Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • SOLTAN

  is. [ər. sultan] Padşah, hökmdar. Hər kimin ki, mövla olur köməyi; Nə işi var soltan ilə, xan ilə. M

  Tam oxu »
 • SOLUB-SARALMA

  “Solub-saralmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SOLUB-SARALMAQ

  f. Solmaq, saralmaq; rəngini, parlaqlığını, təravətini itirmək; bozarmaq. Burada sınıq budaqlı ağaclar susuz qalıb qurumağa başlamış, bağçalar solubsa

  Tam oxu »
 • SOLUXMA

  “Soluxmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SOLUXMAQ

  f. Solmaq. [Dostumun] rast və gözəl qaməti əyilib, rəngi soluxub, gözlərinin işığı gedib. F.Köçərli. Gün batdı, ağardı hər cığır, hər iz; Amma soluxma

  Tam oxu »
 • SOLUQ

  sif. Solmuş, solğun, rəngi qaçmış, təravəti qaçmış. [Qurbanın] biixtiyar soluq dodaqlarından bütün iztirab və kədərlərinə tərcüman olan bir “of” uçdu

  Tam oxu »
 • SOLYARİ

  is. [lat.] Günəş vannası qəbul edənlər üçün avadanlığı olan yer

  Tam oxu »
 • SOLYARKA

  is. [rus.] Neft yanacağının bir növü

  Tam oxu »
 • SOMATOLOGİYA

  is. [yun.] tibb. İnsan bədəninin ölçülərini və tənasübünü öyrənən elm sahəsi

  Tam oxu »
 • SOMBRÉRO

  is. [isp.] Kənarları enli şlyapa

  Tam oxu »
 • SON

  is. 1. Bir şeyin qurtaracağı, nəhayəti, axırı; axır. Yolun sonu. Küçənin sonu. – Bayramın Məşədibəygilə qonaq gəldiyi ilk gün son gün olmadı

  Tam oxu »
 • SONA

  is. Əsil mənası ördək olub, gözəlliyinə görə aşıq şerində gözəlin epitetlərindən biri kimi (çox vaxt yaşılbaş sona tərkibində) işlənir

  Tam oxu »
 • SONALAMA

  “Sonalamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SONALAMAQ

  f. Hər şeyə irad tutmağa çalışmaq, hər şeydə nöqsan axtarmaq. Əfruz bacı hər şeyi sonalayan idi. O, evin qabağında Kosanı qarşılayıb bala baxdı və qız

  Tam oxu »
 • SONÁTA

  [ital.] Xarakter və tempi etibarilə adətən üç və ya dörd hissədən ibarət instrumental musiqi əsəri

  Tam oxu »
 • SONATİ́NA

  [ital.] mus. Kiçik sonata

  Tam oxu »
 • SONBEŞİK

  is. Sonuncu, axırıncı uşaq, övlad. Ailənin sonbeşiyi. – Tükəzban ilk və sonbeşiyi olan Qüdrəti min əziyyətlə boya-başa çatdırdığından onun üstündə, öz

  Tam oxu »
 • SONCUQ

  is. Təpik, şıllaq. □ Soncuq atmaq – bax soncuqlamaq. Öküz soncuq atır. // Tərslik eləmək, deyilənə qulaq asmamaq

  Tam oxu »
 • SONCUQLAMA

  “Soncuqlamaq”dan f.is. Köçün yaraşığı dananın soncuqlamasıdır. (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • SONCUQLAMAQ

  f. Soncuq atmaq, təpik atmaq, şıllaq atmaq. Cöngə isə hey soncuqlayır, təkə kimi atılıb-düşürdü. S.Rəhimov

  Tam oxu »
 • SONÉT

  is. [fr.] Şeir janrı

  Tam oxu »
 • SONLUQ

  is. qram. Sözün qrammatik dəyişən son hissəsi. Hal sonluqları

  Tam oxu »
 • SONOR

  is. [lat.] Səs tellərinin ahəngdar hərəkəti ilə yaranan samit səs

  Tam oxu »
 • SONRA

  1. zərf Bir işin, hadisənin baş verməsində zaman ardıcıllığı göstərən zaman zərfi. Əvvəlcə müəllim, sonra uşaqlar danışdı

  Tam oxu »
 • SONRADAN

  zərf Sonra, axırda, nəhayətdə, nəticədə, aqibətdə; bir müddət, bir az keçəndən sonra. Məsələni sonradan başa düşdü

  Tam oxu »
 • SONRADAN-SONRAYA

  zərf Axırda, bir az keçəndən sonra, bir qədər fikirləşəndən sonra. İsmayıl kişi fikrə getdi. Sonradansonraya dedi: – Silahlarını ələ gətirə bilsək, da

  Tam oxu »
 • SONRAKI

  zərf 1. Sonra olan, sonra baş verən, bir şeyin ardınca gələn. Sonrakı hadisə. Sonrakı fikir. Sonrakı nəticələr

  Tam oxu »
 • SONRALAR

  zərf Bir hadisədən, əhvalatdan, işdən sonrakı vaxt, sonrakı vaxtlar(da). Əvvəl yaxşı idi, sonraları əhvalı pozuldu

  Tam oxu »
 • SONRALARI

  zərf Bir hadisədən, əhvalatdan, işdən sonrakı vaxt, sonrakı vaxtlar(da). Əvvəl yaxşı idi, sonraları əhvalı pozuldu

  Tam oxu »
 • SONRALIQ

  1. bax sonradan. Bu kağızın məzmunundan və 2000 manat puldan hamısı şad olub, sonralıq xoşbəxt və şadlıq ilə yaşadılar

  Tam oxu »
 • SONRALIQCA

  zərf Sonradan, sonra. Sonralıqca hamı gəldi. – Bəs bu yazıq Tükəzbana niyə erkək deyirlər, əlbəttə, sonralıqca hamımız biləcəyik

  Tam oxu »
 • SONRASI

  zərf Axırı, ardı, nəticəsi, aqibəti. Sonrası bəlli olar. Sonrasına baxarıq

  Tam oxu »
 • SONSUZ₂

  sif. Uşağı, övladı olmayan. Sonra Tutu xala, mənim bu sonsuz mehriban xalam, ayağa qalxıb işığı yandırdı

  Tam oxu »
 • SONSUZ₁

  sif. Sonu, nəhayəti, axırı olmayan; hədsiz, bitməz-tükənməz. Sonsuz qayğı. Sonsuz boşluq. Sonsuz bir maraq

  Tam oxu »
 • SONSUZLUQ₁

  is. Sonu, nəhayəti olmama; nəhayətsizlik, intəhasızlıq. Amma bu qısacıq məsafə Qulama sonsuzluq təsiri bağışladı

  Tam oxu »
 • SONSUZLUQ₂

  is. Sonsuz olma, övladı, uşağı olmama. Sadığın qardaşı da ağlamsındı, sonsuzluğun bütün ağırlığını duymuş adamlar kimi büzüşdü

  Tam oxu »
 • SONUC

  bax son 3-cü mənada

  Tam oxu »
 • SONUNCU

  sif. Ən axırıncı, axırdakı, axırda olan. Sonuncu dərs. Sonuncu tamaşa. – Qoca kişi sonuncu daşı da yonub hazır etmişdi

  Tam oxu »
 • SOPLO

  is. tex. Ucluq

  Tam oxu »
 • SOPRÁNO

  [ital.] mus. 1. Ən yüksək qadın səsi. 2. Belə səsi olan müğənni haqqında

  Tam oxu »
 • SORAQ

  is. Axtarma, arama, soruşma, soruşub bilmə (öyrənmə, xəbər tutma); soruşmaqla öyrənilən şey, xəbər, məlumat

  Tam oxu »
 • SORAQ-SORAQLA

  zərf Soruşa-soruşa, soruşub xəbər tutmaqla, axtara-axtara. Soraqsoraqla istədiyini taparsan. – Doğrudur, deyərlər ki, soraq-soraqla həccə getmək olar

  Tam oxu »
 • SORAQÇI

  is. Soraq edən, soruşan, axtaran. Soraqçının tüstüsü dabanından çıxar. (Məsəl)

  Tam oxu »
 • SORAQLAMA

  “Soraqlamaq” və “soraqlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SORAQLAMAQ

  f. Soruşmaq, soraq etmək, ondan-bundan soruşaraq bilmək. Yar dağdan aşdı, getdi; Ürəyi daşdı, getdi; Axtardım, soraqladım; Dedilər, qaçdı getdi

  Tam oxu »
 • SORAQLAŞMA

  “Soraqlamaq” və “soraqlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SORAQLAŞMAQ

  f. Soruşmaq, soraq etmək, ondan-bundan soruşaraq bilmək. Yar dağdan aşdı, getdi; Ürəyi daşdı, getdi; Axtardım, soraqladım; Dedilər, qaçdı getdi

  Tam oxu »
 • SORAQSIZ

  sif. və zərf Xəbərsiz, xəbər vermədən, xəbərdarlıq etmədən. Soraqsız itmək. Soraqsız gəlmək. – [Mədinə Yavərə:] Bilmirəm səndə nə adətdir, soraqsız, x

  Tam oxu »
 • SORĞU

  is. Sual, sual etmə, verilən sual. Sorğuya qısa cavab vermək. – Ağsaçlı, ağbığlı, ağsaqqallı, ancaq lalə kimi qırmızıyanaqlı Əmiraslan baba nəvəsinin

  Tam oxu »
 • SORĞU-SUAL

  is. Sual, sual etmə, verilən sual. Sorğuya qısa cavab vermək. – Ağsaçlı, ağbığlı, ağsaqqallı, ancaq lalə kimi qırmızıyanaqlı Əmiraslan baba nəvəsinin

  Tam oxu »