Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • [ər.] : ağ olmaq, üzünə ağ olmaq – itaət etməmək, söz qaytarmaq, tabe olmamaq. [Gülsənəm:] Atamı da, xanın üzünə ağ olduğuna görə üç gün bundan qabaq

  Tam oxu »
 • 1. sif. Qar, süd, tabaşir rəngli (qara əksi). Ağ saç. Ağ köpük. – Sona gülümsünüb, ağ əlləri ilə Bahadırın əlindən tutub çəkdi

  Tam oxu »
 • AĞ₂

  is. 1. Ağ rəngli bez və s. parça. Köynəklik ağ. Mələfəlik ağ. Ağdan tikilmiş köynək. Bir top ağ. – Gün əyiləndə Ağcagilin darvazasından üzünə nimdaş b

  Tam oxu »
 • AĞ₃

  is. Tor. Dağ maralı kimi sərsəm gəzən yar; Axır rast gələrsən sən ağa qarşı. Aşıq Fətəli

  Tam oxu »
 • AĞA

  is. köhn. 1. Hakim, istismarçı siniflərə mənsub adam; mülkədar, bəy, zadəgan. [Kəndli:] Biz ata-babadan ağa qulluğunda oturmağa adət etməmişik

  Tam oxu »
 • AĞABACI

  is. dan. məh. Böyük qardaş, dayı və başqa qohumların arvadlarına hörmət üçün verilən ad

  Tam oxu »
 • AĞAC

  is. 1. Budaqları və bərk gövdəsi olan çoxillik bitki. Armud ağacı. Qoz ağacı. Ağac əkmək. Qollu-budaqlı ağac

  Tam oxu »
 • AĞAC-UĞAC

  top. dan. Ağaclar, bir şeyin ağaclardan ibarət olan qismi. Ancaq yağlı dillər tökən Sarımsaq oğlunu neçə gün sonra görməyən Qaçaq Nəbi ağ çadırı söküb

  Tam oxu »
 • AĞACAN

  is. köhn. Ataya, yaxud böyüyə hörmət və nəvazişlə müraciət. Odur ki, Qurban həmişə fürsət tapanda deyirdi ki, ağacan, qurban olum, belə işləri eləmə

  Tam oxu »
 • AĞACATMA

  is. köhn. 1. Əl ağacı kimi bir ağacla oynanılan oyun adı. 2. Keçmişdə qoyun satdıqda, seçmə olmasın deyə, sürünün içinə ağac atıb, onun bir hissəsini

  Tam oxu »
 • AĞACAYAQ

  is. köhn. məh. 1. Ayaqlarına qarmaqlı ağaclar taxıb gəzən oyunbaz. 2. Qılçası olmadığı üçün ağacdan qayrılmış süni ayaqla gəzən adam; axsaq

  Tam oxu »
 • AĞACDEŞƏN

  is. zool. Ağac koğuşlarındakı cücülərlə qidalanan uzun, sərt dimdikli quş. O namərddir, qorxur hələ; Cəsədinə yaxın gələ; Baltasızdı ağacdələn… Palıd,

  Tam oxu »
 • AĞACDƏLƏN

  is. zool. Ağac koğuşlarındakı cücülərlə qidalanan uzun, sərt dimdikli quş. O namərddir, qorxur hələ; Cəsədinə yaxın gələ; Baltasızdı ağacdələn… Palıd,

  Tam oxu »
 • AĞACDOĞRAYAN

  sif. Kəsilmiş ağacları doğramaqla onlardan taxta-şalban hazırlayan. Ağacdoğrayan zavod

  Tam oxu »
 • AĞACKƏPƏNƏYİ

  is. zool. Ağaclara ziyan vuran kəpənəyə oxşar cücü

  Tam oxu »
 • AĞACQURBAĞASI

  is. zool. Həyatının çoxunu ağacda keçirən yaşıl rəngli kiçik qurbağa

  Tam oxu »
 • AĞACQURDU

  is. zool. Ağacların içərisində yaşayan zərərverici (cücü)

  Tam oxu »
 • AĞACLAMAQ

  f. Ağacla vurmaq

  Tam oxu »
 • AĞACLAŞMA₂

  “Ağaclaşmaq2”dan f.is

  Tam oxu »
 • AĞACLAŞMA₁

  “Ağaclaşmaq1”dan f.is

  Tam oxu »
 • AĞACLAŞMAQ₁

  qarş. Bir-birini ağacla vurmaq, ağacla vuruşmaq

  Tam oxu »
 • AĞACLAŞMAQ₂

  f. Ağac kimi bərkimək, sərtləşmək. [Bitkinin] toxumları yetişəndə qozaları ağaclaşır və ya giləmeyvə şəklini alaraq ətlənir

  Tam oxu »
 • AĞACLI

  sif. 1. Ağacı olan, ağacı çox olan. Ağaclı yer. Ağaclı dərə. 2. Əlində ağac olan. Ağaclı adam. Əli ağaclı

  Tam oxu »
 • AĞACLIQ

  is. 1. Çoxlu ağac bitmiş yer, meşəlik yer. …Buradan dönüb baxanda ağaclıqlar içində qərq olan kənddən heç bir şey görmürsən

  Tam oxu »
 • AĞACMİŞARLAYAN

  sif. Mişarla ağac kəsən, yaxud ağacdan taxta kəsən. Ağacmişarlayan zavod

  Tam oxu »
 • AĞACOVAN

  is. zool. Ağac oduncağını və qabığını ovub deşən, sürfəsi olan böcək

  Tam oxu »
 • AĞACVARİ

  sif. Ağacaoxşar, ağac kimi

  Tam oxu »
 • AĞADADAŞ

  is. dan. məh. Kiçik qardaşların böyük qardaşa, yaxud keçmişdə gəlinlərin böyük qayınlarına hörmət üçün verdikləri ad

  Tam oxu »
 • AĞADAYI

  is. dan. məh. Böyük dayıya hörmət üçün verilən ad

  Tam oxu »
 • AĞAƏMİ

  is. dan. Böyük əmiyə hörmət üçün verilən ad

  Tam oxu »
 • AĞALANMA

  “Ağalanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • AĞALANMAQ

  f. 1. Qeyri-qanuni yolla sahib olmaq, yiyələnmək, əlinə keçirmək, zəbt etmək. 2. dan. Özünü ağa kimi göstərmək, lovğalanmaq

  Tam oxu »
 • AĞALIQ

  is. 1. Hakimiyyət, hökmranlıq. // Böyüklük, başçılıq. □ Ağalıq etmək – hakimiyyət sürmək, hökmranlıq etmək

  Tam oxu »
 • AĞANƏNƏ

  is. dan. Ailənin ağbirçəyinə, hörmətli qadına verilən ad

  Tam oxu »
 • AĞAPPAQ

  sif. Tamamilə ağ, lap ağ. Ağappaq qar kimi. Ağappaq süd kimi. Ağappaq köynək. Ağappaq süfrə. – Ağappaq yollardan elə bil bu an; Ağ mərcan taxıbdır dağ

  Tam oxu »
 • AĞARAN

  f.sif. 1. Uzaqdan görünən, parlayan (ağ şey haqqında). [Cahandar ağa] Şahnigarın ağaran paltarından başqa heç nə görmürdü

  Tam oxu »
 • AĞARANTI

  is. Süddən hazırlanan məhsullar (qatıq, qaymaq, pendir və s.). Buranın … ağarantı satan bazarları başqa şəhərlərə görə qayət zəngin idi

  Tam oxu »
 • AĞARDICI

  sif. və is. 1. Ağartmaqla məşğul olan. 2. Ağartmağa yarayan. Ağardıcı məhlul

  Tam oxu »
 • AĞARDILMA

  “Ağardılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • AĞARDILMAQ

  məch. 1. Ağ rəngə boyadılmaq, ağ rəng çəkilmək, sürtülmək. Bayram üçün evlərin divarları ağardıldı. 2

  Tam oxu »
 • AĞARDILMIŞ

  f.sif. 1. Üzünə ağ rəng (əhəng) çəkilmiş, ağ rəngə boyadılmış. Divarları ağardılmış otağın küncləri xırda döşəmələrlə döşənərdi

  Tam oxu »
 • AĞARIŞMAQ

  f. 1. Ağarmaq, görünmək (çoxlu ağ şey haqqında); ağarmağa başlamaq. Dəmir yolundan o yana … qamışlıqlar arasında balaca gölməçələr ağarışırdı

  Tam oxu »
 • AĞARMA

  “Ağarmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • AĞARMAQ

  f. 1. Ağ olmaq, ağ rəng almaq. Divarlar əhənglənəndən sonra yaxşı ağardı. Kətan yuyulduqca ağarar. 2

  Tam oxu »
 • AĞARMIŞ

  f.sif. 1. Ağ olmuş, tamamilə çallaşmış. Ağarmış baş, saqqal. – Gəldiyev nəzərini kişinin ağarmış saçlarına salmışdı

  Tam oxu »
 • AĞARTDIRMA

  “Ağartdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • AĞARTDIRMAQ

  “Ağartmaq”dan icb. Divarları ağartdırmaq. – [Evin qadınları] mis qab-qacağı qalayçıya göndərib ağartdırar, saxsı qab-qacağı quyu üstə töküb … pak edər

  Tam oxu »
 • AĞARTI

  is. 1. bax ağarantı. [Səfər:] Bu indiki inəyi Ağdamdan gətirmişəm. Kənddə böyümüş adamıq, ağartısız dolanmaq olmur

  Tam oxu »
 • AĞARTMA

  1. “Ağartmaq”dan f.is. 2. məh. Çəltiyi dingdə döyüb qabıqdan çıxartdıqdan sonra hasil olan düyü. 3. Üzü təmiz köçürülmüş yazı

  Tam oxu »
 • AĞARTMAQ

  f. 1. Ağ rəngə boyamaq, ağ rəng çəkmək. Divarları ağartmaq. Tavanı ağartmaq. Kətan tufliləri ağartmaq

  Tam oxu »