oxu »
 • ABRIDGMENT

  n = abridgement

  Tam oxu »
 • ABROAD

  abroad1 adv 1. xaricə, xarici ölkəyə; to go ~ xaricə / xarici ölkəyə getmək; 2. xaricdə, xarici ölkədə; to live ~ xaricdə / xarici ölkədə yaşamaq; 3

  Tam oxu »
 • ABROGATE

  v ləğv etmək (qanunu və s.); to ~ a law qanunu ləğv etmək

  Tam oxu »
 • ABRUPT

  adj 1. gözlənilməz, gözlənilməyən, birdən, qəfil; ~ departure gözlənilmədən yola düşmə / getmə; ~ stop qəfil dayanma; 2

  Tam oxu »
 • ABRUPTLY

  adv 1. gözlənilmədən, qəflətən, birdən; kəskin; He left abruptly O, qəflətən çıxıb getdi, 2. qırıq-qırıq, kəsik-kəsik, rabitəsiz; to speak ~ qırıq-qır

  Tam oxu »
 • ABRUPTNESS

  n 1. gözlənilməzlik, anilik; 2. kəskinlik, kobudluq (davranış və s.); 3. rabitəsizlik, əlaqəsizlik (üslub haq

  Tam oxu »
 • ABSCISSION

  n 1. tib. kəsmə, amputasiya; 2. bot. tökülmə (yarpaq, meyvə və s. haq.); ~ of leaves / fruits yarpaqların / meyvələrin tökülməsi

  Tam oxu »
 • ABSCOND

  v qaçmaq, qaçıb gizlənmək (təqibdən, məhkəmədən), aradan çıxmaq

  Tam oxu »
 • ABSENCE

  n 1. olmama, yoxluq; buraxma; ~ from school dərs buraxma; ~ from work proqul (üzürsüz işə gəlməmə); during / in smb

  Tam oxu »
 • ABSENT

  adj 1. olmayan, gəlməyən, iştirak etməyən; to be ~ iştirak etməmək, olmamaq; to be ~ from school dərsə / məktəbə gəlməmək; to be ~ from work işə gəlmə

  Tam oxu »
 • ABSENT-MINDED

  adj huşsuz, dalğın, unutqan, fikirli; an ~ man huşsuz adam / kişi

  Tam oxu »
 • ABSENT-MINDEDLY

  adv huşsuz, dalğın, huşsuz / dalğın halda

  Tam oxu »
 • ABSENT-MINDEDNESS

  n huşsuzluq, unutqanlıq, dalğınlıq

  Tam oxu »
 • ABSENTEE

  n 1. iştirak etməyən (şəxs); There were many absentees from the meeting iclasda çoxlu / xeyli adam iştirak etmirdi; 2

  Tam oxu »
 • ABSOLUTE

  adj 1. mütləq, kamil, şərtsiz; ~ majority mütləq çoxluq; ~ indifference tam laqeydlik; ~ beauty kamil gözəllik; ~ promise şərtsiz vəd; ~ power qeyri-m

  Tam oxu »
 • ABSOLUTELY

  adv büsbütün, tamamilə; əlbəttə

  Tam oxu »
 • ABSOLUTISM

  n absolyutizm, absolyutluq (hakimiyyət haq.)

  Tam oxu »
 • ABSOLUTIST

  n absolyutizm / mütləqiyyət tərəfdarı

  Tam oxu »
 • ABSOLVE

  v 1. bəraət vermək; 2. (from) bağışlamaq; to ~ from blame günahı / təqsiri bağışlamaq

  Tam oxu »
 • ABSORB

  v 1. özünə / canına çəkmək, hopdurmaq, udmaq, sormaq; to ~ heat istini udmaq; paper which ~s ink mürəkkəbi özünə çəkən kağız; 2

  Tam oxu »
 • ABSORBABLE

  adj udan, özünə çəkə bilən, udma qabiliyyətinə / xüsusiyyətinə malik olan

  Tam oxu »