Aşıq

Aşıq Ələsgər
Təbriz aşıqları
Bakı aşıqları

Aşıqsaz ifaçısı. Aşıq musiqisi şifahi ənənəli Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin ən qədim sahələrindən biridir. Aşıq sənətində musiqi, poeziya, təhkiyə, rəqs, pantomim, teatr sənəti elementləri üzvi şəkildə birləşmişdir.[1]

Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin əsasını qoymuş Üzeyir Hacıbəyov "aşıq" sözünü "eşq" (ərəbcə) ilə bağlayır[2]. Professor Məmmədhüseyn Təhmasib "aşığı" hazırda az işlənən və qədim türk söz kökü olan "aş"dan törədiyini qeyd edir[3]. Əslində isə "aş" kökündən düzəldilən "aşılamaq" feli bu gün də işlənir.

Güman etmək olar ki, "aş" kökü "mahnı" yaxud "nəğmə" mənasında da işlənib, çünki "aşulamaq" — "oxumaq" deməkdir. Hazırda özbək dilində "aşulaçi" "mahnı oxuyan", "müğənni" deməkdir.

Məlumdur ki, "varsaq"[4] sözü "aşıq şeri" yaxud "aşıq mahnısı (havası)" mənasını bildirir. Deməli, ehtimal ki, "aş-u-la" yaxud "aş-ı-la" "aş" kökündən törəyərək, Azərbaycan dili qanunlarına görə "-ıq" şəkilçisi ilə birləşib fəxri ad-ünvan şəklini almışdır[5].

Fəxri ad (ünvan) kimi "Aşıq" artıq XII əsrdən məlumdur və ilk dəfə bu ada türk sufiliyinin təməl daşını qoyan şair Əhməd əl-Yasəvinin (1105–1166)[6] yaradıcılığında rast gəlinir.

"Aşıq" adı ilə ümumtürk şerinin ən görkəmli simaları — Aşıq Paşa (XIII əsr), Aşıq ÇələbiAşıq Əhməd (XVI–XVII əsrlər), Aşıq Abbas Tufarqanlı (XVIII əsr) və bir çox başqaları tarixdə silinməz iz qoymuşlar.

Orta əsrlərin türk-ərəb-fars tərkibli Şərq mədəniyyəti də "aşıq" anlayışının müasir mənalandırılmasına öz təsirini göstərmişdir.

Məsələn, ən qədim zamanlarda türklər — hunlar, xəzərlər, altaylılar, oğuzlar və başqaları işığı, suyu, yeri, göyü və təbiətin digər ünsürlərini ilahiləşdirər, onlara tapınarmışlar.

Qədim türklər işığın (is, iş, qor, od) suda əriməsindən dünyanın yarandığını guman edərmişlər. Türk mifoloji təsəvvürlərini araşdıran tanınmış alim Fuad Köprülüzadə belə nəticə çıxarır ki, "aşıq" sözü türkcə "işıq" sözünün törəməsidir.

Məşhur şərqşünas — alim, türkoloq Vl. Qordlevski də qeyd edir ki, "qələndərləri"[7] "işıq" da adlandırırdılar və bu deyim XVI əsrdə geniş yayılmışdı. "Qələndəriyyə" — mistik-tərki-dünya sufi təriqətlərindən biridir və XI əsrdən gec olmayaraq Xorasan və Türküstanda geniş yayılıbmış. Ev və ailə nə olduğunu bilməyən qələndərləri camaat "Allah adamı" hesab edərmiş.

Vl. Qordlevski davam edərək yazır: "Çox ola bilər ki, burada iki sözün — "işıq" və "aşiq" (ərəbcə, "Allah eşqi ilə odlanan") sözlərinin kontaminasiyası (iki ifadənin birləşərək yeni ifadə əmələ gətirməsi) ilə qarşılaşırıq, yəni "işıq" sözü sufi anlayışının xalq etimologiyasıdır. XVI əsrin başlanğıcından qələndərləri "dərviş" adlandırırdılar. Dünyanı gəzib-dolaşan dərvişlər dağ başına çıxıb ocaq yandırarmışlar. Aşağıdakı dübeyt belə yazmaya əsas verir:

Uca dağ başında yanar bir ışık,
Onu bekleyen garip bir aşik…[7][8][9]

"Aşıq" anlayışının sufi təriqətləri ilə bağlılığı bir çox tarixi faktlarla təsdiqlənir. Sənədlərdən mə’lum olur ki, XIII əsrin sonu — XIV əsrin başlanğıcında oturaq və köçəri türk əhalisi arasında geniş yayılan "bəktaşiyyə" sufi təriqətində istər təriqətə qəbul edilmiş aşıq-mühitlərə, istərsə də onlarla əlaqədə olan digər aşıqlara rast gəlinirdi[10].

Bundan başqa, Qəznəvilər (999–1040). Səlcuqlar (XI–XII əsrlər) və Qaraxanilər (XI–XIII əsrlər) dövründə çox nüfuzlu din xadimlərini, sufi təriqəti, ticarət və sənətkarlar birlikləri başçılarını, eləcə də müdrikləri və tanınmış alimləri "şeyx" ("şıx") adlandırırdılar. Bu baxımdan böyük şair Nizami Gəncəvinin "Şeyx Nizami" kimi tanınması onun "axilər" təriqətinə mənsub olduğu ilə izah edilə bilər. Öz növbəsində mə’lumdur ki, Sə’di Şirazi (yaxud "Şeyx Sə’di") 20 il dərviş libasında müsəlman aləmini gəzib-dolaşıbmış.

Tarixin yaddaşında daha bir maraqlı fakt vardır. XVI əsrdə türk aləmində hərbi himnlər geniş yayılmışdı. janr baxımından "türkü" adlanan və Şah İsmayıl Xətaini tərənnüm edən bu "türkü"-himnlərin yaradıcılarını "aşiq" adlandırırdılar. Eyni zamanda xalq arasında həmin sənətkarları "a şıx" deyə çağırardılar. Sonralar fəxri "aşıq" adı saz-söz sənətkarlarının adına əlavə olundu. Məsələn, Aşıq Ələsgərin ustadı Alıya "şıx Alı" da demişlər[11].

Başqa xalqlarda aşıq sənəti

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Digər türk xalqlarında aşıq sənəti

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Türkmənlər, özbəklər, qırğızlar, qazaxlar aşığa "baxşı" ya da "akın" deyirlər.

Qeyri-türk xalqlarında aşıq sənəti

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Ermənilər aşığa "qusan" deyirlər. Bu, türkmənşəli "ozan" sözünün törəməsidir, "uz" (uzlaşdırmaq) kökündən əmələ gəlib[12]. Erməni qusanlarının yaradıcılığı əsasən Azərbaycan türk aşıqlarının mahnı və dastanlarının erməni dilinə çevirib oxumaqdan ibarət olub.[13][14]

Gürcülərin aşıq sənəti, ermənilərdə olduğu kimi, ölüb. Ünlü gürcü aşıqları: Aşıq Sefil Lado, Aşıq Nika, Aşıq Nodar.[15]

İstiqamətləri və ifa tərzi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Sənətkarlıq xüsusiyyətlərinə görə aşıqlar üç yerə bölünür[1][16]:

 1. ustad aşıqlar – sinkretik aşıq saz-söz sənətinin ən parlaq şəxsiyyətləri kimi özündə şairlik və bəstəkarlıq istedadı, kamil müğənni, çalğıçı, aktyor və hətta rəqs (plastika) sənətkarlıqlarını və ən başlıcası, təcrübəli və müdrik ustadlığı (müəllimliyi) üzvi birləşdirir;
 2. ifaçı aşıqlar – qədim saz-söz ənənələrini yaşadan və onu xalq arasında yayan sənət ustalarıdırlar. Azərbaycan xalqının folklorunun qorunması və inkişafında onların böyük xidmətləri var;
 3. şair aşıqlar (el şairləri) — aşıq sənətinin şeir nümunələrini yaradan, xalq şeirinin inkişafında xidməti olan söz ustadlarıdırlar. Şair aşıqlar şeir yaradıcılığında həmişə ənənəvi havacata əsaslanırlar. Bu da həmin şeirlərin ifaçı-aşıqlar tərəfindən çalıb və oxuma yoluyla yayılmasına imkan yaradır.

Aşıq sənətində şifahi şəkildə ənənələrin ötürülməsi əsas cəhətlərdəndir.

Aşıq məktəbləri

[redaktə | mənbəni redaktə et]

12 Azərbaycan aşıq məktəbindən (Göyçə, Tovuz, Borçalı, Gəncə-Şəmkir, Şirvan, Qarabağ, Qaradağ, Təbriz, Urmiya, Çıldır və Dərbənd[17]) hazırda doqquzu qalıb: İrəvan, Göyçə və qismən Çıldır aşıq məktəbləri azərbaycanlıların 1905–1918, 1948–1950, 1987–1988 illərdə Ermənistan ərazisindəndeportasiyası ilə bağlı artıq yoxdur[18]. Borçalı, Çıldır və Urmiya aşıqları ancaq təklikdə çıxışa üstünlük verdikləri halda, Tovuz, Gəncə-Şəmkir, Qaradağ sənətkarları həm təklikdə, həm cüt, həm də balabançı ilə məclis keçirirlər. Ayrı-ayrı aşıq məktəbləri ustadlarının:

 • Göyçə məktəbi — Aşıq Şəmşir, Aşıq Müseyib
 • Borçalı məktəbi — Aşıq Hüseyn Saraclı, Aşıq Əmrah, Aşıq Kamandar
 • Tovuz məktəbi — Aşıq İmran, Aşıq Əkbər, Aşıq Mahmud, Aşıq M.Azaflı, Aşıq Əlixan
 • Şirvan məktəbi — Aşıq Ağalar Mikayılov.

Türk xalqlarının sazları bir birindən ciddi fərqlənmir. Əsas fərq ifa tərzindədir: barmaq ya təzənə (mizrab) ilə. İranın Türkmənistana yaxın bölgələrində sazı, dutar kimi, barmaqla çalırlar. Digər bölgələrdə — təzənə ilə.[18] Türkiyə türkcəsində sazın barmaqla çalmaq texnikasına "şelpe" yaxud "dövme" deyirlər.[19]

Tanınmış aşıqlar

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Aşıq melodiyaları əsasında klassik musiqi əsərləri

[redaktə | mənbəni redaktə et]

2009cu ildə Azərbaycan aşıq sənəti YUNESKOnun bəşəriyyətin toxunulmaz mədəni irs listəsinə daxil edilmişdir.[21]

 1. 1 2 "Muğam Ensiklopediyası — Aşıq sənəti". 2021-05-06 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2012-07-06.
 2. Узеир Гаджибеков. О музыкальном искусстве Азербайджана. Б., 1968, с.31.
 3. М. Г. Тахмасиб. Азербайджанские народные дастаны (средние века). Рукопись. докт. дисс. Б., 1964, с.62.
 4. M. Seyidov. "Varsaq" sözü haqqında. "Az. EA Ədəbiyyat və dil institutunun əsərləri", VII c., B., 1954.
 5. М. Г. Тахмасиб. Азерб. нар. дастаны (средние века). Рукопись. докт. дисс. Б., 1964, с.62.
 6. Q.Namazov. Azərbaycan aşıq sənəti. B., 1984, s.33–34.
 7. 1 2 Вл. Гордлевский. Государство Сельджукидов Малой азии. М.—Л., 1941, с. 175.
 8. "Tarıyel Məmmədov. Azərbaycan xalq-peşəkar musiqisi: Aşıq sənəti. Bakı, "Musiqi Dünyası" elektron nəşriyyatı, 2003". 2021-05-15 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2013-04-23.
 9. "Harmony" jurnalı. Tariyel Məmmədov. Ашыги Азербайджана. Arxivləşdirilib 2022-04-03 at the Wayback Machine
 10. Дж. Тримингэм. Суфийские ордена в Исламе. М., 1989, с. 139–159.
 11. Q.Namazov. Azərbaycan aşıq sənəti. B., 1984, s. 36.
 12. "Кямран Иманов - Армянские (и)на(о)родные сказки". 2010-12-19 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2013-04-24.
 13. [Gəldim, gördüm, mənimsədim… (]
 14. "Кямран Иманов — Армянские (и)на(о)родные сказки". 2021-10-22 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2013-04-24.
 15. "В Грузии прошел III съезд ашугов". 2021-04-10 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2013-04-24.
 16. "Tarıyel Məmmədov. Azərbaycan xalq-peşəkar musiqisi: Aşıq sənəti. Bakı, "Musiqi Dünyası" elektron nəşriyyatı, 2003". 2022-03-31 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2013-04-23.
 17. "Tarıyel Məmmədov. Azərbaycan xalq-peşəkar musiqisi: Aşıq sənəti. Bakı, "Musiqi Dünyası" elektron nəşriyyatı, 2003". 2021-05-15 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2013-04-28.
 18. 1 2 "Профессор Музыкальной Академии Сеадет Абдуллаева — Мелодия из глубины веков". 2016-03-11 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2021-12-27.
 19. "Erkan Gültekin, Musa Kurt — Sazın şelpe çalma texnikasından örnək". 2022-03-26 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2013-04-28.
 20. "Саадет Абдуллаева, доктор искусствоведения, профессор. Саз — неотъемлемый инструмент азербайджанских ашугов. Журнал İRS, № 3 (51), 2011" (PDF). 2014-08-08 tarixində arxivləşdirilib (PDF). İstifadə tarixi: 2013-04-28.
 21. "YUNESKOnun 2009cu ilə bəşəriyyətin toxunulmaz mədəni irs listəsi, səh. 18" (PDF). 2014-02-03 tarixində arxivləşdirilib (PDF). İstifadə tarixi: 2013-04-24.

Xarici keçidlər

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Xarici keçidlər

[redaktə | mənbəni redaktə et]