Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • MADERA

  [coğr. addan] Tünd üzüm şərabı növü

  Tam oxu »
 • MADƏR

  is. [fars.] klas. Ana. Madərləriniz etdi sizə mehrü məhəbbət; Ağuşi-şəfəqqətdə sizi bəslədi rahət. M

  Tam oxu »
 • MADƏRŞAHLIQ

  is. tar. Qadın qohumluğu xəttinə əsaslanan və qadının hakim olduğu qəbilə qruplarından ibarət ibtidai icma quruluşu forması; matriarxat

  Tam oxu »
 • MADMAZEL

  [fr.] Fransada, 1917-ci il inqilabından qabaq isə Rusiyada və bəzi başqa ölkələrdə: adətən kübar qızların, yaxud subay qadınların adlarına qoşulan söz

  Tam oxu »
 • MADÓNNA

  [ital.] Katoliklərdə: İsanın anası sayılan Məryəmə verilən ad, habelə onun heykəli və ya şəkli

  Tam oxu »
 • MADYAN

  is. [fars.] Dişi at. Boğaz madyan. – Tağı əmi … atları suvarmağa göndərəndə, mənə də boz madyana minməyə izin verdi

  Tam oxu »
 • MADYAR

  is. Macarların özlərinə verdikləri ad

  Tam oxu »
 • MAÉSTRO

  [ital.] Bəstəkara, dirijora və ya başqa görkəmli incəsənət xadiminə hörmət üçün verilən ad

  Tam oxu »
 • MAƏDA

  [ər.] köhn. Başqa, əlavə. Bunlardan maəda, Vaqifin … yazdığı müxəmməsin məali-pürməzmunu həmişə doğruluq üzrə qalıb… F

  Tam oxu »
 • MAFAR

  is. [ər.] İmkan, macal. □ Mafar verməmək – tələsdirmək, macal verməmək. [Faytonçu:] Adə, çöllü balası, ağzını açıb hara baxırsan, otur gedək, yoxsa va

  Tam oxu »
 • MAFƏ

  is. [ər.] İçərisinə tabut qoyulub aparılan xərək. Səlim qocanı yudu, kəfənlədi, sonra mafəyə qoydu, həmən dediyi gül ağacının dibində basdırdı

  Tam oxu »
 • MÁFİYA

  is. [ital.] Terror yolu ilə məqsədini həyata keçirən gizli təşkilat və ya cəmiyyət. Mağaraya təpilmiş neçin o qart canavar; …Mafiyası üstündə əsim-əsi

  Tam oxu »
 • MAFRAC

  bax məfrəş. Bu xəbəri anam da eşidən kimi dinməz-söyləməz mafracını açdı və şeyləri bükdü, qoydu yerinə

  Tam oxu »
 • MAFRAQ

  sif. Etibarsız (əşya haqqında), korlanmış, xarab olmuş

  Tam oxu »
 • MAFRAŞ

  bax məfrəş. Bu xəbəri anam da eşidən kimi dinməz-söyləməz mafracını açdı və şeyləri bükdü, qoydu yerinə

  Tam oxu »
 • MAGİSTR

  [lat. magister – müəllim] Elmi dərəcə, habelə belə dərəcəsi olan şəxs

  Tam oxu »
 • MAGİSTRAL

  [lat. magistralis – yönəldici, əsas] 1. Hər hansı bir yolun əsas xətti. Dəmiryol magistralı. Su magistralı

  Tam oxu »
 • MAGİYA

  is. [lat.] Sehrbazlıq, cadugərlik, ovsunçuluq

  Tam oxu »
 • MAĞAR

  is. Toy, yas və s. məclislər üçün qurulan böyük çadır. Dəfn mərasimindən sonra, qurulmuş iri mağarda xeyrat verildi

  Tam oxu »
 • MAĞARA₁

  is. [ər.] 1. Dağ və qayanın içinə doğru uzanan, yaxud yer altında olan geniş oyuq; zağa, kaha. Ayı mağarası

  Tam oxu »
 • MAĞARA₂

  is. Sap çarxı, qarqara

  Tam oxu »
 • MAĞAZA

  is. [əsli ər. “məxazin”dən] Böyük dükan, iri ticarət müəssisəsi. Bakı universal mağazası. – Hər küçədə bir və ya iki xırda dükandan başqa … bütün mağa

  Tam oxu »
 • MAĞUL

  “Heç olmazsa”, “nə yaxşı ki”, “əcəb ki” mənalarında işlədilən ara söz. [Abbas:] Qarı nənə, imanın kamil olsun, mağul dərdlilərin dərdinə qalırsan… “Ab

  Tam oxu »
 • MAH

  is. [fars.] Ay. // Klassik şeirdə gözəlin surətinə işarədir. Görsən üzün ol mahın, bas bağrına gərduntək; Dön başına yalvarəyalvarə, salam eylə! M

  Tam oxu »
 • MAHAL₂

  sif. [ər. mühal] Çətin əmələ gələn, mümkün olmayan, baş tutmayan, qeyrimümkün. Mahal işdir. – Cəhani tərk edərəm, cümlə dövlətü varı; Mahaldır eləmək

  Tam oxu »
 • MAHAL₁

  is. [ər. məhəll] tar. Dövlət ərazisinin müəyyən idarəçilik sahəsi (inzibatisiyasi, təsərrüfat, hərbi və s

  Tam oxu »
 • MAHARÁCA

  is. [sanskr.] Hindistanda hökmdar titulu. Orta əsrlərdə iri feodallara, müstəqil knyazlıqların hakimlərinə, yeni və ən yeni dövrlərdə isə bəzi knyazla

  Tam oxu »
 • MAHÁTMA

  is. [sanskr.] 1. Hind mifologiyasında dünya ruhu, “ilahi insan”. 2. Hindistanda görkəmli, xüsusi ehtiram bəslənilən adamların adına əlavə

  Tam oxu »
 • MAHİR

  sif. [ər.] Məharətli, bacarıqlı, qabiliyyətli, işini əla bilən, usta. Mahir çalğıçı. Mahir rəssam. – [Ağa Kərim:] Axır eşitdim ki, qardaşın arvadına v

  Tam oxu »
 • MAHİRANƏ

  zərf [ər. mahir və fars. …anə] Məharətlə, ustalıqla, mahircəsinə. Mahiranə təsvir etmək

  Tam oxu »
 • MAHİRCƏSİNƏ

  bax mahiranə

  Tam oxu »
 • MAHİRLƏŞMƏ

  “Mahirləşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • MAHİRLƏŞMƏK

  f. Mahir olmaq, ustalaşmaq, məharət qazanmaq. Ovçuluqda mahirləşmək. – [Mirzə Həsən:] Uşaqlarımız əkinçilik işlərində də mahirləşirlər

  Tam oxu »
 • MAHİRLİK

  is. Mahir olma; məharət, ustalıq. Mahirlik göstərmək. – Mollalardan o yana oturmuş hacılar başmaqların hər tərəfinə mahirlik ilə tutulmuş güləbətini g

  Tam oxu »
 • MAHİYYƏT

  is. [ər.] 1. Daxili məzmun, xüsusiyyət, əsil məna, məğz, əsas. Məsələnin mahiyyəti. – Ona arxayınsan ki, bu işlərin mahiyyətini və sirrini duymayacaql

  Tam oxu »
 • MAHLIC

  is. [ər. məhluc] Çiyidi təmizlənmiş, çiyidsiz pambıq. Cərgə pambığından alaq vurulsun: Misir mahlıcından qalaq vurulsun

  Tam oxu »
 • MAHLICLAMA

  “Mahlıclamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • MAHLICLAMAQ

  f. Çiyidli pambığı maşında və ya başqa üsulla təmizləyib mahlıc halına salmaq, pambığın çiyidini təmizləmək

  Tam oxu »
 • MAHLICLANMA

  “Mahlıclanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • MAHLICLANMAQ

  məch. Mahlıc halına gətirilmək, çiyidi təmizləmək (pambığın)

  Tam oxu »
 • MAHLİQA

  is. və sif. [fars. mah və ər. liqa] klas. Ayüzlü, gözəl. Pərdə çək çöhrəmə hicran günü, ey qanlı sirişk; Ki, gözüm görməyə ol mahliqadan qeyri

  Tam oxu »
 • MAHMIZ

  is. [ər.] 1. Xoruz və bəzi başqa quşların ayaqlarının arxasında sivri buynuz çıxıntısı. Xoruzun mahmızı sınıb

  Tam oxu »
 • MAHMIZLAMA

  “Mahmızlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • MAHMIZLAMAQ

  f. 1. Mahmızla basmaq, dürtmək. Asəf atını mahmızlayıb böyük bir qəsrin qarşısında durdu və sarayı tərif etməyə başladı

  Tam oxu »
 • MAHMIZLI

  sif. Mahmızı olan, mahmız taxılmış. Mahmızlı çəkmədən gəlir çınqıltı; Aralıqda olur xırda pıçıltı. H

  Tam oxu »
 • MAHNA

  is. dan. Bəhanə. Mahna axtarmaq. Mahna tapmaq. – Qızıldan tanası var; Əlində hanası var; Gözləyirəm, gəlməyir; Yəqin bir mahnası var

  Tam oxu »
 • MAHNI

  is. Nəğmə, hava, şərqi. Mahnı oxumaq. – Sovqat gətirər quşlar; Sizə gözəl mahnılar. A.Səhhət. [Vaqif:] Qapıçı, qapıçı, çağır gedəni! Oğul! Lap oyatdı

  Tam oxu »
 • MAHPARƏ

  is. [fars.] Ay parçası (gözəlin epitetlərindən biri). Yüz qönçə dəhənli mahparə; Gül suyu səpərdi rəhgüzarə

  Tam oxu »
 • MAHRU

  is. və sif. [fars.] klas. Ayüzlü (gözəlin epitetlərindən biri). Sənin layiqin qəsri-şəhdir müdam; Kənizin ola mahrulər təmam

  Tam oxu »
 • MAHRUX

  sif. bax mahru

  Tam oxu »