İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • APACE

  adv tez, sürətlə; Old age comes on apace Qocalıq tez / sürətlə gəlir

  Tam oxu »
 • APART

  adv 1. 1) ayrı, ayn-ayn; birbirindən aralı; The 2 buildings are 3 miles apart Bu 2 bina bir-birindən 3 mil aralıdır; to live / to dwell ~ ayrı / ayrı-

  Tam oxu »
 • APARTMENT

  n 1. mebellə döşənmiş otaq; 2. amer. mənzil; private / spacious ~ xüsusi / geniş mənzil; 3. otaq

  Tam oxu »
 • APATHETIC

  adj laqeyd, etinasız, maraqsız; süst, ölgün, hissiz, key

  Tam oxu »
 • APATHETICAL

  adj = apathetic

  Tam oxu »
 • APATHETICALLY

  adv laqeydliklə, etinasızlıqla, etinasız, laqeyd

  Tam oxu »
 • APATHIST

  n laqeyd / etinasız adam

  Tam oxu »
 • APATHIZE

  v laqeydləşdirmək, etinasız etmək, süstləşdirmək, keyləşdirmək

  Tam oxu »
 • APATHY

  n laqeydlik, etinasızlıq, süstlük, keylik; complete ~ towards smth. bir şeyə qarşı tam laqeydlik / etinasızlıq

  Tam oxu »
 • APE

  ape1 n meymun; manlike ~ insanabənzər meymun; to play the ~ meymunluq etmək; ◊ God’s ~ Allahuı səfehi / axmağı / gici / sarsağı ape2 v 1

  Tam oxu »
 • APERIENT

  adj tib. işlətmə

  Tam oxu »
 • APEX

  n (pl -es yaxud apicez) zirvə, baş, təpə, uc; ən son nöqtə; the ~ of one’s career bir kəsin karyerasının zirvəsi

  Tam oxu »
 • APHORISM

  n aforizm, hikmətli söz

  Tam oxu »
 • APHORIST

  n aforizmlərin müəllifi, aforizm yaradan

  Tam oxu »
 • APHORIZE

  v 1. aforizm ilə danışmaq; 2. aforizm yaratmaq

  Tam oxu »
 • APHYLLOUS

  adj bot. yarpaqsız, yarpağı tökülmüş

  Tam oxu »
 • APHYLLY

  n bot. yarpaqsızlıq

  Tam oxu »
 • APIARIST

  n arıçı, arısaxlayan, arıxana işçisi

  Tam oxu »
 • APIARY

  apiary1 n k.t. arıxana, pətəklik apiary2 adj: ~ house arıxana

  Tam oxu »
 • APICULTURE

  n arıçılıq; arıçılıq təsərrüfatı

  Tam oxu »
 • APIECE

  adv hər birinə, bir dənəsinə; six pence ~ hər birinə / bir dənəsinə altı pens; to give the boys two books ~ hər bir oğlana iki kitab vermək

  Tam oxu »
 • APISH

  adj meymunaoxşar, meymunabənzər

  Tam oxu »
 • APISHLY

  adv meymun kimi, meymuncasına

  Tam oxu »
 • APISHNESS

  n meymunluq etmə, yamsılama; əzilib-büzülmə

  Tam oxu »
 • APISM

  n meymunluq, təqlidçilik

  Tam oxu »
 • APIVOROUS

  adj arıyeyən

  Tam oxu »
 • APLASTIC

  adj qeyri-plastik, plastik olmayan

  Tam oxu »
 • APOLLO

  Apollo n Apollon (qədim yunan əsatirində qəhrəman); gözəl kişi / oğlan

  Tam oxu »
 • APOLOGETIC

  adj üzr istəyən; öz günahını / suçunu hiss edən; to be ~üzr istəmək; üzr istəyəcək bir tonda danışmaq; to be ~ for / about smth

  Tam oxu »
 • APOLOGETICALLY

  adv üzr istəyərək, üzr istəyirmiş kimi; to speak ~ üzr istəyirmiş kimi danışmaq

  Tam oxu »
 • APOLOGIZE

  v üzr istəmək; to ~ to smb. bir kəsdən üzr istəmək; I apologized (to her) for stepping on her foot Ayağını basdaladığım üçün ondan üzr istədim

  Tam oxu »
 • APOLOGY

  n 1. bağışlama, günahından / təqsirindən / suçundan keçmə, əfv etmə; sincere / public / suitable ~ səmimi / açıq / layiqli üzr istəmə; to make / to o

  Tam oxu »
 • APOSTASY

  n dönüklük (prinsipdən, inamdan və s.); satqınlıq (partiyaya, işə və s.); xainlik, mürtədlik

  Tam oxu »
 • APOSTATE

  apostate1 n dönük, xain, mürtəd (adam) apostate2 adj xain, xəyanətkar; dönük; kafir, dinsiz, mürtəd; xain

  Tam oxu »
 • APOSTATIZE

  v əl çəkmək; əlaqəsini kəsmək, uzaqlaşmaq, üz döndərmək (inamdan, prinsipdən və s.); xəyanət etmək, xain çıxmaq

  Tam oxu »
 • APPAL

  appal(l) v bərk qorxutmaq, dəhşətə salmaq / gətirmək, vahiməyə salmaq; sarsımaq; They were appalled at the news Onlar bu xəbərdən sarsıldılar

  Tam oxu »
 • APPALL

  appal(l) v bərk qorxutmaq, dəhşətə salmaq / gətirmək, vahiməyə salmaq; sarsımaq; They were appalled at the news Onlar bu xəbərdən sarsıldılar

  Tam oxu »
 • APPALLING

  adj 1. dəhşətli, qorxulu, müdhiş, qorxunc; dəhşətə / qorxuya salan; sarsıdıcı; 2. son dərəcə pis / aşağı keyfiyyətli; Jane is an appalling cook Ceyn ç

  Tam oxu »
 • APPARATUS

  apparatus1 n (pl -tuses, və ya -tus) 1. 1) cihaz, alət; qurğu; heating ~ istilik cihazı / qurğusu; to apply an ~ cihazdan / qurğudan istifadə etmək; t

  Tam oxu »
 • APPARENCY

  n aydınlıq, aşkarlıq; şübhəsizlik

  Tam oxu »
 • APPARENT

  adj 1. görünən; aydın, aşkar; asan fərqləndirilən; plainly / clearly / easily ~ aydın / dəqiq / asan fərqləndirilən; ~ to the naked eye adi gözlə görü

  Tam oxu »
 • APPARENTLY

  adv 1. açıq, açıqcasına, açıq-aydın, açıqdan açığa; şübhəsiz; görünür (ki), yəqin (ki), şübhəsiz; He apparently likes this work Görünür (ki) / Yəqin (

  Tam oxu »
 • APPARITION

  n 1. qarabasma, kabus, vahimə; horrible / fantastic ~ dəhşətli / fantastik kabus; The apparition vanished Kabus qeyb oldu; 2

  Tam oxu »
 • APPARITIONAL

  adj xəyali, qeyri-həqiqi, kölgə kimi görünən; kabusa bənzər

  Tam oxu »
 • APPEAL

  appeal1 n 1. müraciətnamə, çağırış, müraciət; World Peace Council’s Appeal Ümumdünya Sülh Şurasının müraciəti; to support an ~ müraciəti müdafiə etmək

  Tam oxu »
 • APPEALABLE

  adj 1. xahişə / yalvarışa görə keçilə bilən; 2. hüq. apellyasiya oluna bilən

  Tam oxu »
 • APPEALING

  adj 1. yalvaran, yalvarıcı, yalvarış ifadə edən; ~ glance / tone / gesture yalvarıcı baxış / ton / jest; 2

  Tam oxu »
 • APPEALINGLY

  adv 1. yalvara-yalvara, riqqətlə, şəfqətlə; 2. cəlbedici bir tərzdə

  Tam oxu »
 • APPEAR

  v 1. peyda olmaq, görünmək, zahir olmaq, gəlmək; He promised to come at 4 but didn’t appear yet O, söz verdi ki, saat 4-də gələcək, lakin hələ də gəlm

  Tam oxu »
 • APPEARANCE

  n 1. xarici görkəm, görkəm; sima, zahir; to have a noble / a charming / a repulsive ~ alicənab / məftunedici / iyrənc görkəmə malik olmaq; youthful /

  Tam oxu »