ANÁLİZ

[ yun. ] Tədqiq olunan şeyin hansı tərkib hissələrindən ibarət olduğunu, yaxud onun tərkibinə nə miqdarda bu və ya digər maddənin daxil olduğunu müəyyən etmək üçün tətbiq edilən əməliyyat; təhlil. Analiz və sintez. Kimyəvi analiz. Mədə şirəsi analizi.
– Qəbuldan sonra Firuzə kabineti intizama salırdı və laboratoriyada qan analizi üzərində çalışırdı. C.Cabbarlı.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ANALİZ analiz bax təhlil

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • ANALİZ ANALİZ – SİNTEZ Analiz mürəkkəb dil bütövlüyünün onu təşkil edən ünsürlərə ayrılmasıdır. Sintez təhlil prosesində hasil olmuş ayrı-ayrı ünsürlər arası
ANALİTİ́K
ANALÓGİYA

Digər lüğətlərdə